(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Zgodnie z niektórymi szacunkami znaczna cz??? spo?ecze?stwa cierpi na wady zgryzu. Wynika to mi?dzy innymi z niedostatecznej dba?o?ci o zgryz, ale równie? strach przed specjalistami i wizytami w gabinecie. Niektórzy tak?e uwa?aj?, ?e na skorygowanie wad jest zbyt pó?no.

Dzisiejsza ortodoncja pozwala jednak na wyleczenie w zasadzie ka?dej wady zgryzu. Mo?emy podzieli? anomalie zgryzu na wady samego zgryzu, wady twarzowo- szcz?kowe oraz wady z?bowe. Ze wzgl?du na istniej?ce nieprawid?owo?ci w ?uku z?bowym mo?emy wyró?ni? zgryz otwarty- czyli brak stykania si? z?bów, ty?ozgryz, przez który rozumie si? cofni?cie si? ?uchwy, analogicznie- przodozgryz oraz zgryz krzy?owy, czyli nieprawid?owe nachodzenie na siebie z?bów.

Generalnie wszystkie wymienione wy?ej wady kwalifikuj? si? do korekty oraz leczenia ortodontycznego wad zgryzu. W niektórych przypadkach konieczna jest równie? ingerencja chirurgiczna twarzowo-szcz?kowa. Istotne jest, ?e wady zgryzu s? dziedziczne lub nabyte. Dziedzicznymi cechami b?d? zbyt ciasno u?o?one z?by w ?uku, zbyt ma?y lub nietypowy kszta?t szcz?ki, ??cznie z tak zwanym rozszczepem podniebienia. Wady zgryzu mog? pojawi? si? równie? wskutek pewnych nawyków lub czynników zewn?trznych. Mog? to by? mi?dzy innymi ssanie kciuka, wypychanie j?zyka, zbyt d?ugie ssanie smoczka, to jest powy?ej trzeciego roku ?ycia, nieprawid?owo ukszta?towane z?by, czy te? ?le dopasowane wype?nienia lub korony.

Leczenie ortodontyczne jest jedyn?, ale zarazem niezwykle skuteczn? metod? leczenia wad zgryzu. Najbardziej popularnymi rodzajami aparatów ortodontycznych s? aparaty ruchome oraz aparaty sta?e. W zale?no?ci od rodzaju wady specjalista dobierze najlepszy aparat do korekcji.

Aparaty sta?e s? przymocowywane do z?bów na okres ?rednio oko?o dwóch lat, a nast?pnie leczenie jest podtrzymywane.

Aparaty ruchome, s? wk?adane, najcz??ciej na noc lub tez kilka godzin w ci?gu dnia. Ich skuteczno?? zale?y od systematyczno?ci oraz d?ugo?ci noszenia. Jednak?e jedne i drugie, odpowiednio dobrane potrafi? przynie?? naprawd? spektakularne efekty. canada goose sale