(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Polacy sporo wydaj? na leki. Coraz wi?cej osób zastanawia si? jednak, czy leki rzeczywi?cie lecz?. Co wi?cej, pojawia si? hipoteza, ?e leki nie tylko nie lecz?, lecz mog? wr?cz nam szkodzi?. W zwi?zku z tym coraz wi?cej osób szuka alternatywy dla tradycyjnego leczenia. Do ?ask powracaj? zio?a, a tak?e kosmetyki oparte na naturalnych sk?adnikach.

Dziurawiec poprawia trawienie, herbatka z rumianku pomaga na dolegliwo?ci ?o??dkowe, kwiat lipy dzia?a napotnie, a szklanka naparu z melisy dzia?a uspokajaj?co. Jednak herbatka z malwy mo?e spowodowa? zaburzenia w krzepni?ciu krwi, korze? ?e?-szenia z kolei przyspiesza akcj? serca, a nadu?ywanie senesu grozi biegunk?, skurczami jelit i zaburzeniami w poziomie elektrolitów. Nale?y tak?e zwraca? uwag? na zawarto?? niektórych herbat zio?owych reklamowanych przez sprzedawców jako cudownie dzia?aj?ce. Zdarzy?o si?, ?e kto? zap?aci? 50 z?otych za zio?a nieznanego pochodzenia, a po przebadaniu ich okaza?o si?, ?e kupi? suszony any?ek. Zwracajmy uwag?, czy zio?a, które kupujemy posiadaj? atesty.

W przeciwie?stwie do wielu leków, zio?a mo?emy kupi? bez problemu. Powstaj? kolejne sklepy zielarskie, które oferuj? ca?? gam? zió? z ró?nych stron ?wiata. Mo?na je kupi? w postaci tabletek, jak i herbatek do zaparzania. Powstaj? tak?e suplementy diety, które zawieraj? w sobie kilka substancji leczniczych.

Cze?? osób ??czy zio?a z lekami albo zamienia leki na zio?a. Nale?y pami?ta?, ?e zio?a maj? w?a?ciwo?ci lecznicze i nieumiej?tnie stosowane mog? nie tylko nie pomóc, ale zaszkodzi?. Stosowanie zarówno leków, jak i zió? przeciwko temu samemu schorzeniu mo?e spot?gowa? si?? dzia?ania obu substancji. Zanim cokolwiek we?miemy na w?asn? r?k? nale?y skonsultowa? si? z lekarzem, dok?adnie przeczyta? ulotki leków, ale i zió?. Polacy uwa?aj? si?, ze znaj? si? na medycynie. Nie mo?emy jednak przewidzie? wszystkich skutków, jakie mo?e spowodowa? niew?a?ciwie stosowanie zió?. Nikt nie kwestionuje dobroczynnych skutków dzia?ania zió?, jednak nale?y je stosowa? z rozwag?.

canada goose parka damen