(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

W brew powszechne opinii zespó? Downa nie jest chorob?, lecz wad? wrodzon? genów. Nazwa tej wady pochodzi od nazwiska cz?owieka, który jako pierwszy opisa? t? wad?, a mianowicie lekarza Johna Langdona Downa. Zgodnie z statystykami szacuje si?, ?e jedena?cie lub dwana?cie osób na dziesi?? tysi?cy ma zespó? Downa.

Sk?d si? bierze ta wada i co j? warunkuje?

Jak wspomniano na wst?pie, za wyst?pienie zespo?u Downa odpowiedzialne s? geny, nie wiadomo jednak dlaczego w niektórych przypadkach chromosomy nie rozdzielaj? si?. Zespó? Downa to zespó? wad, spowodowanych zbyt du?? ilo?ci? materia?u genetycznego, to jest dodatkowym chromosomem XI. Nie wiadomo dok?adnie, dlaczego dochodzi do mutacji. Pewnym jest natomiast, ?e czynnikiem wp?ywaj?cym na zwi?kszone ryzyko wyst?pienia zespo?u Downa jest wiek matki. Wzrasta ono po przekroczeniu przez kobiet? trzydziestego pi?tego roku ?ycia. Osoby z zespo?em tym s? obarczone wieloma wadami. Niektóre dane wskazuj?, ?e istnieje trzysta ró?nych cech charakteryzuj?cych zespó? Downa.

Do najbardziej charakterystycznych cech zewn?trznych nale?? sko?ne, w?skie i krótkie szpary powiekowe, powi?kszony j?zyk z bruzdami, krótsza szyja ni? u zdrowej osoby, a tak?e krótsze ko?czyny. Ponadto zespo?owi downa towarzysz? inne schorzenia. Najcz?stszymi s? choroby i wady serca w ró?nych postaciach, epilepsja, choroby tarczycy, wady wzroku oraz s?uchu, problemy z uk?adem pokarmowym, znacznie obni?ona odporno?? oraz cz?ste infekcje.

M??czy?ni z zespo?em Downa s? cz?sto bezp?odni. Kobiety natomiast mog? zaj?? w ci???, jednak w?a?ciwie zawsze rodz? dzieci upo?ledzone umys?owo. Osoby z zespo?em Downa cz?sto umieraj? przedwcze?nie, to jest oko?o  pi??dziesi?tego roku ?ycia, przedwcze?nie si? starzej?, a tak?e znacznie cz??ciej ni? osoby zdrowe zapadaj? na Alzheimera. Wspó?czesna medycyna pozwala na  zespo?u Downa na bardzo wczesnym etapie ci??y podczas pada? prenatalnych. Je?li z jakiego? powodu istnieje ryzyko wyst?pienia zespo?u Downa, zaleca si? przeprowadzi? tak?e testy genetyczne.

Innym aspektem, jest tolerancja spo?eczna dla ludzi dotkni?tych t? przypad?o?ci?. Cz?sto s? to osoby o zwi?kszonej wra?liwo?ci i dlatego „zamykaj? si? w sobie”. Ale to temat na osobny artyku?.

 

Do strony g?ównej. canada goose sale