(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Na czym polega Hashimoto?

Hashimoto zwana jest tak?e przewlek?ym limfocytowym zapaleniem gruczo?u tarczowego i jest chorob? autoimmunologiczna, inaczej mówi?c autoagresywn?. Jest zwi?zana z uk?adem odporno?ciowym cz?owieka, podczas której ten?e uk?ad odporno?ciowy nie broni organizmu przed wszelkimi infekcjami, ale wytwarza stany zapalne we w?asnych tkankach.

Pierwsze przypadki wyst?pienia tej choroby opisane zosta?y ju? w 1912 roku przez Hakaru Hashimoto. Choroba ta w znacznej wi?kszo?ci dotyka kobiet, g?ównie mi?dzy 45, a 60 rokiem ?ycia i ma charakter post?powy. Jej charakterystyczna cech? jest równie? to, ?e Hashimoto generalnie jest bezobjawowe, a towarzysz?ce chorobie przypad?o?ci lub symptomy cz?sto przypisywane s? stanom nie wi?zanym z chorob?.

G?ównymi objawami post?puj?cej choroby jest zm?czenie, os?abienie, przygn?bienie oraz rozdra?nienie, sucho?? skóry oraz k?opoty z utrzymaniem wagi, zaparcia, przed?u?ony czas trwania miesi?czki, a tak?e kiepska tolerancja zimna. Do podj?cia dzia?a? w kierunku zdiagnozowania choroby najcz??ciej dochodzi, gdy zaczynaj? si? problemy z tarczyc?. Zdiagnozowania polega na przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego oraz lekarskiego, w celu stwierdzenia czy w rodzinie wyst?powa?a choroba.

Uwa?a si?, ?e Hashimoto mo?e mie? pod?o?e genetyczne- w prawie 50 procentach choroba jest dziedziczona. Ponadto wykonuje si? badanie palpacyjne, które pozwala na wykrycie nieprawid?owej budowy gruczo?u oraz badania laboratoryjne. O chorobie mo?e ?wiadczy? podwy?szone przeciwcia?a anty-TPO-Ab oraz przeciwcia?a antytyreoglobulinowe i przeciwcia?a TSH. Bada si? równie? poziom hormonów T3 i fT3 oraz T4 i fT4. Czasem pomocniczo wykonuj? si? USG gruczo?u oraz w celu wykluczenia zmian nowotworowych równie? badanie histopatologiczne. Leczenie farmakologiczne choroby oparte jest na podawaniu leków imminosuspresyjnych oraz sterydów o dzia?aniu przeciwzapalnym. Bardzo wa?nie jest ci?g?e obserwowanie organizmu w celu wychwycenia jakichkolwiek zmian oraz zachowywanie odpowiedniej diety oraz systematyczno?? w wizytach lekarskich. michael kors tasche sale

Przyczyny bólu kręgosłupa. Jak walczyć z bólem?

W dzisiejszych czasach ból kręgosłupa dotyka co raz częściej osób młodych i przestaje być dolegliwością typową dla osób w podeszłym wieku. Badania pokazują, że na różnego rodzaju bóle kręgosłupa cierpi około osiemdziesiąt procent ludzi, czyli całkiem sporo.

Przyczyny powstawania bólu kręgosłupa

Przyczyn powstawania bólu kręgosłupa może być wiele, przy czym ból może wynikać z powstałych niezależnie do naszej woli schorzeń, ale nierzadko powodowany jest także z naszej winy oraz zaniedbań. Niestety, rzadko kiedy pamiętamy o zachowaniu prawidłowej postawy, czy to poruszając się, czy po prostu siedząc. Nieprawidłowa pozycja bardzo obciąża poszczególne odcinki kręgosłupa. Szczególnie narażony na obciążenia jest odcinek lędźwiowo-krzyżowy.

Operacja kręgosłupa - panaceum na ból

______ Aby kręgosłup był sprawny ______

Przyczyną bólu kręgosłupa może być też nadwaga. Nadmierne, długotrwałe obciążenie kręgosłupa może doprowadzić do zbyt wczesnego wycierania się chrząstek pokrywających kości. które tworzą stawy, a w rezultacie końcowym do zwyrodnień. Kolejnymi przyczynami bólu mogą być również przeciążenia, np. przy podnoszeniu ciężarów, gdzie przy niewłaściwej pozycji zwiększa się nacisk na kręgosłup. Może także dojść do rozciągnięcia więzadeł, a czasem w konsekwencji do przemieszczenia dysków.

Ból kręgosłupa może pojawiać ponadto, gdy śpimy na nieodpowiednim materacu, czyli zbyt miękkim lub zbyt twardym. Najzdrowszy dla kręgosłupa jest materac średnio twardy, który dostosowuje się do ciężaru ciała i ugina pod nim maksymalnie do 3 cm. Ważna jest też poduszka, która powinna odciągać kark podczas snu. Nie powinna być ona ułożona zbyt wysoko, ale nie może być także zbyt płaska.

Zły dobór biustonosza powoduje ból kręgosłupa.

W przypadku kobiet ból może się pojawiać zwłaszcza w odcinku piersiowym kręgosłupa w sytuacji, gdy nosi ona niewłaściwy biustonosz, który gdy jest źle  dobrany, nie odciąża odpowiednio kręgosłupa na tym odcinku. Chodzenie na wysokich obcasach także może powodować ból kręgosłupa, zwłaszcza w dole pleców, ponieważ chodzenie w butach tego typu wymusza nienaturalną postawę ciała, kładąc największy nacisk na śródstopie i palce.

Te i inne przyczyny bólu kręgosłupa stwarzają brak komfortu w codziennym życiu.

 

Do strony głównej.

Przepuklina kręgosłupa – najczęstsze objawy

Przepuklina kręgosłupa to schorzenie, zwane również wypadnięciem dysku dotykające w ostatnim czasie co raz młodszych osób. Przepuklina kręgosłupa polega na wysunięciu się jądra miażdżystego krążka międzykręgowego poza przestrzeń międzykręgową, który tym samym uciska na rdzeń lub nerwy, które od niego odchodzą. W znacznej większości, bo aż w siedemdziesięciu procentach przepuklina dotyczy odcinka lędźwiowego kręgosłupa, który jest de facto najbardziej obciążanym odcinkiem.

Główne objawy przepukliny kręgosłupa.

Głównym objawem przepukliny kręgosłupa jest przede wszystkim ból, który towarzyszy przepuklinie wszystkich odcinków. Nasilenie bólu oraz występowanie innych objawów zależy od umiejscowienia przepukliny. Najczęściej występująca przepuklina, czyli ta w obrębie odcinka lędźwiowego objawia się silnym bólem w krzyżu, często promieniującym do biodra oraz nogi. Ból ten utrudnia poruszanie, powoduje także mrowienie oraz utratę czucia. Przepuklina odcinka szyjnego kręgosłupa objawia się mniej oczywistymi symptomami. Początkowo przejawia się lekkim bólem oraz sztywnością szyi, której mogą towarzyszyć trudności z naturalnym poruszaniem głową. Mogą pojawić się także mrowienie w rękach, bóle głowy, zawroty oraz rwa barkowa. W obrębie odcinka piersiowego przepuklina objawia się bólem promieniującym do żeber, w klatce piersiowej, jak również w okolicach serca. Ból ten nasila się podczas śmiechu, kichania oraz kaszlu.

Przepuklina kręgosłupa najczęściej powstaje w wyniku przeciążenia, ale może być także wynikiem urazu, gwałtownego dźwignięcia. Znaczenie ma także znaczne osłabienie mięśni grzbietu, które nie stanowią podpory dla kręgosłupa.

Zalecana profilaktyka.

Najlepszą profilaktyką przepukliny jest dobrany do wieku oraz sprawności danej osoby ruch, który nie przeciąża kręłgosłupa. Diagnostyka przepukliny kręgosłupa polega na wykonaniu prześwietlenia bolącego odcinka kręgosłupa, a w razie konieczności wykonanie dodatkowych badań obrazowych jak tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny. Leczenie obejmuje przyjmowanie środków farmakologicznych, najczęściej przeciwzapalnych, oraz odciążanie kręgosłupa.

 

Powrót na stronę główną

Nietolerancja pokarmowa, a alergia

Mo?na odnie?? wra?enie, ?e nietolerancje i alergie pokarmowe s? od pewnego swojego rodzaju mod?, zw?aszcza na gluten czy laktoz?. Rozpoznanie alergii pokarmowej nie nale?y do prostych zada?, poniewa? objawy mog? wyst?pi? nawet do kilku godzin po spo?yciu uczulaj?cego nas produktu.

Alergia pokarmowa jest reakcj? organizmu na kontakt z pokarmem, a ?ci?lej na pewne zwi?zki zawarte w spo?ywanym jedzeniu.  Uwa?a si?, ?e pojawieniu si? alergii pokarmowej sprzyja uszkodzenie bariery jelitowej, na przyk?ad przez antybiotyki, a tak?e zbyt wczesne wprowadzenie do codziennej diety niektórych sta?ych produktów oraz mieszanek mleka krowiego.

U dzieci najcz??ciej wyst?puj?cymi alergiami pokarmowymi s? uczulenia na pokarmy zawieraj?ce bia?ka mleka krowiego oraz bia?ka jaja kurzego, u doros?ych natomiast najcz??ciej wyst?puj? alergie na orzechy, ryby oraz owoce morza.  Nie nale?y uto?samia? alergii pokarmowej z nietolerancj? pokarmow? mimo, ?e obie przypad?o?ci zwi?zane s? z objawami wyst?puj?cymi po spo?yciu konkretnych produktów. Alergia pokarmowa zwi?zana jest z nadmiern? reakcj? uk?adu immunologicznego na substancje zawarte w danym pokarmie, który jest traktowany przez organizm jak wróg.

Nietolerancja pokarmowa jest natomiast wynikiem niewytwarzania przez organizm konkretnego enzymu, odpowiedzialnego za trawienie danego pokarmu, w konsekwencji czego, pokarm zalega w ?o??dku wywo?uj?c gazy, wzd?cia , biegunk? czy skurcze jelit.  Najcz??ciej wyst?puj?c? nietolerancj? pokarmow? jest nietolerancja laktozy, czyli cukru mlecznego, który nie jest trawiony, poniewa? organizm nie wytwarza enzymu o nazwie laktaza. Objawy alergii pokarmowej mog? wyst?powa? zaraz po jak i kilka godzin spo?yciu pokarmu. Objawami w obr?bie uk?adu pokarmowego s?:  objawy dyspeptyczne, brak apetytu, refluks prze?ykowy, biegunka, zaparcia, wzd?cia, ból brzucha oraz obrz?k i drapanie w gardle.  Towarzyszy? temu mog? duszno?ci, nie?yt nosa-katar, kichanie oraz kaszel, a tak?e pokrzywka, obrz?k naczynioruchowy, atopowe zapalenie skóry oraz zapalenie spojówek. michael kors tasche sale

Przyczyny bólu. Czy konieczna jest operacja stopy?

Ból stóp może być związany bezpośrednio z samymi stopami. Jednakże może mieć on również związek z całym dniem spędzonym na stojąco, w butach z wysokim obcasem lub też w za małych lub źle dopasowanych butach i po prostu niewygodnych. Ból o charakterze miejscowym może mieć wiele przyczyn.

Najczęstsze przyczyny bólu stóp.

operacja stopy

__ Ból stóp wymaga leczenia __

Najczęstszą przyczyną są nagniotki, czyli stwardnienia powstałe na stawach palców u stóp wskutek długotrwałego ucisku, zazwyczaj przez buty. Ból może także powodować wrastający paznokieć, który nierzadko uniemożliwia chodzenie. Kolejną przyczyną bólu mogą być koślawe paluchy, zwane także haluksami, przy czym w zaawansowanym stadium choroby pojawia się deformacja dużego palca oraz przedniej części stopy.

Przypadłością, która również może być źródłem bólu jest tak zwany paluch biegacza, czyli uraz pierwszego stawu śródstopno- paliczkowego. Często bólowi towarzyszy obrzęk stawu i pojawia się przy przenoszeniu ciężaru na chorą stopę. Ból zwłaszcza przy próbie chodzenia może powodować palec młotkowaty czyli przykurcz zgięciowy palca, na którego czubku pojawia się bolący odcisk. Bardzo uciążliwe i bolesne są także tak zwane modzele- żółte plackowate zgrubienia skóry, które tworzą się na spodzie stóp oraz zapalenie rozcięgna podeszwowego, potocznie zwaną ostrogą piętową. Ból początkowo nasila się tylko przy chodzeniu, potem zaczyna być stały, najbardziej nasilony rano oraz po dłuższym siedzeniu.

Ból stóp może być rezultatem bądź przejawem innych schorzeń, nie mających bezpośredniego związku z samymi stopami czy deformacjami. Uczucie ciężkich, bolących nóg oraz opuchniętych kostek i stóp często jest objawem przewlekłej niewydolności żylnej. Ból stóp, zwłaszcza stawów palców jest charakterystyczny dla dny moczanowej podczas której, nadmierne ilości kwasu moczowego krystalizują się i odkładają w stawach oraz tkankach okołostawowych .

Najczęściej atakowanym stawem jest I staw śródstopno- paliczkowy palucha. Oprócz bólu dnie moczanowej towarzyszy obrzęk, zaczerwienienie i napięcie skóry. Ból stóp może być także powodowany zwyrodnieniem stawów w stopach, objawiającym się strzykaniem, trzaskaniem oraz zgrzytaniem stawów, na przykład podczas wchodzenia po schodach, czy poruszania stop?i stawania na palcach.

W ostateczności konieczna może okazać się operacja stopy.

 

Do strony głównej.

Anemia i wszystkie jej rodzaje. Czy jest się czego bać?

Anemia powszechnie kojarzona jest osobami bardzo szczupłymi, o wiotkiej budowie oraz bardzo bladej skórze. Jest jednak wiele rodzajów anemii, można ją szybko wyleczyć. Nie należy jej bagatelizować, gdyż często stanowi objaw innych chorób, w tym także tych niebezpiecznych.

Niedokrwistość, bo tak właściwie nazywa się schorzenie potocznie zwane anemią, to stan patologiczny. Patologiczny – ponieważ dochodzi w nim do zmniejszenia liczby czerwonych krwinek oraz poziomu hemoglobiny we krwi, a także wskaźnika zwanego hematokrytem. O wystąpieniu anemii możemy mówić, jeżeli wartości wymienionych składników krwi spadną więcej niż o dwa od normy.

Anemia

__ Prawidłowa dieta w walce z anemią __

Jak objawia się anemia?

Objawy anemii zależą przede wszystkim od jej rodzaju. Jest jednak pewna grupa symptomów charakterystycznych i wspólnych dla anemii. O niedokrwistości świadczyć może wymieniana wcześniej bladość skóry, spadek sprawności ruchowej połączony z pojawianiem się zadyszki, ponadto wystąpić może także apatia, wzmożona senność, mroczki przed oczami, szumy w uszach, jak również płytki oddech. Ponadto mogą występować mniej charakterystyczne objawy, jak problemy z koncentracją, stany depresyjne, stany podgorączkowe, omdlenia oraz dolegliwości bólowe w okolicach serca.

Diagnostyka w przypadku anemii.

Diagnostyka niedokrwistości opiera się na wykonaniu badań laboratoryjnych: to jest badanie morfologi krwi obwodowej, w którym obserwuje się zmniejszoną liczbę krwinek czerwonych, hemoglobiny oraz hematokrytu. Normy krwinek czerwonych to dla kobiet 3,5-5,2 mln na mm sześcienny oraz 4,2-5,4 mln na mm sześcienny dla mężczyzn. Natomiast w odniesieniu do hemoglobiny, czyli białka występującego w krwinkach czerwonych, które nadaje czerwoną barwą krwince, norma wynosi u kobiety 12–16 g/dl, u mężczyzn 14–18 g/dl. Dla hematokrytu, czyli stosunku objętości elementów morfotycznych krwi do objętości pełnej krwi oznaczanego skrótem Hct normy wynoszą dla kobiet 35–47% oraz dla mężczyzn 42–52%.

Dobrą wiadomością jest, że przy anemii ważna i skuteczna jest profilaktyka. Największą rolę odgrywa tu dieta oraz szybkie diagnozowanie ewentualnych problemów z przewodem pokarmowym lub drogami rodnymi u kobiet, a także wykonywanie badań.

Do strony głównej.