(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Na czym polega Hashimoto?

Hashimoto zwana jest tak?e przewlek?ym limfocytowym zapaleniem gruczo?u tarczowego i jest chorob? autoimmunologiczna, inaczej mówi?c autoagresywn?. Jest zwi?zana z uk?adem odporno?ciowym cz?owieka, podczas której ten?e uk?ad odporno?ciowy nie broni organizmu przed wszelkimi infekcjami, ale wytwarza stany zapalne we w?asnych tkankach.

Pierwsze przypadki wyst?pienia tej choroby opisane zosta?y ju? w 1912 roku przez Hakaru Hashimoto. Choroba ta w znacznej wi?kszo?ci dotyka kobiet, g?ównie mi?dzy 45, a 60 rokiem ?ycia i ma charakter post?powy. Jej charakterystyczna cech? jest równie? to, ?e Hashimoto generalnie jest bezobjawowe, a towarzysz?ce chorobie przypad?o?ci lub symptomy cz?sto przypisywane s? stanom nie wi?zanym z chorob?.

G?ównymi objawami post?puj?cej choroby jest zm?czenie, os?abienie, przygn?bienie oraz rozdra?nienie, sucho?? skóry oraz k?opoty z utrzymaniem wagi, zaparcia, przed?u?ony czas trwania miesi?czki, a tak?e kiepska tolerancja zimna. Do podj?cia dzia?a? w kierunku zdiagnozowania choroby najcz??ciej dochodzi, gdy zaczynaj? si? problemy z tarczyc?. Zdiagnozowania polega na przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego oraz lekarskiego, w celu stwierdzenia czy w rodzinie wyst?powa?a choroba.

Uwa?a si?, ?e Hashimoto mo?e mie? pod?o?e genetyczne- w prawie 50 procentach choroba jest dziedziczona. Ponadto wykonuje si? badanie palpacyjne, które pozwala na wykrycie nieprawid?owej budowy gruczo?u oraz badania laboratoryjne. O chorobie mo?e ?wiadczy? podwy?szone przeciwcia?a anty-TPO-Ab oraz przeciwcia?a antytyreoglobulinowe i przeciwcia?a TSH. Bada si? równie? poziom hormonów T3 i fT3 oraz T4 i fT4. Czasem pomocniczo wykonuj? si? USG gruczo?u oraz w celu wykluczenia zmian nowotworowych równie? badanie histopatologiczne. Leczenie farmakologiczne choroby oparte jest na podawaniu leków imminosuspresyjnych oraz sterydów o dzia?aniu przeciwzapalnym. Bardzo wa?nie jest ci?g?e obserwowanie organizmu w celu wychwycenia jakichkolwiek zmian oraz zachowywanie odpowiedniej diety oraz systematyczno?? w wizytach lekarskich. michael kors tasche sale

Przyczyny bólu kręgosłupa. Jak walczyć z bólem?

W dzisiejszych czasach ból kr?gos?upa dotyka co raz cz??ciej osób m?odych i przestaje by? dolegliwo?ci? typow? dla osób w podesz?ym wieku. Badania pokazuj?, ?e na ró?nego rodzaju bóle kr?gos?upa cierpi oko?o osiemdziesi?t procent ludzi, czyli ca?kiem sporo.

Przyczyny powstawania bólu kr?gos?upa

Przyczyn powstawania bólu kr?gos?upa mo?e by? wiele, przy czym ból mo?e wynika? z powsta?ych niezale?nie do naszej woli schorze?, ale nie rzadko powodowany jest tak?e z naszej winy oraz zaniedba?. Niestety, rzadko kiedy pami?tamy o zachowaniu prawid?owej postawy czy to poruszaj?c si?, czy po prostu siedz?c. Nieprawid?owa pozycja bardzo obci??a poszczególne odcinki kr?gos?upa. Szczególnie nara?ony na obci??enia jest odcinek l?d?wiowo-krzy?owy.

Operacja kr?gos?upa - panaceum na ból

______ Aby kr?gos?up by? sprawny ______

Przyczyn? bólu kr?gos?upa mo?e by? te? nadwaga. Nadmierne, d?ugotrwa?e obci??enie kr?gos?upa mo?e doprowadzi? do zbyt wczesnego wycierania si? chrz?stek pokrywaj?cych ko?ci tworz?cych stawy, a w rezultacie ko?cowym do zwyrodnie?. Kolejn? przyczyn? bólu mog? by? równie? przeci??enia, np. przy podnoszeniu ci??arów, gdzie przy nie w?a?ciwej pozycji zwi?ksza si? nacisk na kr?gos?up. Mo?e tak?e do?? do rozci?gni?cia wi?zade?, a czasem w konsekwencji do przemieszczenia dysków.

Ból kr?gos?upa mo?e pojawia? ponadto, gdy ?pimy na nieodpowiednim materacu, czyli zbyt mi?kkim lub zbyt twardym. Najzdrowszy dla kr?gos?upa jest materac ?rednio twardy, który dostosowuje si? do ci??aru cia?a i ugina pod nim maksymalnie do 3 cm. Wa?na jest te? poduszka, która powinna odci??a? kark podczas snu. Nie powinna by? ona u?o?ona zbyt wysoko, ale nie mo?e by? tak?e zbyt p?aska.

Z?y dobór biustonosza powoduje ból kr?gos?upa.

W przypadku kobiet ból mo?e si? pojawia? zw?aszcza w odcinku piersiowym kr?gos?upa w sytuacji, gdy nosi ona niew?a?ciwy biustonosz, który gdy jest ?le dobrze dobrany nie odci??a odpowiednio kr?gos?upa na tym odcinku. Chodzenie na wysokich obcasach tak?e mo?e powodowa? bólu kr?gos?upa, zw?aszcza w dole pleców, poniewa? chodzenie w butach tego typu wymusza nienaturaln? postaw? cia?a, k?ad?c najwi?kszy nacisk na ?ródstopie i palce.

Te i inne przyczyny bólu kr?gos?upa powoduj? brak komfortu w codziennym ?yciu.

 

Do strony g?ównej. canada goose kinder

Przepuklina kręgosłupa – najczęstsze objawy

Przepuklina kręgosłupa to schorzenie, zwane również wypadnięciem dysku dotykające w ostatnim czasie co raz młodszych osób. Przepuklina kręgosłupa polega na wysunięciu się jądra miażdżystego krążka międzykręgowego poza przestrzeń międzykręgową, który tym samym uciska na rdzeń lub nerwy, które od niego odchodzą. W znacznej większości, bo aż w siedemdziesięciu procentach przepuklina dotyczy odcinka lędźwiowego kręgosłupa, który jest de facto najbardziej obciążanym odcinkiem.

Główne objawy przepukliny kręgosłupa.

Głównym objawem przepukliny kręgosłupa jest przede wszystkim ból, który towarzyszy przepuklinie wszystkich odcinków. Nasilenie bólu oraz występowanie innych objawów zależy od umiejscowienia przepukliny. Najczęściej występująca przepuklina, czyli ta w obrębie odcinka lędźwiowego objawia się silnym bólem w krzyżu, często promieniującym do biodra oraz nogi. Ból ten utrudnia poruszanie, powoduje także mrowienie oraz utratę czucia. Przepuklina odcinka szyjnego kręgosłupa objawia się mniej oczywistymi symptomami. Początkowo przejawia się lekkim bólem oraz sztywnością szyi, której mogą towarzyszyć trudności z naturalnym poruszaniem głową. Mogą pojawić się także mrowienie w rękach, bóle głowy, zawroty oraz rwa barkowa. W obrębie odcinka piersiowego przepuklina objawia się bólem promieniującym do żeber, w klatce piersiowej, jak również w okolicach serca. Ból ten nasila się podczas śmiechu, kichania oraz kaszlu.

Przepuklina kręgosłupa najczęściej powstaje w wyniku przeciążenia, ale może być także wynikiem urazu, gwałtownego dźwignięcia. Znaczenie ma także znaczne osłabienie mięśni grzbietu, które nie stanowią podpory dla kręgosłupa.

Zalecana profilaktyka.

Najlepszą profilaktyką przepukliny jest dobrany do wieku oraz sprawności danej osoby ruch, który nie przeciąża kręłgosłupa. Diagnostyka przepukliny kręgosłupa polega na wykonaniu prześwietlenia bolącego odcinka kręgosłupa, a w razie konieczności wykonanie dodatkowych badań obrazowych jak tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny. Leczenie obejmuje przyjmowanie środków farmakologicznych, najczęściej przeciwzapalnych, oraz odciążanie kręgosłupa.

 

Powrót na stronę główną

Nietolerancja pokarmowa, a alergia

Mo?na odnie?? wra?enie, ?e nietolerancje i alergie pokarmowe s? od pewnego swojego rodzaju mod?, zw?aszcza na gluten czy laktoz?. Rozpoznanie alergii pokarmowej nie nale?y do prostych zada?, poniewa? objawy mog? wyst?pi? nawet do kilku godzin po spo?yciu uczulaj?cego nas produktu.

Alergia pokarmowa jest reakcj? organizmu na kontakt z pokarmem, a ?ci?lej na pewne zwi?zki zawarte w spo?ywanym jedzeniu.  Uwa?a si?, ?e pojawieniu si? alergii pokarmowej sprzyja uszkodzenie bariery jelitowej, na przyk?ad przez antybiotyki, a tak?e zbyt wczesne wprowadzenie do codziennej diety niektórych sta?ych produktów oraz mieszanek mleka krowiego.

U dzieci najcz??ciej wyst?puj?cymi alergiami pokarmowymi s? uczulenia na pokarmy zawieraj?ce bia?ka mleka krowiego oraz bia?ka jaja kurzego, u doros?ych natomiast najcz??ciej wyst?puj? alergie na orzechy, ryby oraz owoce morza.  Nie nale?y uto?samia? alergii pokarmowej z nietolerancj? pokarmow? mimo, ?e obie przypad?o?ci zwi?zane s? z objawami wyst?puj?cymi po spo?yciu konkretnych produktów. Alergia pokarmowa zwi?zana jest z nadmiern? reakcj? uk?adu immunologicznego na substancje zawarte w danym pokarmie, który jest traktowany przez organizm jak wróg.

Nietolerancja pokarmowa jest natomiast wynikiem niewytwarzania przez organizm konkretnego enzymu, odpowiedzialnego za trawienie danego pokarmu, w konsekwencji czego, pokarm zalega w ?o??dku wywo?uj?c gazy, wzd?cia , biegunk? czy skurcze jelit.  Najcz??ciej wyst?puj?c? nietolerancj? pokarmow? jest nietolerancja laktozy, czyli cukru mlecznego, który nie jest trawiony, poniewa? organizm nie wytwarza enzymu o nazwie laktaza. Objawy alergii pokarmowej mog? wyst?powa? zaraz po jak i kilka godzin spo?yciu pokarmu. Objawami w obr?bie uk?adu pokarmowego s?:  objawy dyspeptyczne, brak apetytu, refluks prze?ykowy, biegunka, zaparcia, wzd?cia, ból brzucha oraz obrz?k i drapanie w gardle.  Towarzyszy? temu mog? duszno?ci, nie?yt nosa-katar, kichanie oraz kaszel, a tak?e pokrzywka, obrz?k naczynioruchowy, atopowe zapalenie skóry oraz zapalenie spojówek. michael kors tasche sale

Przyczyny bólu. Czy konieczna jest operacja stopy?

Ból stóp może być związany bezpośrednio z samymi stopami. Jednakże może mieć on również związek z całym dniem spędzonym na stojąco, w butach z wysokim obcasem lub też w za małych lub źle dopasowanych butach i po prostu niewygodnych. Ból o charakterze miejscowym może mieć wiele przyczyn.

Najczęstsze przyczyny bólu stóp.

operacja stopy

__ Ból stóp wymaga leczenia __

Najczęstszą przyczyną są nagniotki, czyli stwardnienia powstałe na stawach palców u stóp wskutek długotrwałego ucisku, zazwyczaj przez buty. Ból może także powodować wrastający paznokieć, który nierzadko uniemożliwia chodzenie. Kolejną przyczyną bólu mogą być koślawe paluchy, zwane także haluksami, przy czym w zaawansowanym stadium choroby pojawia się deformacja dużego palca oraz przedniej części stopy.

Przypadłością, która również może być źródłem bólu jest tak zwany paluch biegacza, czyli uraz pierwszego stawu śródstopno- paliczkowego. Często bólowi towarzyszy obrzęk stawu i pojawia się przy przenoszeniu ciężaru na chorą stopę. Ból zwłaszcza przy próbie chodzenia może powodować palec młotkowaty czyli przykurcz zgięciowy palca, na którego czubku pojawia się bolący odcisk. Bardzo uciążliwe i bolesne są także tak zwane modzele- żółte plackowate zgrubienia skóry, które tworzą się na spodzie stóp oraz zapalenie rozcięgna podeszwowego, potocznie zwaną ostrogą piętową. Ból początkowo nasila się tylko przy chodzeniu, potem zaczyna być stały, najbardziej nasilony rano oraz po dłuższym siedzeniu.

Ból stóp może być rezultatem bądź przejawem innych schorzeń, nie mających bezpośredniego związku z samymi stopami czy deformacjami. Uczucie ciężkich, bolących nóg oraz opuchniętych kostek i stóp często jest objawem przewlekłej niewydolności żylnej. Ból stóp, zwłaszcza stawów palców jest charakterystyczny dla dny moczanowej podczas której, nadmierne ilości kwasu moczowego krystalizują się i odkładają w stawach oraz tkankach okołostawowych .

Najczęściej atakowanym stawem jest I staw śródstopno- paliczkowy palucha. Oprócz bólu dnie moczanowej towarzyszy obrzęk, zaczerwienienie i napięcie skóry. Ból stóp może być także powodowany zwyrodnieniem stawów w stopach, objawiającym się strzykaniem, trzaskaniem oraz zgrzytaniem stawów, na przykład podczas wchodzenia po schodach, czy poruszania stop?i stawania na palcach.

W ostateczności konieczna może okazać się operacja stopy.

 

Do strony głównej.

Anemia i wszystkie jej rodzaje. Czy jest się czego bać?

Anemia powszechnie kojarzona jest osobami bardzo szczup?ymi, o wiotkiej budowie oraz bardzo bladej skórze. Jest jednak wiele rodzajów anemii, mo?na j? szybko wyleczy?. Nie nale?y jej bagatelizowa?, gdy? cz?sto stanowi objaw innych chorób, w tym tak?e tych niebezpiecznych.

Niedokrwisto??, bo tak w?a?ciwie nazywa si? schorzenie potocznie zwane anemi? to stan patologiczny. Patologiczny, poniewa? dochodzi w nim do zmniejszenia liczby czerwonych krwinek oraz poziomu hemoglobiny we krwi, a tak?e wska?nika zwanego hematokrytem. O wyst?pieniu anemii mo?emy mówi?, je?eli warto?ci wymienionych sk?adników krwi spadn? o wi?cej ni? dwa od normy.

Anemia

__ Prawid?owa dieta w walce z anemi? __

Jak objawia si? anemia?

Objawy anemii zale?? przede wszystkim or jej rodzaju. Jest jednak istnieje pewna grupa symptomów charakterystycznych i wspólnych dla anemii. O niedokrwisto?ci ?wiadczy? mo?e wymieniana wcze?niej blado?? skóry, spadek sprawno?ci ruchowej po??czony z pojawianiem si? zadyszki, ponadto wyst?pi? mo?e tak?e apatia, wzmo?ona senno??, mroczki przed oczami, szumy w uszach, jak równie? p?ytki oddech. Ponadto mog? wyst?powa? miej charakterystyczne objawy jak problemy z koncentracj?, stany depresyjne, stany podgor?czkowe, omdlenia oraz dolegliwo?ci bólowe w okolicach serca.

Diagnostyka w przypadku anemii.

Diagnostyka niedokrwisto?ci opiera si? na wykonaniu bada? laboratoryjnych to jest badanie morfologi krwi obwodowej, w którym obserwuje si? zmniejszon? liczb? krwinek czerwonych, hemoglobiny oraz hematokrytu. Normy krwinek czerwonych to dla kobiet 3,5-5,2 mln na mm sze?cienny oraz 4,2-5,4 mln na mm sze?cienny dla m??czyzn. Natomiast w odniesieniu do hemoglobiny, czyli bia?ko wyst?puj?ce w krwinkach czerwonych, które nadaje czerwon? barw? krwince norma wynosi u kobiety 12–16 g/dl, u m??czyzn 14–18 g/dl. Dla hematokrytu, czyli stosunku obj?to?ci elementów morfotycznych krwi do obj?to?ci pe?nej krwi oznaczanego skrótem Hct normy wynosz? dla kobiet 35–47% oraz dla m??czyzn 42–52%.

Dobr? wiadomo?ci? jest, ?e przy anemii wa?na i skuteczna jest profilaktyka. Najwi?ksza rol? odgrywa tu dieta oraz szybkie diagnozowanie ewentualnych problemów z przewodem pokarmowym lub drogami rodnymi u kobiet, a tak?e wykonywanie bada?.

Do strony g?ównej.

canada goose jacke herren