(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Olej z czarnuszki – zastosowanie.

Czarnuszka siewna, inaczej zwana czarnym kminkiem to ro?lina o niesamowitych w?a?ciwo?ciach, które na dzie? dzisiejszy mo?na potwierdzi? liczb? 700 przeprowadzonych bada?. Ziarenka czarnuszki zawieraj? ponad 100 substancji aktywnych w tym mi?dzy innymi kwasy t?uszczowe- linolowy, alfa-linolenowy, rzadki w przyrodzie eikozadienowy, palmitynowy, fosfolipidy i fitosterole, a tak?e cenne flawonoidy i równie cenne saponiny, bia?ka oraz witaminy A, E, F, B1, B3, B6, biotyn?, zwi?zki mineralne m.in. cynku, selenu, magnezu, wapnia, ?elaza, sodu i potasu.

Trudno si? wi?c dziwi?, patrz?c na ten imponuj?cy sk?ad, ?e olej z czarnuszki uwa?any jest za panaceum na wiele dolegliwo?ci. Po pierwsze olej z czarnuszki wzmacnia uk?ad odporno?ciowy, dzi?ki zawartym zwi?zkom- pobudza m. in. syntez? interferonu. Ponad to pomaga w alergii- szacuje si?, ?e ?agodzi symptomy alergii ju? w 6-8 tygodni. Jak witamina ce jest ?wietnym antyhistaminikiem.  Olej z czarnuszki ma równie? silne dzia?anie antygrzybicze. Antybakteryjne oraz  antywirusowe, a to s? spraw? sporej zawarto?ci tymochinonu. Wed?ug bada? po podaniu czarnuszki kuracja 3-10dniowa by?a w stanie zahamowa? wzrost patogenów.

Id?c dalej, czarnuszka ma dzia?anie przeciwpaspo?ytnicze- skuteczna we wsparciu kuracji tasiemczycy i zaka?e? przywr?. Ma tak?e w?a?ciwo?ci obni?aj?ce ci?nienie t?tnicze, zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów, ale równie? chroni przed wzrostem homocysteiny, prowadz?cej do rozwoju mia?d?ycy. Olej z czarnuszki ma równie? zbawienny wp?yw na nerki i ?o??dek. Obni?a st??enie szczawianów, przez co zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych, a tak?e dzia?a przeciwwrzodowo na ?o??dek. Stymuluje wytwarzanie mucyny w b?onie ?luzowej ?o??dka i przynosi ulg? w przypadku symptomów refluksu ?o??dkowo-prze?ykowego. Olej z czarnuszki niezast?piony jest w stosowaniu na wszelkie zmiany skórne- tr?dziku, ?uszczycy, przy atopowym zapaleniu skóry, grzybicy skóry, wysypek, zmianach wywo?anych zaka?eniem bakteryjnym lub poparzeniem s?onecznym.

Odtruwanie organizmu

Z?e samopoczucie, brak energii i ci?g?e zm?czenie, chroniczne napi?cie oraz cz?ste choroby s? tylko niektórymi sygna?ami wysy?anymi przez zanieczyszczony toksynami organizm. Dobrze jest zatem od czasu do czasu oczy?ci? organizm z toksyn, przeprowadzaj?c tak zwany detoks. Mo?na z powodzeniem przeprowadzi? detoks jednodniowy, nale?y si? jednak do niego odpowiednio przygotowa?. 

Co najmniej na trzy dni przed planowanym oczyszczaniem nale?y zrezygnowa? z kofeiny, alkoholu, nikotyny, cukru, czerwonego mi?sa, mleka i jaj, a tak?e bia?ej maki. Najlepiej przeprowadzi? go w dniu wolnym od pracy i innych zobowi?za?, wskazane jest tak?e unikanie w tym dniu wysi?ku fizycznego. Popularny jest detoks owocowo- warzywny, podczas którego je si? tylko i wy??cznie warzywa oraz owoce w dowolnej formie. Mog? by? one w ró?nej postaci- surowe, duszone, gotowane na parze lub pieczone.

Kolej? opcja jest detoks oparty na spo?ywaniu samych p?ynów. S? to oczywi?cie soki, smoothie warzywno-owocowe, bulion z warzyw lub zmiksowany zupy. Nale?y pami?ta? o piciu du?ej ilo?ci wody najlepiej niegazowanej w ilo?ci oko?o 2 -3 litrów oraz zio?owe herbaty- na przyk?ad z mi?ty, kopru czy pokrzywy. Oprócz regularnego oczyszczania, warto tak?e na stale w??czy? do swojej codziennej diety produkty, które poprawiaj? metabolizm oraz oczyszczaj? organizm z toksyn.

Dobrze jest tak?e w??czy? do diety cytryn?, która wspomaga prac? w?troby oraz u?atwia rozpuszczanie kamieni ?ó?ciowych. Cytryn?, cho? kwa?na dzia?a na organizm zasadowo, przez co usprawnia detoksykacj?. W celu odkwaszenia organizmu, zaleca si? pi? wod? mineraln? z wyci?ni?tym sokiem z cytryny na czczo, najlepiej rano, aby pobudzi? ten sposób jelita do pracy.

Bardzo korzystnie na odtruwanie organizmu wp?ywaj? buraki, które maj? dzia?anie odkwaszaj?ce i oczyszczaj?ce. Zawieraj? betanin?, która ma w?a?ciwo?ci antyoksydacyjne, usprawniaj? tak?e prac? w?troby i woreczka ?ó?ciowego, a tak?e b?onnik, który usprawnia prac? jelit, pomagaj?c je oczy?ci? z resztek pokarmu. canada goose outlet

Olej z czarnuszki – dlaczego warto go stosować?

Czarnuszka siewna, inaczej zwana czarnym kminkiem to ro?lina o niesamowitych w?a?ciwo?ciach, które na dzie? dzisiejszy mo?na potwierdzi? liczb? 700 przeprowadzonych bada?.

Ziarenka czarnuszki zawieraj? ponad 100 substancji aktywnych w tym mi?dzy innymi kwasy t?uszczowe: linolowy, alfa-linolenowy, rzadki w przyrodzie eikozadienowy, palmitynowy, fosfolipidy i fitosterole, a tak?e cenne flawonoidy i równie cenne saponiny, bia?ka oraz witaminy A, E, F, B1, B3, B6, biotyn?, zwi?zki mineralne m.in. cynku, selenu, magnezu, wapnia, ?elaza, sodu i potasu. Trudno si? wi?c dziwi?, patrz?c na ten imponuj?cy sk?ad, ?e olej z czarnuszki uwa?any jest za panaceum na wiele dolegliwo?ci.

Po pierwsze olej z czarnuszki wzmacnia uk?ad odporno?ciowy, dzi?ki zawartym zwi?zkom- pobudza m. in. syntez? interferonu. Ponad to pomaga w alergii- szacuje si?, ?e ?agodzi symptomy alergii ju? w 6-8 tygodni. Jak witamina ce jest ?wietnym antyhistaminikiem.

Olej z czarnuszki ma równie? silne dzia?anie antygrzybicze. Antybakteryjne oraz  antywirusowe, a to s? spraw? sporej zawarto?ci tymochinonu. Wed?ug bada? po podaniu czarnuszki kuracja 3-10dniowa by?a w stanie zahamowa? wzrost patogenów. Id?c dalej, czarnuszka ma dzia?anie przeciwpaspo?ytnicze- skuteczna we wsparciu kuracji tasiemczycy i zaka?e? przywr?. Ma tak?e w?a?ciwo?ci obni?aj?ce ci?nienie t?tnicze, zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów, ale równie? chroni przed wzrostem homocysteiny, prowadz?cej do rozwoju mia?d?ycy.

Olej z czarnuszki ma równie? zbawienny wp?yw na nerki i ?o??dek. Obni?a st??enie szczawianów, przez co zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych, a tak?e dzia?a przeciwwrzodowo na ?o??dek. Stymuluje wytwarzanie mucyny w b?onie ?luzowej ?o??dka i przynosi ulg? w przypadku symptomów refluksu ?o??dkowo-prze?ykowego. Olej z czarnuszki niezast?piony jest w stosowaniu na wszelkie zmiany skórne- tr?dziku, ?uszczycy, przy atopowym zapaleniu skóry, grzybicy skóry, wysypek, zmianach wywo?anych zaka?eniem bakteryjnym lub poparzeniem s?onecznym.

  canada goose kinder

Zioła. Dlaczego je stosujemy?

Polacy sporo wydaj? na leki. Coraz wi?cej osób zastanawia si? jednak, czy leki rzeczywi?cie lecz?. Co wi?cej, pojawia si? hipoteza, ?e leki nie tylko nie lecz?, lecz mog? wr?cz nam szkodzi?. W zwi?zku z tym coraz wi?cej osób szuka alternatywy dla tradycyjnego leczenia. Do ?ask powracaj? zio?a, a tak?e kosmetyki oparte na naturalnych sk?adnikach.

Dziurawiec poprawia trawienie, herbatka z rumianku pomaga na dolegliwo?ci ?o??dkowe, kwiat lipy dzia?a napotnie, a szklanka naparu z melisy dzia?a uspokajaj?co. Jednak herbatka z malwy mo?e spowodowa? zaburzenia w krzepni?ciu krwi, korze? ?e?-szenia z kolei przyspiesza akcj? serca, a nadu?ywanie senesu grozi biegunk?, skurczami jelit i zaburzeniami w poziomie elektrolitów. Nale?y tak?e zwraca? uwag? na zawarto?? niektórych herbat zio?owych reklamowanych przez sprzedawców jako cudownie dzia?aj?ce. Zdarzy?o si?, ?e kto? zap?aci? 50 z?otych za zio?a nieznanego pochodzenia, a po przebadaniu ich okaza?o si?, ?e kupi? suszony any?ek. Zwracajmy uwag?, czy zio?a, które kupujemy posiadaj? atesty.

W przeciwie?stwie do wielu leków, zio?a mo?emy kupi? bez problemu. Powstaj? kolejne sklepy zielarskie, które oferuj? ca?? gam? zió? z ró?nych stron ?wiata. Mo?na je kupi? w postaci tabletek, jak i herbatek do zaparzania. Powstaj? tak?e suplementy diety, które zawieraj? w sobie kilka substancji leczniczych.

Cze?? osób ??czy zio?a z lekami albo zamienia leki na zio?a. Nale?y pami?ta?, ?e zio?a maj? w?a?ciwo?ci lecznicze i nieumiej?tnie stosowane mog? nie tylko nie pomóc, ale zaszkodzi?. Stosowanie zarówno leków, jak i zió? przeciwko temu samemu schorzeniu mo?e spot?gowa? si?? dzia?ania obu substancji. Zanim cokolwiek we?miemy na w?asn? r?k? nale?y skonsultowa? si? z lekarzem, dok?adnie przeczyta? ulotki leków, ale i zió?. Polacy uwa?aj? si?, ze znaj? si? na medycynie. Nie mo?emy jednak przewidzie? wszystkich skutków, jakie mo?e spowodowa? niew?a?ciwie stosowanie zió?. Nikt nie kwestionuje dobroczynnych skutków dzia?ania zió?, jednak nale?y je stosowa? z rozwag?.

canada goose parka damen

Nasze rośliny

zdrowie-warzywa

zdrowie-warzywa

Ro?liny dzielimy m.in. na jednoli?cienne i dwuli?cienne. Do pierwszych nale?? wszystkie zbo?a. Dwuli?cienne, to wi?kszo?? ro?lin uprawnych, np.: fasola, groch, ogórki, dynia, owoce. W przypadku ro?lin dwuli?ciennych, spo?ywanie ich jednolicie przez d?u?szy czas mo?e przynosi? szkod?. Dlatego organizm sam si? broni i lubiane jedzenie przestaje nam smakowa?. Inna sytuacja jest z produktami pochodz?cymi z ro?lin jednoli?ciennych. Organizm wci?? je przyjmuje, bo nie powoduj? one szkód w naszym ustroju. Dlatego podstawowym pokarmem cz?owieka jest chleb. Najzdrowszy jest chleb ?ytni, z razowej, grubej m?ki. Wszystkie substancje od?ywcze znajduj? si? w skórce ziarna, w jego kie?ku i w tej warstwie mi??szu, który przylega bezpo?rednio do skórki ziarna. Pozosta?y mi??sz posiada bardzo niewiele tych warto?ciowych sk?adników.

Warto?ciowy dla zdrowia jest tylko chleb wypiekany na bazie m?ki z pe?nego przemia?u.
Czosnek by? i jest uwa?any za ro?lin? wyj?tkow? – jadaln? i lecznicz?. W tej „wyj?tkowej ro?linie” zawarte s? witaminy, sole mineralne, enzymy, hormony ro?linne, fitosterole(dzia?aj? przeciwgor?czkowo i przeciwzapalnie), pektyny, jest bia?ko i b?onnik, s? w?glowodany, s? fitoncydy(dzia?aj? grzybobójczo i bakteriobójczo).

Sk?adnikami czosnku s? nast?puj?ce makroelementy: siarka, wap?, fosfor, ?elazo, magnez, potas, sód. A tak?e mikroelementy jak: selen, jod, chrom, mied?, mangan, molibden, kobalt, cynk. Niektóre z jego sk?adników wykazuj? dzia?anie antybiotyczne( np. allicyna). Mo?na powiedzie?, ?e czosnek leczy nieomal wszystko, cho? – nie jest panaceum.

Lecznictwo ludowe zawsze twierdzi?o, ?e czosnek odm?adza i przed?u?a ?ycie. Osoby, ?yj?ce d?ugie lata w dobrym zdrowiu cz?sto zapewniaj?, ?e zawdzi?czaj? to g?ównie czosnkowi. G?osz?, ?e spo?ywanie czosnku uwalnia ich od sklerozy, odm?adza, leczy choroby serca i reguluje ci?nienie.

Czosnek nie tylko leczy bardzo wiele dolegliwo?ci i chroni przed chorobami, ale i odm?adza.

Wi?kszo?? z nas my?li, ?e g?ównym ?ród?em energii dla organizmu cz?owieka s? produkty ?ywno?ciowe. Natura, jak si? jednak okazuje rozporz?dzi?a inaczej. ?atwo b?dzie to zilustrowa? prostym przyk?adem. Bez jedzenia cz?owiek mo?e ?y? kilka tygodni, bez wody kilka dni, ale ju? bez powietrza zaledwie kilka minut. By? mo?e, w?a?nie prawid?owe oddychanie jest najlepsz? drog? do zdrowia. Sens w?a?ciwego oddychania polega na tym, ?e mo?emy pobiera? ogromne zapasy naturalnej energii ?yciowej, która znajduje si? w powietrzu i gromadzi? j? w sobie.

Prawid?owo oddychaj?c, spowalniamy procesy starzenia. Ludzie d?ugowieczni z ró?nych stron ?wiata, t?umacz? to dobr? kondycj? fizyczn?, ale przede wszystkim stosowaniem systemu „g??bokiego, oczyszczaj?cego oddechu”.
Chcesz ?y? d?ugo — oddychaj g??boko i jak najrzadziej.

Naukowo stwierdzono, ?e racjonalnym od?ywianiem mo?emy przed?u?y? nasze ?ycie o 10 — 20 lat, natomiast prawid?owo oddychaj?c nawet o 30 — 40 lat.
Ludzie „dalekiego wschodu” (np. Chi?czycy), s? bardzo sprawni fizycznie nawet w podesz?ym wieku. Decyduj?cy wp?yw na stan ich kondycji odgrywaj? codzienne, nieraz wielogodzinne ?wiczenia oddechowe. Natomiast wi?kszo?? Europejczyków zamiast zdrowych ?wicze? oddechowych stosuje „inne ?wiczenia” – zaci?ganie si? truj?cym papierosem.

Uwa?nie s?uchajmy w?asnego cia?a. To, co mu nie odpowiada, lub czyni nas chorymi – odrzu?my. Tak jak powinni?my odrzuci? wszelk? spo?ywcz? manipulacj?. Jedzmy tylko to, co wed?ug naszej oceny nie stanowi pocz?tku chorób tzw. cywilizacji. Bogatsi o t? wiedz?, sami odpowiedzmy na pytanie, czy pokarm obecny dzi? na naszym stole zaspokaja potrzeby organizmu? air max schwarz

Pożywienie jako lekarstwo

Otyli ?yj? krócej, ale jedz? d?u?ej

po?ywienie jako lekarstwo

po?ywienie jako lekarstwo

„Wasze po?ywienie b?dzie waszym lekarstwem” – z perspektywy czasu, ta niezwykle trafna wypowied? w pe?ni si? sprawdzi?a. Do dnia dzisiejszego nikt inny nie poda? lepszej recepty na odzyskiwanie i zachowanie zdrowia jak Hipokrates.

Nieznajomo?? zasad prawid?owego od?ywiania jest widoczna wsz?dzie. Wegetarianizm jest traktowany cz?sto jako dziwactwo, a posty uwa?a si? za szkodliwe. Natomiast obserwuje si? powszechn? akceptacj? tzw. „dobrego ?ywienia”, gdzie podstaw? jest tradycyjny schabowy i wysoko przetworzone pokarmy, jak bia?a m?ka, cukier, rafinowane i utwardzone oleje, kawa, piwo.

Wspó?czesny, cywilizowany cz?owiek odszed? daleko od praw Natury. „Ulepszy?” pokarm m. in. przez rafinacj?, denaturacj? i dodatki chemiczne, pozbawiaj?c go warto?ci biologicznej. Z tej przyczyny nagromadzi?y si? w tkankach liczne z?ogi, gdy? w?asne mechanizmy oczyszczania zosta?y upo?ledzone. Rozwin??y si? w niespotykanej dot?d skali przewlek?e cierpienia zwane chorobami cywilizacyjnymi. A zdrowie mo?na odzyska? szukaj?c ratunku nie w chemii leków, lecz dzi?ki powrotowi do ?ycia zgodnego z odwiecznymi prawami Natury! Bo przecie? nasz organizm stanowi samoreguluj?cy si? uk?ad, który d??y do utrzymania stanu równowagi, czyli zdrowia. A o zdrowie mo?na zadba? prawid?owym od?ywianiem.

Poczytaj mi mamo

Umiej?tno?? prawid?owego od?ywiania — to wielka sztuka! Nie wystarczy smacznie gotowa?, trzeba si? nauczy? prawid?owo od?ywia?. Wszystko, co jemy mo?na podzieli? na: bia?ka, w?glowodany, t?uszcze, warzywa, owoce. I tak np. spo?ycie zielonych warzyw w po??czeniu z t?uszczem skutecznie neutralizuje dzia?anie t?uszczu. Jab?ka nale?y je?? zawsze przed posi?kiem( pektyny bardzo szybko przechodz? przez przewód pokarmowy, jednocze?nie czyszcz?c go z zalegaj?cych resztek). Bardzo szkodliwe jest ??czenie mi?sa z ziemniakami. Przy takim po??czeniu w ?o??dku wytwarzana jest solanina (substancja truj?ca), która oddzia?uje na system nerwowy podobnie jak ?rodek nasenny, dlatego w?a?nie, po zjedzeniu mi?sa z ziemniakami cz?owiek staje si? leniwy, odr?twia?y, ospa?y.

W naszym organi?mie znajduj? si? dwa bardzo wa?ne pierwiastki- s? to sód i potas. Idealn? proporcj? sodu i potasu posiadaj?: ziemniaki, czere?nie, ogórki i kapusta.

Desery s? jedzone po zasadniczym posi?ku. Nale?? do nich:

  • ciasta,
  • lody,
  • s?odkie owoce,
  • cukierki
  • czekolada.

Wszystkie desery bardzo ?le ??cz? si? z innymi rodzajami pokarmu. Dostaj?c si? do ju? przepe?nionego ?o??dka, hamuj? zachodz?ce w nim procesy trawienne. Staj? si? przyczyn? wzmo?onej fermentacji w uk?adzie pokarmowym. Unikajmy deserów!

?ywno?? powinna by? dostarczana organizmowi w formie nieprzetworzonej, je?li tylko jest to mo?liwe. Dopiero wtedy mo?na mówi? o wysokiej jako?ci protein, witamin, minera?ów, enzymów, aminokwasów oraz t?uszczów, b?d?cych nie tylko ?ród?em energii, ale i zdrowia. Mniej wa?ne jest, czy sk?adniki te b?d? pochodzi? z mi?sa, jajek, warzyw czy owoców. Najwa?niejsza jest jako?? pokarmu, któr? mo?e zapewni? jedynie jego ekologiczna uprawa oraz „niewinno??”, niszczona pomys?owo?ci? przetwórców. Zawarto?? sk?adników od?ywczych w ekologicznym pokarmie jest kilkakrotnie wy?sza od tej, jakiej mo?na doszuka? si? w pokarmie technologicznie przetworzonym. A nasz organizm nie toleruje spo?ywczych ?mieci!

Zdrowe od?ywianie nie jest wy??cznie kwesti? zaspokojenia zmys?u smaku, ale przede wszystkim sposobem zapobiegania wszelkiego rodzaju chorobom i schorzeniom.

nike air max thea damen

air max schwarz