(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

PCOS z angielskiego Polycystic Ovary Syndrome to choroba, której objawy nie wykazuj? bezpo?rednio z zwi?zku z chorob? i ?atwo je przypisa? innemu schorzeniu. Szacuje si? ?e PCOS dotyka oko?o dziesi?ciu do pi?tnastu procent kobiet w wieku rozrodczym, a w siedemdziesi?ciu procentach przypadków powoduje bezp?odno??.

Jakie s? powody powstawania PCOS?

Cho? do ko?ca przyczyny ich powstawania nie s? znane, to uwa?a si?, ?e zespó? policystycznych jajników jest zaburzeniem endokrynologicznym, czyli u podstaw którego le?? nieprawid?owo?ci w gospodarcze hormonalnej. Obraz kliniczny PCOS jest bardzo zró?nicowany. Jest natomiast kilka objawów charakterystycznych dla tego schorzenia. Pierwsze co powinno zaniepokoi? to zaburzenia miesi?czkowania. Szacuje si?, ?e symptom ten wyst?puje u dziewi??dziesi?ciu pi?ciu procent kobiet chorych na PCOS. Miesi?czka wyst?puje bardzo rzadko lub prawie wcale. Kolejnym objawem jest problem z p?odno?ci?, który wynika rzadkich miesi?czek oraz cyklu, w którym nie dochodzi do owulacji. Kobiety z zespo?em policystycznych jajników maj? równie? wi?kszy problem do donoszeniem ci??y i cz??ciej zdarzaj? si? im poronienia, czego przyczyn nale?y si? upatrywa? w hormonach.

Typowym objawem PCOS jest tak?e hiperandrogenizacja,  pod ró?nymi postaciami, cz?sto wspó?istniej?cymi ze sob?. Ponad to w niektórych przypadka pojawia? si? mo?e ow?osienie w miejscach typowych dla m??czyzn, to jest na twarzy, brzuchu czy klatce piersiowej. Cz?sto pojawia si? równie? tr?dzik.

Co istotne, oko?o po?owa kobiet z zespo?em policystycznych jajników cierpi równie? na znaczn? nadwag?, której przyczyn? jest zaburzenie gospodarki w?glowodanowej- oporno?ci komórek na dzia?anie insuliny, w wyniku czego nadmiar glukozy jest przekszta?cany w t?uszcze. Zespo?owi policystycznych jajników cz?sto towarzysz? inne choroby. Jest to mi?dzy innymi cukrzyca typu II, choroby uk?adu sercowo- naczyniowego, hiperprolaktynemia czyli nadmiar wydzielanej prolaktyny czy te? nowotwór trzonu macicy, który spowodowany jest nadmiarem estrogenów. cgdamen