(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Na wesoło 003

smiech– Gdyby?my przed baranem postawili wiadra: z wod? i z alkoholem, to czego si? napije baran? – pyta prelegent usi?uj?cy ró?nymi przyk?adami przekona? s?uchaczy, ?e picie alkoholu jest szkodliwe.
– Wody! – odkrzykuj? s?uchacze.
– Tak! A dlaczego?!
– Bo baran!

nike air max schwarz

Na wesoło 002

smiechNa jednej z uczelni student podchodzi? do egzaminu w sesji zerowej. Bardzo mu zale?a?o na wcze?niejszym terminie, ale te? nie przygotowa? si? jak nale?y. Profesor, zdegustowany stanem wiedzy m?odego cz?owieka, otworzy? drzwi i zwróci? si? do oczekuj?cych na egzamin:
– Przynie?cie siano dla os?a.
– A dla mnie herbaty! – doda? egzaminowany.

nike air max schwarz

nike air max schwarz