(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Witamina D pe?ni niezwykle wa?ne funkcje w organizmie- g?ównie witamina D bierze udzia? w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej i mineralizacji tkanki kostnej. Bardzo wa?ne jest jednak, aby by?a ona dostarczana w odpowiednich dawkach- zarówno jej niedobór jak i nadmiar mo?e mie? negatywne skutki dla zdrowia.

Niedobór witamin i minera?ów wp?ywaj? na zdrowie.

Niedobór witaminy D najcz??ciej jest wynikiem niedostatecznej ekspozycji na s?once, cho? sprawa w okresie zimowym jest nico utrudniona, zazwyczaj wystarczy dwudziestominutowy spacer w s?o?cu, aby uzupe?ni? w?a?ciwy poziom witaminy D. Do najcz?stszych objawów niedoboru tej witaminy nale?? bóle kostno-mi??niowe, choroby przyz?bia, utrata apetytu, biegunka, a tak?e bezsenno?? oraz zaburzenia widzenia. Niedobór witaminy D skutkuje powstaniem osteoporozy oraz osteomalacji- czyli rozmi?kaniem ko?ci, os?abieniem mi??ni i pojawieniem si? skurczy. Co wi?cej, niedobór mo?e sprzyja? rozwojowi oty?o?ci oraz chorób uk?adu kr??enia, a tak?e cukrzycy. Ponad to, mo?e przyspieszy? procesy starzenia.

Witamin? D mo?na przedawkowa?. Do sytuacji takiej najcz??ciej dochodzi podczas przyjmowania preparatów witaminowo- mineralnych, przy czym nadmiar oznacza czterokrotnie wi?ksz? dawk? ani?eli zalecana. Nadmiar wyst?powania witaminy D w organizmie objawia si? utrata apetytu, nudno?ciami oraz biegunk?, zazwyczaj pojawia si? tak?e zwi?kszone uczucie pragnienia po??czone ze wzmo?onym oddawaniem moczu oraz poceniem si?, ?wi?d g?owy oraz ból g?owy i oczu. Skutki nadmiaru witaminy D w organizmie mog? by? gro?ne. Prowadzi do mi?dzy innymi do gromadzenia si? wapnia w tkankach, w szczególno?ci  w t?tnicach, nerkach oraz sercu. Mo?e to w konsekwencji prowadzi? do zaburze? pracy serca oraz o?rodkowego uk?adu nerwowego. Zwi?ksza si? tak?e ryzyko wyst?pienia kamicy nerkowej oraz p?cherzyka ?ó?ciowego.

Najbezpieczniej jest si?ga? po ?ywno?? bogata w witamin? D.  Znajdziemy j? przede wszystkim w morskich rybach takich jak w?gorz, makrela, ?led? oraz ?oso?, mleku oraz produktach mlecznych, olejach ro?linnych, jajach- g?ównie w ?ó?tkach, w?tróbce i serach dojrzewaj?cych. michael kors handtasche