(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Generalizuj?c, wszelkie urazy kr?gos?upa s? niebezpieczne. Zdecydowana wi?kszo?? przypadków urazów dotyka osób pomi?dzy szesnastym a dwudziestym pi?tym rokiem ?ycia, jednak niektóre urazy odcinka szyjnego s? typowe dla osób starszych.

Jakie urazy kr?gos?upa spotykamy?

Rodzaj urazów odcinka szyjnego kr?gos?upa zasadniczo dzieli si? wed?ug tego, w jaki sposób one powstaj?, czyli wed?ug mechanizmu.  B?d? to zatem urazy o mechanizmie zgi?ciowym, urazy o mechanizmie wyprostnym, urazy kompresyjne oraz urazy o nieznanym mechanizmie powstania. Urazami o mechanizmie zgi?ciowym b?d? wszelkie urazy typu zwichni?cia czy podwichni?cia. Uraz ten jest cz?sto obustronny i bardzo niestabilny.

Czasami kr?gi mog? si? przesun?? ku przodowi, a? o pi??dziesi?t procent szeroko?ci kr?gu, jak równie? w niektórych przypadkach pojawia si? tak?e poszerzenie wyrostka kolczystego. Z kolei do urazów o mechanizmie wyprostnym  zaliczamy z?amanie cz??ci mi?dzystawowej obrotnika, które stanowi? mi?dzy dziesi??, a pi?tna?cie procent wszystkich urazów wyprostnych, z?amanie blaszki granicznej, z?amanie ?uku tylnego atlasu, a tak?e z?amanie dyslokacyjne.

Osoba, która dozna?a urazu kr?gos?upa szyjnego b?dzie przede wszystkim wskazywa?a na na ból karku, a tak?e sztywno?? karku. Wyst?pi? mo?e równie? bolesno?? palpacyjna, jednak?e tylko  u tych osób, które podczas urazu nie straci?y przytomno?ci.

Urazom kr?gos?upa szyjnego towarzysz? tak?e cz?sto zaburzenia ?wiadomo?ci, uszkodzenia naskórka lub twarzy. Zwa?ywszy, ?e do urazów kr?gos?upa tego typu, czyli w odcinku szyjnym najcz??ciej dochodzi podczas wypadków komunikacyjnych lub innych wypadków, przed przyst?pieniem do udzielenia pomocy osobie poszkodowanej nale?y mie? na uwadze kilka istotnych rzeczy. Przede wszystkim, zanim udzielimy pierwszej pomocy upewnijmy si?, ?e poszkodowany oraz my sami jeste?my bezpieczni i nic nam nie zagra?a.

Je?li podejrzewamy u osoby poszkodowanej uraz kr?gos?upa, to pami?tajmy, ?e nie wolno takiej osoby przewraca?, nale?y natomiast udro?ni? drogi oddechowe oraz przywróci? oddychanie i kr??enie krwi, a nast?pnie zadzwoni? po pogotowie, które udzieli fachowej pomocy, mi?dzy innymi zak?adaj?c poszkodowanemu specjalny, usztywniony ko?nierz, który ma na celu zapobiec uszkodzeniom rdzenia kr?gowego. canada goose kinder