(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Specyficzny d?wi?k strzelaj?cych stawów najcz??ciej mo?emy us?ysze? gdy zaczynamy si? rusza? pod d?u?szym czasie spoczynku lub po nocy, a tak?e podczas wykonywania konkretnych ruchów ko?czynami.

Zazwyczaj trzaskanie stawów jest niegro?ne, je?eli jednak trzaskaniu towarzyszy obrz?k lub ból w obszarze stawów, nale?y niezw?ocznie uda? si? do specjalisty. Najcz??ciej do trzasków dochodzi w obszarze stawów kolanowych,  biodrowych oraz ?opatki.

Trzaski w kolanie w wi?kszo?ci przypadków powstaj? wskutek tak zwanej chondromalacji, czyli inaczej mówi?c rozmi?knienia chrz?stki stawowej, co powoduje powstanie szczelin w chrz?stce stawowej. Mo?e do niej doj?? w przypadku d?ugotrwa?ych przeci??e?, urazów, ja?owej martwicy ko?ci, wadliwego ukszta?towania powierzchni stawowych, p?askostopia oraz ko?lawo?ci kolan.

Trzaski w stawie biodrowym s? wynikiem tak zwanego konfliktu tkanek mi?kkich z elementami kostnymi, które wystaj?. Jest to o tyle powszechna przypad?o??, ?e okre?lono j? mianem syndromu trzaskaj?cego biodra. Jego przyczyn? najcz??ciej s? urazy, schorzenia lub przeci??enia stawu. Trzaski ?opatki spowodowane s? zaburzeniem biomechaniki ruchu ?opatki, najcz??ciej wskutek uprawiania forsuj?cej staw aktywno?ci fizycznej. W celu postawiania diagnozy wykonuje si? badanie palpacyjne i prowokuje trzaski, zleca si? tak?e wykonanie RTG dla ocenienia powierzchni stawowych oraz USG dla oceny stanu tkanek mi?kkich.

Leczenie przypad?o?ci polega na równoczesnym przeprowadzeniu farmakoterapii oraz rehabilitacji. Zazwyczaj podaje si? niesteroidowe leki przeciwzapalne, rozlu?niaj?ce tkanki mi?kkie lub blokady w dany obszar. Zaleca si? tak?e oszcz?dzanie danego stawu oraz unikanie w miar? mo?liwo?ci wykonywania ruchów, które prowokuj? trzaski w  stawie. W tym celu zaleca si? stosowanie ortezy przez jaki? czas. Ponad to mo?na zastosowa? fizykoterapi?- to jest laseroterapia, zastosowanie pola magnetycznego lub ultrad?wi?ków, elektrostymulacj?, a tak?e poprzez masa? tkanek mi?kkich, taping, ?wiczenia lecznicze oraz posturalne. canada goose online shop