(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

?ylaki s? przypad?o?ci?, która g?ównie  przeszkadza paniom ze wzgl?du na to, ?e szpec? one ko?czyny dolne na tyle, ?e w wi?kszo?ci kobiet decyduje si? je zakrywa?.  Jednak ?ylaki to bardziej z?o?ony problem, a nie leczone mog? stanowi? powa?ne zagro?enie dla zdrowia lub ?ycia.

W ludzkim organizmie ?y?y to naczynia krwiono?ne,  którymi krew p?ynie do serca, dzi?ki zastawkom- wypustkom b?ony naczy?.  ?ylaki s? anomali?, powsta?? w ?y?ach i najcz??ciej dotykaj? ko?czyn dolnych, prze?yku oraz odbytu. Powstaj? one w skutek uszkodzenia zastawek, co powoduje cofanie krwi w krwioobiegu. Gdy tak si? dzieje,  szybko ro?nie ci?nienie krwi, która z co raz wi?ksz? si?? naciska na ?ciany naczy? krwiono?nych,  rozpieraj?c ?y?y w danym miejscu.

Niestety, nie ma mo?liwo?ci aby rozszerzona ?y?a wróci?a do pierwotnego kszta?tu i w tym miejscu tworzy si? ?ylak. Zazwyczaj skóra w tym miejscu jest niezwykle delikatna, cienka, napi?ta oraz b?yszcz?ca. Z pod skóry prze?wituje cieniutka, falista chora ?y?a. ?ylaki s? przypad?o?ci? genetyczn?, dziedziczn?, przy czym mo?e ona dotyka? nawet naszych pradziadków. Jest jednak kilka czynników które sprzyjaj? powstawaniu ?ylaków. Znaczenie ma p?e?- powstaj? one pi?ciokrotnie cz??ciej u kobiet ni? u m??czyzn.

Ciekawostk? jest równie?, ?e ?ylaki pojawiaj? si? u kobiet g?ównie rasy bia?ej. Bardzo cz?sto ?ylaki pojawiaj? si? podczas ci??y, ponad to wp?yw na ich powstawanie ma stosowanie hormonów, w tym doustnej antykoncepcji hormonalnej.  ?ylakom sprzyja brak ruchu, oraz siedz?cy tryb ?ycia, a zw?aszcza nawyk cz?stego zak?adania nogi na nog?. Ponadto sprzyja im noszenie zbyt obcis?ych ubra?, rajstop czy ciasnych podkolanówek, chodzenie na wysokich obcasach, nadwaga oraz oty?o??.

?ylaki mog? równie? powstawa? przy ubogiej diecie, zw?aszcza w witamin? c oraz b?onnik, przy przewlek?ych zaparciach oraz u osób nadu?ywaj?cych wysokoprocentowych napojów alkoholowych, a tak?e wyrobów tytoniowych. Nale?y unika? d?ugiego stania lub siedzenia w jednym miejscu, oraz odpoczywa? z nogami uniesionymi do góry. canada goose jacke damen