(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

W?osy od setek lat uwa?ane s? za symbol zdrowia, pi?kna i dobrej kondycji – nie ma zreszt? w tym nic nadzwyczajnego, poniewa? to w?a?nie we w?osach odk?ada si? najwi?cej toksyn i nieodpowiednich dla naszego organizmu substancji, przez co, to w?a?nie na podstawie bada? w?osa mo?na okre?li? cz?stotliwo?? i nasilenie naszych “przewinie?” Wp?ywaj? te? one bezpo?rednio w?a?nie na kondycj? w?osa. L?ni?ce, mocne, puszyste w?osy w naturalnie ?ywym odcieniu s? oznak? si?y, zbilansowanej diety, zdrowego trybu ?ycia i wystarczaj?cej ilo?ci snu, a tak?e odpowiedniej piel?gnacji.

Natomiast w?osy zmatowione, wypadaj?ce, kruche, przesuszone bez koloru mog? oznacza? nawet choroby. Mo?na to równie? przyj?? za wyznacznik atrakcyjno?ci – cz?sto bowiem kobiety z d?u?szymi, zdrowymi w?osami ciesz? si? wi?kszym powodzeniem ni? panie wybieraj?ce bardzo krótkie fryzury lub mocno eksperymentuj?ce z kolorami – a wszystko przez to, ?e na krótkim, zabarwionym na niebiesko w?osie ci??ko odczyta? stan zdrowia. To samo tyczy si? m??czyzn – panowie posiadaj?cy bujne, b?yszcz?ce w?osy i/lub  zdrowo wygl?daj?ce brody ciesz? si? du?ym powodzeniem.
Co zatem zrobi?, aby jak najlepiej zadba? o swoje w?osy? Przede wszystkim wzbogaci? swoj? diet? w warzywa, owoce, a tak?e wysokiej jako?ci bia?ko z jajek, ryb i chudego mi?sa. Warto wprowadzi? do swojego jad?ospisu przede wszystkim ryby morskie bogate w zdrowe t?uszcze i bia?ka a tak?e je?? przynajmniej gar?? orzechów lub pestek dziennie.Nale?y wzmocni? swoje w?osy od wewn?trz za pomoc? witamin z grupy A, E i B, a tak?e miedzi, cynku i krzemu.  Rzodkiewka, kalarepa i seler bogate s? w zapobiegaj?cy ?amliwo?ci krzem. Czerwone i pomara?czowe warzywa posiadaj? du?o Beta-karotenu rozpuszczalnego w t?uszczach, który w organizmie przekszta?ca si? w witamin? A. Warto te? pami?ta?, ?e stres bardzo mocno wp?ywa na stan w?osów, wi?c dobrze równie? si?gn?? po suplementacj? magnezem, pomagaj?cym go regulowa?.
W przypadku piel?gnacji, przede wszystkim trzeba zwróci? uwag? na dobranie szamponu do typu w?osów – szampony zio?owe sprawdzaj? si? te? o wiele lepiej dzi?ki przewadze naturalnych sk?adników. Mo?na raz w tygodniu aplikowa? na swoje w?osy maski lub olejowa? w?osy i skór? g?owy (nak?ada? mieszank? olejów z olejkiem rycynowym, któr? wmasowuje si? w pasma trzyma si? na w?osach kilkana?cie minut). Dobrym rozwi?zaniem w piel?gnacji w?osów jest te? p?ukanie ich wod? z octem jab?kowym, lub sokiem z cytryny. W?osy bowiem posiadaj? kwa?ne pH i zakwaszona woda dobrze na nie wp?ywa, nab?yszcza i zamyka ?uski. Ciekawie sprawdzaj? si? te? najró?niejsze p?ukanki wykonane z zió?: rumiankowa – koj?ca, antyseptyczna, rozja?niaj?ca, z sza?wii – doskona?a na ?upie? i przet?uszczanie, pokrzywowa – pozytywnie dzia?aj?ca na wzrost i g?sto?? w?osów a tak?e wiele innych. canada goose sale