(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Wady postawy- czym są?

Zdrowy ludzki kręgosłup ma naturalne fizjologiczne krzywizny i  kształt litery „S” . Zatem naturalne jest występowanie lordozy oraz kifozy. Lordoza to wygięcie kręgosłupa do przodu, w stronę brzuszną. Występuje ona w odcinku szyjnym oraz lędźwiowym. Jeśli wygięcie jest zbyt pogłębione, to mamy do czynienia ze skrzywieniem kręgosłupa zwanym hiperlordozą lub inaczej plecami wklęsłymi. Pogłębianie się lordozy najczęściej dotyczy odcinka lędźwiowego i postępuje stopniowo.

Skrzywienie kręgosłupa

___ Skrzywienie kręgosłupa ____

Osoba cierpiąca na pogłębianą lordozę wygląda jakby nadmiernie się prostowała, a patrząc na nią z boku można zauważyć, że jej plecy są wklęsłe,  brzuch jest wypięty ku przodowi, a a pośladki bardziej uwypuklone. Przyczyną powstawania hiperlordozy najczęściej jest niezachowywanie prawidłowej postawy oraz brak ruchu. Może być ona jednak także następstwem innych schorzeń, np. kifozy pogłębionej lub urazów, a także takich schorzeń jak krzywica, zanik mięśni czy chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa.

Co to jest kifoza?

Kifoza to wygięcie kręgosłupa ku tyłowi. Występuje w odcinku piersiowym oraz krzyżowym. Nadmierne wygięcie ku tyłowi nazywamy kifozą pogłębioną, potocznie nazywane również garbem. W tym przypadku górna część pleców jest zauważalnie zaokrąglona lub wystająca, również z zaokrąglonymi ramionami. Pogłębiona kifoza może utworzyć się w wyniku słabości górnych mięśni pleców, osteoporozy, artretyzmu i chorób zwyrodnieniowych, a także przy nie właściwej postawie – w wyniku starzenia się organizmu.  Pogłębiona kifoza może stwarzać ból, ze względu na nadmierny nacisk na kręgosłup, a także powodować problemy z oddychaniem.

Czym jest skolioza?

Skolioza jest patologią kręgosłupa zwaną też skrzywieniem bocznym kręgosłupa. Do zmian może dochodzić  w płaszczyźnie strzałkowej – kifoskolioza, oraz poziomej, czyli rotacji kręgów. Skolioza powoduje widoczne zaburzenia postawy ciała takie jak, garb żebrowy po jednej stronie ciała, asymetryczne usytuowanie łopatek, a także ramion czy uwypuklenie kręgosłupa lędźwiowego.

 

Do strony głównej.

Artroskopia

Wziernikowanie stawów jest ratunkiem dla  osób cierpi?cych na ró?nego rodzaju urazy stawów, niestabilno??  ruchów w stawach, torbiele oko?ostawowe, reumatoidalne zapalenie stawów, zmiany zwyrodnieniowe, nowotwory w obr?bie stawów oraz wszelkie dolegliwo?ci bólowe oraz obrz?ki stawów.

Artroskopia mo?e trwa? od kilkudziesi?ciu minut do trzech godzin. Przeprowadzana jest pod znieczuleniem miejscowym lub ogólnym, a w przypadku dzieci-tylko pod znieczuleniem ogólnym. Podczas zabiegu, pacjent uk?adany jest w pozycji dogodnej do przeprowadzenia zabiegu.  Je?li jest to mo?liwe, powy?ej danego stawu zak?adana jest opaska uciskowa- tak zwana opaska Esmarcha, w celu wykluczenia lub zniwelowania krwawienia podczas wziernikowania stawu, co ograniczy?o by jego widoczno??.  W celu wprowadzenia artroskopu do stawu wykonuje si? w ?ci?le okre?lonym miejscu niewielkie naci?cie lub dwa- w celu wprowadzenia narz?dzi chirurgicznych.

Obejrzenie wn?trza obszaru stawu jest mo?liwe dzi?ki mikrokamerze oraz ?wiat?owodom zamieszczonym na ko?cu artroskopu. Jest on przekazywany do odbiornika telewizyjnego w wysokiej rozdzielczo?ci i powi?kszeniu, dzi?ki czemu dok?adnie mo?na obejrze? struktury wewn?trz stawu. Jest tak?e mo?liwo?? zapisu przebiegu badania. Aby dok?adniej mo?na by?o zbada? staw wprowadza si? do niego tak?e roztwór z chlorku sodu lub dwutlenek w?gla.  Je?li zachodzi taka potrzeba podczas zabiegu mo?na tak?e za pomoc? miniaturowych narz?dzi chirurgicznych dokona? wszelkich czynno?ci maj?cych na celu wyleczenie danego stawu na przyk?ad szycie uszkodzonej cz??ci ??kotki czy rekonstrukcj? wi?zade?.

Po wykonanym zabiegu usuwa si? artroskop oraz narz?dzia, a na naci?cia zak?ada si? opatrunek oraz banda?uje staw.  Rekonwalescencja po wziernikowaniu stawów jest zazwyczaj bardzo szybka, a w zale?no?ci jakiego stawu dotyczy?o przez krótki okres po zabiegu mog? by? konieczne kule, temblaki lub szyny chroni?ce dany staw. Zazwyczaj powrót do pe?nej sprawno?ci  fizycznej po zabiegu trwa oko?o tygodnia. michael kors handtasche sale

Bóle brzucha

Ból brzucha, wzd?cia, uczucie ci??ko?ci dotykaj? co trzeci? osob?. Problemy trawienne wynikaj? g?ównie z d?ugotrwa?ej nieprawid?owej diety, która skutkuje zanieczyszczonymi jelitami, niedostateczn? ilo?ci? dobrych bakterii, ma?ej ilo?ci b?onnika, a tak?e niedostateczn? ilo?ci? enzymów trawiennych.

Proces trawienia jest niezwykle wa?ny, poniewa? spo?yte pokarmy podczas trawienia przetwarzane s? w energi?. Z tego powodu problemy z trawieniem przek?adaj? si? na ogólny dyskomfort. Problemy trawienne, mog? mie? charakter sta?y lub przej?ciowy. Ponad to mog? by? zwi?zane z nietolerancj? niektórych pokarmów lub mie? swoje ?ród?o w chorobie uk?adu pokarmowego.

Najcz??ciej jednak do z?agodzenia problemów trawiennych wystarczy wprowadzenie zmian w diecie i wyeliminowanie z?ych  nawyków. Prawid?owo przebiegaj?ce procesy trawienne nie s? odczuwalne i zauwa?alne dla cz?owieka, dlatego ka?dy dyskomfort zwi?zany z trawieniem mo?e sygnalizowa?, ?e co? z naszym trawieniem jest nie tak jak powinno by?. Objawy dolegliwo?ci trawiennych mog? by? ró?ne. Jest to najcz??ciej wczesne uczucie syto?ci- uczucie najedzenia tu? po rozpocz?ci jedzenia, uczucie pe?no?ci brzucha oraz ból i pieczenie w nadbrzuszu.

Do bardzo cz?stych objawów, wskazuj?cych na k?opoty trawienne nale??: zgaga, która mo?e te? wskazywa? na refluks, tak zwane „puste” odbijanie, nudno?ci lub wymioty oraz biegunki lub zaparcia, które z kolei mog? wskazywa? na zespó? jelita dra?liwego. Przyczyny problemów z trawieniem mo?emy podzieli? na ograniczone oraz czynno?ciowe.  Przyczyny ograniczone to takie, które s? wywo?anie przez choroby uk?adu pokarmowego na przyk?ad zapalenie ?o??dka czy  polipy jelit. Znacznie cz??ciej wyst?puj? przyczyny czynno?ciowe, czyli niewynikaj?ce z choroby, a w du?ej mierze przez  d?ugotrwa?? niew?a?ciw? i ci??kostrawn? diet?. Cho? w du?ej mierze likwidowanie problemów trawiennych sprowadza si? do zmiany nawyków ?ywieniowych, wtedy najcz??ciej dolegliwo?ci ustaj?, czasem niezb?dne jest leczenie, które bywa trudne i nie zawsze skuteczne. Najwa?niejszym badaniem wykonywanym w celu ustalenia ?ród?a problemu jest endoskopowe badanie górnego wn?trza górnego odcinka przewodu pokarmowego czyli gastroskopia. Cz?sto zaleca si? tak?e wykonanie testu w kierunku Helicobacter pylori. canada goose schweiz

Leczenie zeza

Zez to zaburzenie spowodowane poprzez nieprawid?owe ustawienie oraz ruchomo?? ga?ek ocznych, poprzez wzmo?one dzia?anie jednej grupy mi??ni  poruszaj?cych okiem w stosunku do oka drugiego lub te? ca?kowitego wy??czenia pracy jednej grupy mi??ni poprzesz uszkodzenie nerwów. To w?a?nie z tego  powodu widoczne jest niesymetryczne ustawienie oczu.

Zez stanowi równie? powa?ny defekt estetyczny dla osoby cierpi?cej na zeza i powoduje przede wszystkim zaburzenie prawid?owego widzenia, sprawiaj?c, ?e chory widzi obraz podwójnie. W konsekwencji zez mo?e prowadzi? do niedowidzenia, a w skrajnych przypadkach do ca?kowitej utraty wzroku. Wyró?nia si? mo?na trzy rodzaje zeza: zez towarzysz?cy, zez ukryty oraz zez pora?enny.

Najcz??ciej wyst?puj?c? postaci? jest zez towarzysz?cy. W tym przypadku, o? jednego oka trwale odchyla si? od drugiego, ustawionego na wprost. Zez ten jest spowodowany zaburzeniami si?y poszczególnych mi??ni poruszaj?cych okiem. Ze wzgl?du na to w jak? stron? si? odchyla oko, wyró?nia si? zeza zbie?nego oraz rozbie?nego, ku górze oraz ku do?owi, a tak?e zeza sko?nego. W wyniku nieprawid?owego ustawienia oczu nast?puje dwojenie si? widzianego obrazu. Powa?nym nast?pstwem zeza jest prawdopodobie?stwo ograniczenia widzenia lub ca?kowita utrata wzroku. Co istotne, do pewnego wieku zez ma charakter odwracalny.

Podstaw? leczenia zeza towarzysz?cego jest szczegó?owe badanie wzroku, wraz z ocen? ostro?ci. Przeprowadza si? równie? testy diagnostyczne,  maj?ce na celu ocen? k?ta zeza, a tak?e zdolno?ci widzenia obuocznego. Czasami wystarczy dobranie odpowiednich okularów, a je?li to nie pomaga, to stosuje si? t?umienie funkcji oka, które zezuje. W tym celu stosuje si? specjalne przes?ony na oko zdrowe, wraz ze szk?ami korekcyjnymi. Przes?on? nosi si? czasowo, przez sze?? dni w tygodniu, po czym nast?puje jeden dzie? odpoczynku. W ten sposób zmusza si? oko zezuj?ce do pracy. Przynosi to bardzo dobre rezultaty zw?aszcza na wczesnym etapie choroby. michael kors tasche blau

Depresja

Zdarza si?, ?e cz?owiek ma taki okres w?yciu w którym rzadziej si? u?miecha, cz??ciej chodzi zamy?lony czy te? przygn?biony. Takich stanów do?wiadcza czasem ka?dy i nie znaczy to od razu, ?e ma on depresj?. Szacuje si?, ?e u ponad po?owy osób cierpi?cych na depresj? nie zosta?a ona nigdy zdiagnozowane, przy czy jest ona jedn? z najcz??ciej wyst?puj?cych zaburze? psychicznych. Czy mo?na zatem odró?ni? obni?enie nastroju od depresji i czym ona w?a?ciwe jest?

Przede wszystkim depresja jest chorob? i o tym nale?y pami?ta?. Sk?ada si? na ni? zespó? zaburze? psychicznych dotykaj?cych w g?ównej mierze nastroju, emocji. Depresja mo?e si? objawia? w ró?noraki sposób, cz?sto te? pewne objawy wyst?puj? ??cznie. Bardzo cz?stym objawem, mo?na powiedzie?, ?e charakterystycznym jest stopniowe obni?enie nastroju, poprzez obni?enie rado?ci ?ycia oraz odczuwania przyjemno?ci z rzeczy, które dotychczas cieszy?y po??czone ze post?puj?cym stopniowo zoboj?tnieniem. Cz?sto towarzysz temu niemo?no?? panowania nad emocjami oraz hu?tawki nastrojów, odbiegaj?ce od typowych zachowa?. Powy?szym objawom bardzo cz?sto towarzyszy równie? znaczne ograniczenie dotychczasowej aktywno?ci ?yciowej, a tak?e trudno?ci z podejmowaniem decyzji oraz czynno?ci, prowadz?cych w rezultacie do ich zaniechania.

Objawem choroby jest wyst?puj?ce my?lenie depresyjne- to jest negatywne postrzeganie chwili obecnej, przysz?o?ci, ale równie? przesz?o?ci po??czone z brakiem poczucia w?asnej warto?ci oraz nisk? samoocen?, którym cz?sto towarzysz? niew?a?ciwe os?dy co do w?asnej osoby oraz otoczenia.

Depresji towarzysz? równie? typowo fizjologiczne objawy takie jak problemy z koncentracj?, cz?ste zaburzenia snu, a nawet bezsenno??, spadek libido oraz zmniejszenie lub ca?kowita utrata apetytu.  Je?eli zaobserwujemy niepokoj?ce nas objawy i b?d? si? one utrzymywa? przez okres od 2 do 4 tygodni, a ju? zw?aszcza je?li ulegaj? one nasileniu nale?y si? uda? do psychiatry lub namówi? tak? osob? na wizyt?, poniewa? w du?ej ilo?ci przypadków chorzy nie s? w stanie poradzi? sobie z depresj? sami. canada goose sale

Refluks żołądka

Refluks to ogólnie ujmuj?c zespó? wyst?puj?cych dolegliwo?ci wywo?anych przez zarzucanie, czyli w?a?nie refluks tre?ci ?o??dkowej do prze?yku, a ponad to ze spo?ytym wcze?niej po?ywieniem do prze?yku zarzucane s? tak?e kwasy i enzymy trawienne znajduj?ce si? w ?o??dku.

Typowym objawem refluksu ?o??dkowo- prze?ykowego jest uczucie pieczenia, powszechnie nazywane równie? zgag?. Piek?cy ból najcz??ciej pojawia si? w nadbrzuszu lub tu? za mostkiem, czasami zdarza si?, ?e jest on równie? odczuwalny na poziomie gard?a i promieniuje do szyi oraz ?uchwy.

Zwykle zgaga pojawia si? zaraz po jedzeniu, zw?aszcza je?li spo?yty posi?ek by? obfity, kwa?ny, s?odki lub cierpki. Innymi objawami refluksu jest gorycz oraz uczucie kwa?no?ci w ustach, odbijanie si? oraz bolesne prze?ykanie. Do mniej typowych objawów nale?y ból w klatce piersiowej lub nadbrzuszu, które mog?y by sugerowa? bóle chorób wie?cowych, chrypka oraz kaszel o charakterze napadowym, ból gard?a lub te? zapalenie dzi?se?. Powstanie refluksu ma ?cis?y zwi?zek z zapaleniem b?ony ?luzowej prze?yku, które z kolei spowodowane jest sta?ym zarzucaniem tre?ci ?o??dkowej w raz z enzymami trawiennymi i kwasami do prze?yku, prowadz?c do os?abienia napi?cia dolnego zwieracza prze?yku.

Na rozwój schorzenia mog? mie? takie czynniki jak spo?ywanie pokarmów t?ustych oraz takich, które dra?ni? prze?yk, przepuklina rozporu prze?ykowego, palenie papierosów i nau?ywanie alkoholu, oty?o?? oraz noszenie zbyt obcis?ej odzie?y, urazy klatki piersiowej oraz przyjmowanie niektórych leków, obni?aj?cych ci?nienie w obszarze dolnego zwieracza prze?yku.

Zazwyczaj zdiagnozowanie choroby refleksowej mo?liwe jest po objawach, jednak je?li nie s? one jednoznaczne, to w celu potwierdzenia najcz??ciej wykonuje si? gastrofiberoskopi?- czyli badanie polegaj?ce na wprowadzeniu sondy z kamer? i ?wiat?em do przewodu pokarmowego, w celu zbadania go i ewentualnym pobraniu wycinków do analizy. Czasem zleca si? równie? wykonanie badania radiologicznego. michael kors tasche blau