(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Sezon na grzybobranie w pe?ni. Od pewnego czasu mo?na zaobserwowa? masow? w pewnym sensie skal? ludzi wybieraj?cych si? na grzyby. I nic w tym dziwnego. Chyba ka?dy cho? raz odczuwa? rado?? ze znalezionego pi?knego prawdziwka. Ponadto spacer po lesie jest form? relaksu, odpoczynku i dostarcza pewnej dawki ruchu.

Nale?y jednak pami?ta?, ?e jak wszystko tak i zbieranie grzybów nale?y robi? z g?ow?. Je?li nie mamy dostatecznej wiedzy na temat grzybów, najlepiej w ogóle nie zbiera? takich, co do których nie mamy pewno?ci, poniewa? oprócz grzybów jadalnych , w polskich lasach znajduj? si? grzyby o ró?nym stopniu zawarto?ci substancji truj?cych oraz wywo?uj? one ró?ne objawy intoksytacji.

Do najcz?stszy pomy?ek dochodzi przy zbieraniu borowików, które niedo?wiadczony grzybiarz mo?e ?atwo pomyli? z goryczakiem ?ó?ciowym , potocznie zwanym „szatanem”. Po spo?yciu „szatana” wyst?puj? g?ównie zaburzenia ?o??dkowo- jelitowe oraz wodno- elektrolitowe. S? one spowodowane poprzez substancje ?yciowate, które powoduj? miejscowe podra?nianie b?ony ?luzowej ?o??dka, a tak?e jelit. W czasie mniej wi?cej oko?o dwóch godzin od spo?ycia tego grzyba, oprócz bólu brzucha wyst?puj? nudno?ci, gwa?towne wymioty, obfita oraz wodnista biegunka, silne pragnienie i kurczowe bóle ?ydek. W ci??kich przypadkach zatrucia dochodzi równie? do poszerzenia ?renic, kurczów mi??ni, spadku ci?nienia krwi. Ponad to niekiedy stwierdza si? tak?e powa?ne odwodnienie czy niewydolno?? nerek, uszkodzenie w?troby, trzustki, mi??nia sercowego, mózgu.

Pierwsza pomoc przy zatruciu „szatanem” polega na niezw?ocznym udaniu si? do szpitala w celu przeprowadzenia p?ukania ?o??dka. Zazwyczaj tre?? ?o??dka zostaje zachowana w celu przeprowadzenia analizy oraz badania mikrobiologicznego. Nie nale?y stosowa? domowych kuracji odtruwaj?cych, a tak?e podawa? wody, co mog?o by spowodowa? szybrze przenikanie toksyn do organizmu. Ka?da osoba , u której wyst?pi?y objawy w ci?gu czterech godzin od spo?ycia grzybów powinna by? poddana hospitalizacji. cgdamen