(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin okre?la prawa i obowi?zki stron w zwi?zku z korzystaniem z niniejszej Strony, w tym zwi?zane z zamieszczonymi na Stronie informacjami. Prosimy o uwa?ne zapoznanie si? z Regulaminem. Podanie swoich danych na Stronie lub z?o?enie Zamówienia za po?rednictwem niniejszej Strony równoznaczne jest z akceptacj? postanowie? Regulaminu oraz Polityki Prywatno?ci.

 • Definicje poj??
 1. Administrator serwisu – podmiot odpowiedzialny za poprawne funkcjonowanie Strony.
 2. Administrator – Administrator danych osobowych U?ytkowników zgodnie z Polityk? Prywatno?ci.
 3. Dostawca Us?ug Rozliczeniowych – rozliczenia mog? by? procesowane przez podmioty trzecie ?wiadcz?ce us?ugi procesowania danych i p?atno?ci, fakturowania nale?no?ci, us?ugi rozliczeniowe i sprawozdawcze.
 4. Polityka Prywatno?ci – zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatno?ci, stosowanych wobec U?ytkowników Strony, szczegó?owo opisany na Stronie w zak?adce „Polityka Prywatno?ci”.
 5. Produkt – wszelki produkt lub produkty (lub us?ugi) opisane na Stronie, które mog? by? przedmiotem Zamówienia przez U?ytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Refundacja – zwrot ceny lub cz??ci ceny zakupionego Produktu, szczegó?owo opisany w paragrafie VIII Regulaminu.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin w ca?o?ci.
 8. Sprzedaj?cy – podmiot (lub podmioty) wskazany odpowiednio na Stronie lub w Regulaminie, oferuj?cy mo?liwo?? realizacji Zamówienia na Produkty oraz zawarcia transakcji sprzeda?y. Podmiot mo?e ró?ni? si? w zale?no?ci od lokalizacji U?ytkownika lub aktualnej dost?pno?ci Produktów.
 9. Sprzeda? – potwierdzenie przez Sprzedaj?cego zawarcia umowy na zakup Produktów, zgodnie z Zamówieniem U?ytkownika.
 10. Strona – strona internetowa zarejestrowana w niniejszej domenie, przedstawiaj?ca zaproszenie do z?o?enia Zamówienia.
 11. Platforma – oprogramowanie wykorzystywane do obs?ugi Strony oraz realizacji innych us?ug zwi?zanych z obs?ug? Zamówie?.
 12. U?ytkownik – osoba fizyczna odwiedzaj?ca Stron?.
 13. Zamówienie – z?o?ona przez U?ytkownika oferta zakupu Produktów.
 • Twoja opinia ma znaczenie
 1. Ka?dy U?ytkownik korzystaj?cy ze Strony ma mo?liwo?? podzielenia si? z nami swoj? opini?.
 2. Opinie i sugestie nale?y kierowa? na adres poczty elektronicznej wskazany na Stronie.
 3. Wiadomo?? powinna zawiera? nast?puj?ce elementy:
  mie? format wiadomo?ci tekstowej;
  zawiera? za??czniki w postaci zdj?? lub plików audio i wideo w formatach: jpg, bmp, pdf, mp3, midi, wav, mpeg, qt, avi, flv, mp4, mpg, wmv, vcd lub asf;
  by? zgodna z prawd?;
  posiada? dok?adny opis wszystkich za??czonych zdj??, plików audio lub wideo, z uwzgl?dnieniem nast?puj?cych informacji:
  imienia i nazwiska lub inicja?u nazwiska U?ytkownika przedstawionego na zdj?ciu/nagraniu;
  krótkiego opisu tego, co przedstawia zdj?cie/nagranie;
  nazwy Produktu, do którego odnosi si? zdj?cie/nagranie;
  okre?lenia okresu, w jakim korzystano z Produktu;
  posiada? za??czniki w formie oryginalnej, tj. nie poddane cyfrowej obróbce z wykorzystaniem programów graficznych;
  nie zawiera? tre?ci obra?liwych, wulgarnych, dyskryminuj?cych lub niezgodnych z prawem.
 4. U?ytkownik wysy?aj?cy opini? musi posiada? prawo do publikacji i rozpowszechniania wszelkich nadsy?anych materia?ów audiowizualnych.
 5. U?ytkownik wysy?aj?cy opini? zgadza si? na publikacj? jej tre?ci lub fragmentu jej tre?ci wraz za??czonymi materia?ami na Stronie oraz innych stronach internetowych zawieraj?cych opis Produktu, którego dotyczy opinia.
 6. Dla ochrony prywatno?ci publikowane dane osób, których wypowiedzi oraz/lub zdj?cia zostaj? zamieszczane na Stronach, mog? zosta? zmienione.
 7. Warunki Ogólne korzystania ze Strony
  Na Stronie wskazana jest równie? angielska wersja niniejszego Regulaminu. W przypadku jakichkolwiek rozbie?no?ci w interpretacji, angielska wersja Regulaminu jest wersj? wi???c?.
  Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy Produktów znajduj?ce si? na Stronie stanowi? wy??cznie zaproszenie do sk?adania ofert przez U?ytkowników i zawarcia umowy bezpo?rednio ze Sprzedaj?cym. ?adna informacja zawarta na Stronie, bez wzgl?du na jej nazw?, nie mo?e by? uznana za ofert? w rozumieniu obowi?zuj?cych przepisów prawa.
  Z?o?enie Zamówienia przez U?ytkownika stanowi ofert? nabycia Produktu i oznacza akceptacj? wszystkich postanowie? Regulaminu oraz Polityki Prywatno?ci.
  U?ytkownik sk?adaj?cy Zamówienie musi mie? uko?czone 18 lat oraz posiada? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych lub posiada? zgod? swojego opiekuna prawnego, zgodnie z prawem stanowionym w miejscu przebywania U?ytkownika.
  ?wiadczenie us?ug i Sprzeda? Produktów przez jakiegokolwiek Sprzedaj?cego oraz zapewnienie ich dor?czenia do nast?puj?cych terytoriów jest obecnie niemo?liwe: Afganistan, Bangladesz, Bia?oru?, Birma (Myanmar), Burundi, Kambod?a, Republika ?rodkowoafryka?ska, Demokratyczna Republika Konga, Kuba, D?ibuti, Erytrea, Etiopia, Republika Gwinei Równikowej, Gambia, Gwinea, Gujana, Iran, Irak, Kuwejt, Kosowo, Krakozja, Laos, Lesotho, Liberia, Mauretania, Mongolia, Niger, Korea Pó?nocna, Terytorium Palesty?skie, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Surinam, Syria, Tad?ykistan, Turkmenistan, Uganda, Sahara Zachodnia, Jemen, Zimbabwe. Zamówienia wymagaj?ce dostawy do któregokolwiek z tych terytoriów co do zasady nie b?d? przyjmowane przez Sprzedaj?cego. W drodze wyj?tku, Zamówienie mo?e zosta? zrealizowane przez Sprzedaj?cego na pro?b? U?ytkownika – w tym celu U?ytkownik proszony jest o kontakt z biurem obs?ugi klienta. Ponadto, je?eli Produkty maj? zosta? dor?czone do miejsca znajduj?cego si? na wyspie, prosimy o kontakt z naszym biurem obs?ugi klienta przed z?o?eniem Zamówienia w celu potwierdzenia mo?liwo?ci dostawy.
  Aktualne informacje o Produktach i ich cenach s? wa?ne w dniu wy?wietlenia na Stronie.
  Zawarto?? Strony w ca?o?ci pozostaje w?asno?ci? odpowiednich podmiotów. Produkty, których dotycz? informacje na Stronie, spe?niaj? wszystkie wymagania prawne w miejscu sprzeda?y. Za miejsce sprzeda?y uznaje si? zawsze siedzib? Sprzedaj?cego. Osoba zainteresowana Produktami przedstawionymi na Stronie i z?o?eniem oferty ich nabycia powinna we w?asnym zakresie zapozna? si? z obowi?zuj?cym prawem lokalnym zwi?zanym z zakupem Produktów opisanych na Stronie oraz zobowi?zana jest przestrzega? tego prawa.
  Ceny podane na Stronie zawieraj? podatki i op?aty w?a?ciwe dla siedziby Sprzedaj?cego. Odebranie Produktu z w?a?ciwego urz?du celnego w kraju U?ytkownika mo?e generowa? dodatkowe c?a lub podatki. Sprzedaj?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci za te koszty. Cena podana przy ka?dym Produkcie jest wi???ca w chwili z?o?enia przez U?ytkownika Zamówienia i mo?e zawiera? wliczony koszt wysy?ki (wed?ug informacji na Stronie). Produkty podlegaj? ró?nym zni?kom i promocjom.
  Sprzedaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów opisanych na Stronie, wprowadzania nowych Produktów i wycofywania dotychczas prezentowanych, oraz do przeprowadzania i odwo?ywania akcji promocyjnych b?d? wprowadzania w nich zmian bez wcze?niejszego powiadamiania.
  Aby mo?liwie sprawnie przeprowadzi? realizacj? Zamówienia, nale?y poprawnie poda? dane w systemie informatycznym Platformy lub za pomoc? ?rodka komunikacji elektronicznej. Podanie adresu e-mail jest niezb?dne do potwierdzenia przyj?cia Zamówienia. W celu dodatkowego, telefonicznego potwierdzenia Zamówienia, U?ytkownik proszony jest o podanie numeru telefonu.
  Dane osobowe przekazywane podczas sk?adania Zamówienia, s? przetwarzane przez Administratora serwisu, Dostawc? Us?ug Rozliczeniowych lub Sprzedaj?cego w zakresie koniecznym do realizacji Zamówie?, w tym do procesowania rozlicze? online i offline i obs?ugi posprzeda?nej, zgodnie z Polityk? Prywatno?ci.
  Dla ochrony prywatno?ci mog? zosta? zmienione imiona i dane osobowe U?ytkowników i innych osób, których wypowiedzi oraz zdj?cia zosta?y zamieszczone na Stronie, zgodnie z Polityk? Prywatno?ci.
  Zamówienia nieop?acone metod? pre-paid, co do których istniej? jakiekolwiek w?tpliwo?ci, w tym w?tpliwo?ci odno?nie zgodno?ci danych odbiorcy Produktu ze stanem faktycznym, mog? by? weryfikowane przez biuro obs?ugi klienta – Zamówienie takie mo?e zosta? anulowane przez Sprzedaj?cego.
  Mimo do?o?enia wszelkich stara? nie ma gwarancji, ?e publikowane opisy Produktów nie zawieraj? niedoskona?o?ci i pozbawione s? b??dów, dlatego te? nie mog? by? one podstaw? do ewentualnych roszcze?. Administrator serwisu do?o?y wszelkich stara?, aby zapewni? dok?adno?? i aktualizacj? wszystkich informacji zamieszczonych na Stronie. Jednocze?nie nie mo?e zagwarantowa?, ?e zamieszczone informacje ca?kowicie wyczerpuj? poruszane tematy. W zwi?zku z tym Sprzedaj?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci w sytuacji nie?cis?o?ci w tre?ci dost?pnych informacji. Sprzedaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany, poprawiania oraz aktualizacji tre?ci na Stronie w dowolnym momencie.
  W?asno?? intelektualna
  Wszystkie prezentowane na Stronie Produkty jak i inne nazwy s? u?ywane wy??cznie w celach identyfikacyjnych, mog? one by? chronione zastrze?onymi znakami towarowymi odpowiednich w?a?cicieli jak i samego Sprzedaj?cego. Znaki towarowe, handlowe, nazwy producentów i firm zosta?y wykorzystane na Stronie wy??cznie w charakterze informacyjnym i stanowi? w?asno?? ich prawnych w?a?cicieli.
  Tre?? niniejszej Strony w ca?o?ci podlega prawom autorskim lub innym prawom w?asno?ci intelektualnej i nie mo?e by? wykorzystywana w celach innych ni? wyra?nie dozwolone w niniejszym Regulaminie, w szczególno?ci nie mo?e by? kopiowana, w ca?o?ci lub w cz??ci.
  Zabronione jest gromadzenie, wykorzystywanie fragmentów, powielanie i/lub umieszczanie na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub stronie innych sprzedawców online jakichkolwiek materia?ów ze Strony, w szczególno?ci informacji dotycz?cych Produktów. Zabronione jest wykorzystywanie nazw Produktów oraz Sprzedaj?cego, etykiet, zdj??, opisu Produktów ani ?adnego fragmentu Strony w celach innych ni? prywatne i niekomercyjne.
  Wszelkie teksty, dane, materia?y graficzne, obrazy, logo, fotografie, pliki, oraz wszystkie inne materia?y w ramach Strony, a tak?e dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materia?ów i ogólny wygl?d i charakter Strony stanowi? w?asno?? intelektualn? Sprzedaj?cego lub odpowiednich w?a?cicieli prawnych. Podlegaj? one ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje mi?dzynarodowe i prawa w?asno?ci. Wszystkie takie prawa s? zastrze?one dla Sprzedaj?cego lub innych w?a?cicieli. Wszystkie znaki towarowe, marki i nazwy towarowe stanowi? w?asno?? Sprzedaj?cego lub innych podmiotów. Bez wyra?nej zgody w?a?ciciela praw do materia?ów U?ytkownik lub inne osoby nie maj? prawa sprzedawa?, rozpowszechnia?, kopiowa?, modyfikowa?, odtwarza?, pokazywa? ani nadawa? publicznie, publikowa?, edytowa? ani adaptowa? tych elementów, udziela? licencji na nie, tworzy? na ich podstawie dzie? pochodnych, ani wykorzystywa? ich w inny sposób.
  Sprzeda? produktów opisanych na Stronie i realizacja Zamówie?
  Zamówienia s? przyjmowane 24 godziny na dob?, przez ca?y rok.
  Zamówienia mo?na sk?ada? za po?rednictwem sieci Internet lub w drodze kontaktu telefonicznego z dowolnego miejsca na ?wiecie, jednak w niektórych krajach mo?liwe jest jedynie dokonanie przedp?aty za po?rednictwem systemu p?atno?ci wskazanego na Stronie.
  Sprzeda? nast?puje po weryfikacji dost?pno?ci Produktu oraz technicznych mo?liwo?ci realizacji transakcji mi?dzy w?a?ciwym Sprzedaj?cym a U?ytkownikiem.
  Je?li Produkt lub Zamówienie sk?ada si? z kilku elementów mo?e si? zdarzy?, i? Sprzedaj?cym b?dzie równocze?nie kilka podmiotów, ró?nych dla poszczególnych Produktów.
  Moment z?o?enia Zamówienia nie jest równoznaczny z momentem Sprzeda?y.
  Sprzedaj?cy zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji Zamówienia bez ustalonej przyczyny.
  Zamówienia z?o?one w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, niedziele i ?wi?ta b?d? rozpatrywane nast?pnego dnia roboczego (w szczególnych przypadkach czas ten mo?e ulec wyd?u?eniu).
  Z chwil? potwierdzenia przyj?cia Zamówienia przez Sprzedaj?cego dochodzi do zawarcia umowy sprzeda?y Produktu pomi?dzy U?ytkownikiem a Sprzedaj?cym. U?ytkownik mo?e otrzyma? dodatkowe potwierdzenie zawarcia umowy drog? elektroniczn? na podany adres e-mail.
  W przypadku dokonania Sprzeda?y, Produkty których dotyczy Zamówienie zostan? dostarczone drog? elektroniczn? lub za po?rednictwem firmy wysy?kowej, kurierem lub poczt? – czas realizacji Zamówienia wynosi oko?o 3 dni roboczych. Czas ten mo?e jednak ulec wyd?u?eniu z przyczyn niezale?nych od Sprzedaj?cego, w zwi?zku z czym Sprzedaj?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci za nieterminowe dostarczenie przesy?ek przez poczt?, kuriera lub firm? wysy?kow?.
  P?atno?ci mog? by? ewidencjonowane i przetwarzane przez ró?nych Dostawców Us?ug Rozliczeniowych (odpowiednio w zale?no?ci od wybranej formy p?atno?ci) lub przez poczt? lub firm? kuriersk? w przypadku dor?czania Produktów “za pobraniem”.
  W przypadku wybrania przedp?aty, Produkt jest wysy?any w momencie otrzymania ?rodków w wysoko?ci 100% warto?ci Zamówienia i kosztów dodatkowych (np. koszt przesy?ki, ubezpieczenia) oraz po dokonaniu Sprzeda?y.
  W przypadku je?li Sprzedaj?cy nie dokona Sprzeda?y op?aconego Zamówienia, p?atno?? jest zwracana U?ytkownikowi.
  W przypadku wybrania formy p?atno?ci „za pobraniem”, U?ytkownik upowa?nia Sprzedaj?cego do pokrycia kosztów wysy?ki w imieniu U?ytkownika oraz zobowi?zuje si? do zwrotu tych kosztów.
  Je?li Zamówienie dotyczy Produktów fizycznych, koszt wysy?ki uzale?niony jest od kraju dor?czenia przesy?ki zgodnie z poni?sz? tabelk?. Koszt ten jest sta?y i w odniesieniu do Zamówie? op?aconych z góry i wynosi odpowiednio:
  Austria
  7 EUR
  Belgia
  10 EUR
  Brazylia
  25 BRL
  Bu?garia
  5 BGN
  Chorwacja
  35 HRK
  Cypr
  10 EUR
  Chiny
  40 CNY
  Czechy
  70 CZK
  Dania
  40 DKK
  Estonia
  5 EUR
  Finlandia
  5 EUR
  Francja
  10 EUR
  Grecja
  5 EUR
  Hiszpania
  5 EUR
  Holandia
  10 EUR
  Irlandia
  10 EUR
  Islandia
  1800 ISK
  Kanada
  10 CAD
  Litwa
  15 LTL
  ?otwa
  5 EUR
  Luksemburg
  10 EUR
  Malta
  10 EUR
  Meksyk
  100 MXN
  Niemcy
  7 EUR
  Norwegia
  50 NOK
  Polska
  10 PLN
  Portugalia
  5 EUR
  Rosja
  200 RUB
  Rumunia
  10 RON
  Serbia
  495 CSD
  S?owacja
  5 EUR
  S?owenia
  5 EUR
  Szwajcaria
  10 CHF
  Szwecja
  50 SEK
  Turcja
  15 TRY
  Wielka Brytania
  10 GBP
  Ukraina
  50 UAH
  USA
  10 USD
  W?gry
  1200 HUF
  W?ochy
  7 EUR

Koszt wysy?ki do krajów i terytoriów innych ni? wymienione w powy?szej tabelce wynosi 5 EUR, chyba ?e informacje na Stronie wskazuj? inn? kwot?.

Koszt wysy?ki w odniesieniu do Zamówie? op?acanych za pobraniem jest dwa razy wy?szy od kosztu wysy?ki w odniesieniu do Zamówie? op?aconych z góry, wskazanego w powy?szej tabelce.
P?atno?ci za pobraniem – wybrana forma przy zaznaczeniu opcji „p?atno?? przy odbiorze”. Op?aty za Zamówienie U?ytkownik dokonuje przedstawicielowi poczty, kurierowi lub przedstawicielowi firmy wysy?kowej dostarczaj?cemu przesy?k? pod wskazany przez U?ytkownika adres. Produkty pozostaj? w?asno?ci? Sprzedaj?cego do momentu uregulowania ca?o?ci kwoty do zap?aty.
Wszystkie Produkty opisane na Stronie s? fabrycznie nowe, posiadaj? wymagane atesty, certyfikaty, instrukcje u?ytkowania zgodne z prawem w?a?ciwym dla siedziby Sprzedaj?cego.
Kolory i wyko?czenia Produktów prezentowanych na Stronie mog? ró?ni? si? od prawdziwych kolorów i wyko?czenia Produktów ze wzgl?du na stosowane technologie drukarskie oraz fotograficzne, natomiast zdj?cia mog? nieprawid?owo odzwierciedla? barwy i odcienie. Wytwórcy Produktów zastrzegaj? sobie prawo wprowadzania zmian technicznych w prezentowanych Produktach bez osobnego uprzedzenia.
Zmiany w Zamówieniu
W przypadku z?o?enia Zamówienia na Produkt, na który przez obs?ug? Strony lub przez b??d serwera wprowadzona zosta?a b??dna cena, U?ytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany, a Zamówienie mo?e zosta? anulowane.
U?ytkownik mo?e zmieni? lub wycofa? z?o?one Zamówienie w ca?o?ci najpó?niej w ci?gu 2h od momentu potwierdzenia Zamówienia. W tym celu nale?y skontaktowa? si? ze Sprzedaj?cym poprzez poczt? elektroniczn?. W przeciwnym wypadku U?ytkownik, o ile nie odst?pi od zawartej umowy zgodnie z paragrafem VII poni?ej, mo?e zosta? obci??ony kosztami pakowania i wysy?ki wskazanymi odpowiednio w paragrafie V ust?p 14 powy?ej, powi?kszonymi o koszty zwrotu przesy?ki do Sprzedaj?cego, równe kosztom wskazanym w paragrafie V ust?p 14 powy?ej.
Odst?pienie od umowy
Poniewa? umowa sprzeda?y pomi?dzy U?ytkownikiem a Sprzedaj?cym zawierana jest wy??cznie na odleg?o??, U?ytkownik mo?e ka?dorazowo odst?pi? od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty potwierdzenia Zamówienia.
Odst?pienie musi ka?dorazowo zosta? poprzedzone kontaktem telefonicznym oraz pisemnym o?wiadczeniem wed?ug wzoru za??czonego poni?ej lub za??czonego do dor?czonego U?ytkownikowi Produktu, wskazuj?cym rachunek bankowy U?ytkownika, który dokona? zap?aty za Produkt. Kontakt telefoniczny oraz wys?anie o?wiadczenia musi nast?pi? przed up?ywem wskazanego w paragrafie VII ust?p 1 powy?ej 14 dniowego terminu.
Odst?puj?c od umowy U?ytkownik ma obowi?zek niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 30 dni od dnia odst?pienia, zwróci? dor?czone mu Produkty na adres wskazany przez Sprzedaj?cego. Produkty nie mog? nosi? ?ladów u?ywania i musz? by? fabrycznie zapakowane. U?ytkownik odpowiada za zniszczenia towaru powsta?e z jego winy umy?lnej. Sprzedaj?cy ma obowi?zek niezw?ocznie zwróci? U?ytkownikowi cen? Produktu op?acon? przez U?ytkownika.
W sytuacji, gdy U?ytkownik nie odbierze Produktów, za które dokona? zap?aty, Sprzedaj?cy mo?e skontaktowa? si? z U?ytkownikiem w celu ponownego nadania przesy?ki. Je?eli wskazany w paragrafie VII ust?p 1 termin jest zachowany, U?ytkownik mo?e skorzysta? z prawa do odst?pienia od umowy na zasadach wskazanych w niniejszym ust?pie.
Sprzedaj?cy zastrzega sobie prawo odst?pienia od umowy w przypadku braku Produktów na stanie magazynowym, lub problemie technicznym, który wynik? w trakcie realizacji, o czym U?ytkownik zostanie poinformowany. W takim przypadku U?ytkownik nie b?dzie zobowi?zany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
Reklamacje
Wszelkie reklamacje powinny by? kierowane listem na adres korespondencyjny dla zwrotów wskazany na informacji lub ulotce do??czanej do wysy?anych Produktów.
Reklamacji podlegaj? Produkty niezgodne z umow?, Produkty poddane gwarancji satysfakcji, jak równie? zniszczone przesy?ki. Niniejszy rozdzia? reguluje w szczególno?ci reklamacje sk?adane na podstawie gwarancji satysfakcji.
Refundacja Produktu zareklamowanego na podstawie gwarancji satysfakcji jest mo?liwa jedynie przy pierwszym zakupie Produktu, wy??cznie w odniesieniu do ceny jednej sztuki Produktu odpowiednio na osob?/gospodarstwo domowe, pomimo zamówienia wi?kszej ilo?ci Produktów przez U?ytkownika. Koszty pakowania i wysy?ki, wskazane w paragrafie V ust?p 14 powy?ej, nie podlegaj? Refundacji.
Refundacja jest mo?liwa tylko przy zg?oszeniu reklamacji przed up?ywem terminu wskazanego na Stronie pisemnie na adres wskazany przez Sprzedaj?cego. Termin ten liczony jest od daty otrzymania Produktów przez U?ytkownika. W przypadku zg?oszenia reklamacji poczt?, konieczne jest aby list wys?any zosta? przed up?ywem wskazanego na Stronie terminu.
Wszystkie (tak?e zu?yte) opakowania dostarczonych Produktów musz? zosta? zwrócone na adres wskazany przez Sprzedaj?cego w terminie nie przekraczaj?cym terminu wskazanego na Stronie. Nieodes?anie wszystkich opakowa? skutkowa? b?dzie uchyleniem gwarancji i niemo?no?ci? Refundacji.
U?ytkownik korzystaj?c z procedury Reklamacji, ma zagwarantowane prawo dochodzi? ceny maksymalnie jednego zakupionego Produktu. Pozosta?e op?aty i koszty, w tym koszty wysy?ki, nie b?d? zwracane. W przypadku zamówienia wi?kszej ilo?ci Produktów, cena liczona jest jako ?rednia cena Produktu; koszt wysy?ki zamówionego Produktu ponosi U?ytkownik. Koszt opakowania i odes?ania reklamowanych Produktów lub opakowa? ponosi U?ytkownik. Sprzedaj?cy nie przyjmuje przesy?ek za pobraniem.
W przypadku Produktów fizycznych – rozpatrywane b?d? jedynie reklamacje Produktów stosowanych zgodnie z zaleceniami Producenta.
W przypadku zamówienia wi?kszej ilo?ci Produktów przez U?ytkownika, do stosowania w d?u?szym okresie czasu oraz stwierdzenia braku skuteczno?ci Produktów po pierwszym miesi?cu u?ywania, U?ytkownik ma prawo rezygnacji z dalszego stosowania. W sytuacji gdy podczas Reklamacji pierwszego Produktu U?ytkownik ode?le na adres wskazany przez Sprzedaj?cego pozosta?e Produkty w stanie nienaruszonym, Sprzedaj?cy zapewni Refundacj? ceny wszystkich nienaruszonych Produktów, pomniejszonej o koszty dodatkowe (np. wysy?ki, ubezpieczenia).
Minimalny zakres informacji, które powinny znajdowa? si? w pi?mie reklamacyjnym, obejmuje: dane U?ytkownika, na którego z?o?one zosta?o Zamówienie (imi? i nazwisko U?ytkownika, adres na który dor?czono Produkty, adres e-mail oraz numer telefonu), spis odes?anych Produktów, dat? rozpocz?cia i zako?czenia u?ytkowania Produktów oraz dok?adny przebieg i skutki u?ytkowania, oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji (tj. naprawy lub wymiany Produktów lub otrzymania Refundacji) oraz numer rachunku bankowego (obejmuj?cy zarówno IBAN, jaki i SWIFT), na który Refundacja ma zosta? dokonana. Ponadto, pismo reklamacyjne powinno by? czytelne, sporz?dzone w formie umo?liwiaj?cej odczytanie tre?? pisma i zawiera? czytelny podpis U?ytkownika. Reklamacje niezawieraj?ce powy?szych informacji nie b?d? rozpatrywane.
Opakowania Produktów odsy?ane przez U?ytkownika powinny by? tak zabezpieczone aby nie uleg?y zniszczeniu. U?ytkownik powinien stosowa? wy??cznie paczki lub koperty gwarantuj?ce prawid?owe zabezpieczenie opakowa?. Tylko Produkty lub opakowania Produktów nieuszkodzone w transporcie zwrotnym mog? by? kwalifikowane do procedury reklamacyjnej.
Reklamacje rozpoznawane s? w terminie 14 dni roboczych od daty wp?ywu na adres wskazany na ulotce do??czanej do wysy?anych Produktów. W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie, automatycznie nast?pi Refundacja lub naprawa/wymiana Produktów. U?ytkownik mo?e uzyska? informacj? o statusie wniesionej reklamacji pod adresem e-mail Sprzedaj?cego wskazanym przez biuro obs?ugi klienta.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, pieni?dze za zakup równe cenie jednego zakupionego Produktu Sprzedaj?cy lub podmiot przez niego upowa?niony przekazuje wy??cznie przelewem bankowym, na rachunek bankowy wskazany przez U?ytkownika w pi?mie reklamacyjnym. Je?eli do Sprzedaj?cego nie wp?yn??a zap?ata za zakupiony przez U?ytkownika Produkt, w przypadku, mi?dzy innymi, p?atno?ci za pobraniem; Refundacji w imieniu Sprzedaj?cego mo?e dokona? poczta, kurier lub firma wysy?kowa.
W odniesieniu do Zamówie? op?acanych z góry za pomoc? karty kredytowej lub debetowej, w przypadku gdy U?ytkownik zainicjuje w swoim banku obci??enie zwrotne (tzw. “chargeback”), procedura reklamacyjna zostanie wstrzymana a reklamacja nie b?dzie rozpatrywana przez Sprzedaj?cego do momentu rozwi?zania sporu. Mimo spe?nienia warunków gwarancji i reklamacji, taki U?ytkownik nie otrzyma Refundacji je?li bank zaakceptuje obci??enie zwrotne.
Zniszczone przesy?ki. U?ytkownik ma obowi?zek sprawdzenia przesy?ki w momencie jej odebrania, celem weryfikacji czy nie zosta?a ona zniszczona podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesy?ki dor?czonej U?ytkownikowi, dor?czaj?cy spisuje na ??danie U?ytkownika protokó? szkody, który zostanie podpisany przez U?ytkownika i dor?czaj?cego, stanowi?cy podstaw? reklamacji. U?ytkownik ma prawo ??da? nieodp?atnej wymiany Produktów lub Refundacji. Reklamacje z tytu?u uszkodze? mechanicznych dokonanych przez U?ytkownika nie b?d? uznawane.
Dodatkowe informacje
W przypadku niew?a?ciwego stosowania jakiegokolwiek z proponowanych Produktów lub przy stosowaniu niezgodnym ze sposobem u?ycia podanym na opakowaniu Produktu i/lub za??czonej ulotce, Sprzedaj?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci za skutki takiego stosowania.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Produktów prezentowanych na Stronie, do Pa?stwa dyspozycji pozostaje dzia? obs?ugi klienta. W celu uzyskania szybszej odpowiedzi prosimy o kontakt telefoniczny na numer wskazany na Stronie lub mailowy za po?rednictwem formularza dost?pnego na Stronie. Dzwoni?c pod podany na Stronie numer, U?ytkownik ponosi op?at? zgodn? z cennikiem swojego operatora.
Informacje dot. Produktów typu suplementy diety
Wszelkie Produkty stanowi?ce suplementy diety b?d? w pe?ni skuteczne, gdy jednocze?nie stosuje si? zdrowe od?ywianie – zrównowa?one i zró?nicowane pod wzgl?dem warto?ci od?ywczych oraz prowadzi si? aktywny i zdrowy tryb ?ycia. Kuracje suplementami diety nie s? zalecane dla m?odzie?y w okresie wzrostu, kobiet w ci??y, w okresie laktacji i osób starszych. Dotychczas nie odnotowano negatywnego wp?ywu na zdrowie któregokolwiek z Produktów, jednak w przypadku w?tpliwo?ci lub wyst?pienia jakichkolwiek dolegliwo?ci prosimy o niezw?oczny kontakt z lekarzem
Odpowiedzialno??
W?a?ciciel Platformy nie ponosi odpowiedzialno?ci za zachowania U?ytkowników i Sprzedaj?cych ani za nienale?yte wykonanie b?d? niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach realizacji Sprzeda?y, jak równie? nie ponosi odpowiedzialno?ci za nast?pstwa dzia?a? podj?tych przez U?ytkowników oraz Sprzedaj?cych, a stanowi?cych naruszenie postanowie? Regulaminu. W?a?ciciel Platformy w szczególno?ci nie ponosi odpowiedzialno?ci za jako??, bezpiecze?stwo lub legalno?? Produktów oferowanych na Stronie, prawdziwo?? i rzetelno?? informacji podawanych przez Sprzedaj?cych, zdolno?? Sprzedaj?cych do ich sprzeda?y oraz wyp?acalno?? U?ytkowników sk?adaj?cych Zamówienia. W?a?ciciel Platformy nie ponosi odpowiedzialno?ci za niedokonanie przez Sprzedaj?cych Sprzeda?y.
Dostawca Us?ug Rozliczeniowych nie jest stron? umowy zawartej pomi?dzy U?ytkownikami a Sprzedaj?cymi i nie ponosi odpowiedzialno?ci za nienale?yte wykonanie b?d? niewykonanie umów zawartych przez U?ytkowników. Dostawca Us?ug Rozliczeniowych w szczególno?ci nie ponosi odpowiedzialno?ci za zdolno?? Sprzedaj?cych do zawarcia i wykonania umowy sprzeda?y towarów lub us?ug oraz wyp?acalno?? U?ytkowników.
Dostawca Us?ug Rozliczeniowych nie realizuje us?ugi p?atniczej, nie prowadzi rachunków p?atniczych ani rozliczeniowych. W ramach dzia?alno?ci, Dostawca Us?ug Rozliczeniowych pos?uguje si? wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi oraz instytucjami p?atniczymi, które dobiera z zachowaniem nale?ytej staranno?ci w wyborze.
Sprzedaj?cy, Dostawca Us?ug Rozliczeniowych ani Administrator serwisu nie bior? odpowiedzialno?ci wobec firm lub osób trzecich z tytu?u szkód szczególnych, po?rednich lub wtórnych, wynik?ych w trakcie u?ytkowania Produktów prezentowanych na Stronie.
Sprzedaj?cy nie bierze odpowiedzialno?ci za szkody wynik?e z niew?a?ciwego u?ytkowania Produktów.
Sprzedaj?cy nie uwzgl?dnia reklamacji z tytu?u ró?nic mi?dzy wygl?dem zakupionego Produktu, a jego wygl?dem na Stronie. Zdj?cia i rysunki Produktów zamieszczone na Stronie maj? charakter wy??cznie pogl?dowy.
Postanowienia ko?cowe
Wszelkie spory b?d? w pierwszej kolejno?ci rozstrzygane w drodze negocjacji, z intencj? polubownego zako?czenia sporu.
W wypadku niemo?no?ci osi?gni?cia porozumienia na drodze polubownej, s?dem w?a?ciwym dla rozpatrywania sporów wynikaj?cych z u?ytkowania Strony, opisanych Produktów, zakupu Produktów u Sprzedaj?cego lub interpretacj? niniejszego Regulaminu b?dzie S?d w?a?ciwy dla siedziby pozwanego.
Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tre?ci niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczenie nowego regulaminu na Stronie. Zmiany b?d? widoczne dla osób sk?adaj?cych Zamówienia w trybie online i b?d? obowi?zywa? w odniesieniu do Zamówie?, które nast?pi?y po ich wprowadzeniu.

Miejscowo??, data

Imi? i nazwisko U?ytkownika
Adres zamieszkania

Adres do dor?czenia o?wiadczenia:
Zgodnie z ulotk? do??czon? do przesy?ki

O?wiadczenie
o odst?pieniu od umowy zawartej na odleg?o??

O?wiadczam, ?e odst?puj? od umowy sprzeda?y produktu (nazwa produktu) zawartej poprzez potwierdzenie zamówienia z?o?onego przeze mnie w dniu .

Prosz? o zwrot kwoty (s?ownie: ) na konto nr. , SWIFT/BIC

Zwracam (nazwa, ilo?? produktów) w stanie niezmienionym.

podpis U?ytkownika

TERMS OF USE

These Terms of Use establish the rights and obligations of the parties resulting from the use of this Website, including those relating to information posted on the Website. You are required to read the Terms of Use carefully. Sharing your data on the Website or placing an Order through this Website is tantamount to acceptance of the provisions of these Terms of Use and of the Privacy Policy.

Definitions of terms.
Website Administrator – the entity responsible for proper functioning of the Website.
Administrator – the controller of Users’ personal data in accordance with the Privacy Policy.
Payment provider – the processing of payments can be performed by third parties providing data and payment processing, receivable invoicing, reconciliation and reporting services.
Privacy Policy – a set of rules for the processing of personal data and protection of privacy applicable to Website Users, presented in detail on the Website under the “Privacy Policy” tab.
Product – any product(s) or service(s) described on the Website which may be the subject of Orders placed by the User in compliance with these Terms of Use.
Refund – a refund of the purchase price of the Product, or of part thereof, described in detail in paragraph VIII of these Terms of Use.
Terms of Use – these terms and conditions in their entirety.
Seller(s) – the entity or entities, indicated accordingly on the Website or in the Terms of Use, offering performance of Orders for Products and possibility to conclude sales transactions through this Website. This entity may vary depending on the location of the User or availability of the Products.
Sale – Seller’s confirmation of conclusion of an agreement for purchase of Products, in accordance with the User’s Order.
Website – the website registered in this domain, offering placement of Orders.
Platform – the software used for Website management and execution of other services related to Order fulfilment.
User – any natural person visiting the Website.
Order – an offer made by the User to purchase the Products.
We value your opinion
Each User making use of the Website has the opportunity to share their opinion.
Opinions and suggestions should be directed to the e-mail address indicated on the Website.
The message should contain the following elements:
have a text file format;
include attachments in form of photos or audio and video files in following formats: jpg, bmp, pdf, mp3, midi, wav, mpeg, qt, avi, flv, mp4, mpg, wmv, vcd or asf;
be truthful;
contain a detailed description of the attached photos, audio or video files, taking account of the following information:
name and surname or surname initial of the User presented on the photograph/video;
short description of what the photograph/video presents;
name of the Product to which the photograph/video relates;
the term/duration of the use of the Product;
include attachments in their original form, i.e. which were not subject to digital image editing with the use of graphics software;
it must not contain offensive, vulgar, discriminative or illegal content.
The User sending the opinion must have the right to the materials to be published, including the right to share audio-visual materials.
The User sending the opinion agrees for the content of the opinion or parts thereof to be published, together with the attached materials, on the Website and other websites describing the Product which the opinion concerns.
For privacy protection, the personal data of individuals whose comments and/or photos are being uploaded to websites may be amended./li>
General Terms of Use of this Website
All commercial information, price lists and Product adverts on this Website are merely an invitation for the Users to make offers and conclude an agreement directly with the Seller. No information contained on this Website, regardless of its name, should be regarded as an offer within the meaning of the law in force.
An Order placed by the User constitutes an offer to purchase the Product, and it represents acceptance of all the provisions of the Terms of Use and the Privacy Policy. /li>
The User placing the Order must be at least 18 years of age and have full legal capacity or hold a consent from his or her legal guardian, in accordance with the statutory laws applicable in the current location of the User.
Provision of services and Sale of Products by any Seller and securing their delivery to the following locations is currently impossible: Afghanistan, Bangladesh, Belarus, Burma (Myanmar), Burundi, Cambodia, Central African Republic, Congo, Democratic Republic of, Cuba, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Equatorial Guinea, Gambia, Guinea, Guyana, Iran, Iraq, Krakozhia, Kuwait, Kosovo, Laos, Lesotho, Liberia, Mauritania, Mongolia, Niger, North Korea, Palestinian Territory, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Suriname, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Uganda, Western Sahara, Yemen, Zimbabwe. Orders requiring delivery to any such territories will not in principle be processed by the Seller. Such Orders may be processed by the Seller upon request of the User; the User is asked to contact the customer service department for this purpose. Furthermore, if the delivery location is situated on an island, please contact our customer service department before placing Orders to confirm possibility of delivery./li>
Current information on the Products and their prices is valid on the day of its appearance on the Website.
All of the contents of this Website constitute the sole property of the respective entities. The Products referred to in the information presented on the Website comply with all legal requirements at their point of sale. The place of Seller’s registered seat shall always be regarded as the point of sale. Any person interested in the Products presented on the Website and in placing an offer to purchase them should refer to the applicable local laws governing the purchase of the Products described on the Website and observe these laws.
Prices on the Website include all prevailing taxes and fees applicable in the place of the Seller. There may be additional duties or taxes payable by the User on receipt of the Products by customs in the User’s country. The Seller cannot accept responsibility for these costs. The price quoted for each Product is valid at the time of placing the Order by the User, and may in some cases include the costs of shipping (according to the information on the Website). Various discounts may apply.
All the prices are quoted in a particular currency and include the taxes and fees applicable to the Seller’s registered office. If the territory from which the Order is placed is subject to other taxes as well as charges related to local regulations (including customs, excise duty, VAT), the User is obliged to pay them on their own. The price quoted for each Product is valid at the time of placing the Order by the User, and may include the costs of shipping (according to the information on the Website); it does not, however, include additional fees or taxes other than those applicable to the registered office of the Seller. The User is responsible for collecting, withholding, reporting, and remitting such additional applicable taxes to the appropriate tax authority.
The Seller reserves the right to change prices for Products described on the Website, introduce new Products and withdraw previously presented Products, and to launch and cancel promotional campaigns, or introduce changes to them without prior notice.
In order to ensure relatively quick order fulfilment, it is necessary to correctly enter the data in the Platform’s system, or by other means of electronic communication. Providing an email address is required for order confirmation. Orders may be additionally verified by phone – the User is requested to provide his or her telephone number for such purpose.
Personal data provided upon Order placement is processed by the Website Administrator, Payment provider or the Seller to the extent necessary for order fulfilment, including online and offline billing and after-sales service, in accordance with our Privacy Policy.
For privacy protection, in accordance with our Privacy Policy, the names and personal data of Users and other individuals whose comments and photos have been uploaded to the Website could be amended.
Orders which are not pre-paid, in relation to which there are any doubts, including doubts regarding the reliability of the customer’s personal data, may be verified by the customer service department. Such Orders may be cancelled by the Seller.
Despite best efforts there is no guarantee that the published Product descriptions do not contain inconsistencies and/or are free of errors, and therefore they cannot constitute the basis for any potential claims. The Website Administrator shall make every effort to ensure the accuracy of, and update all the information on the Website. At the same time, the Seller cannot guarantee that the information contained herein completely exhausts the discussed subjects. Therefore, the Seller shall not be liable in the event of inaccuracies in the contents of the information available. The Seller reserves the right to change, modify and update the content of the Website at any time.
Intellectual property
All the Products displayed on the Website, as well as other names, are used for identification purposes only; they can constitute protected trademarks of their respective owners, or of the Seller. All the trademarks, industrial marks, company and manufacturers’ names have been used on the Website solely for information purposes and are the property of their respective owners.
The content of this Website is fully subject to copyright protection or other intellectual property laws and it may not be used for any purposes other than those expressly permitted in these Terms of Use – in particular it may not be copied, whether in whole or in part.
It is prohibited to collect, use, reproduce and/or post on any other website or websites of other online sellers any materials derived from this Website, in particular information concerning the Products. It is also forbidden to use the names of the Products and of the Seller, as well as labels, photos, descriptions of the Products, or any part of the Website, for purposes other than private and non-commercial ones.
All text, data, graphics, images, logos, photographs, files and all other materials found on this Website, as well as the selection, organisation, coordination, compilation of the materials and the overall look and character of the Website constitute intellectual property of the Seller or of their respective legal owners. They are protected by copyright, design rights, patent rights, trademark rights and other regulations, including international conventions and ownership rights. All such rights are reserved to the Seller or other owners. All trademarks, brands and trade names constitute the property of the Seller or other owners. Without an express consent of the holder of rights to such materials, the User nor any other persons have no right to sell, distribute, copy, modify, reproduce, publicly display or transmit, publish, edit, nor to adapt these elements, grant licences for them, create derivative works, or use them in any another way.
Offer of Products described on the Website and Order fulfilment
Orders are accepted 24 hours a day, throughout the year.
Orders can be placed on the Internet or by telephone, from anywhere in the world; however, in some countries it is only possible to make a prepayment through the payment system indicated on the Website.
The Sale takes place following verification of the Product’s availability and technical capability of the transaction between the User and the respective Seller.
If the Product or the Order is composed of multiple elements it is possible that a number of entities will be involved in the transaction as the Seller, varying in respect to each Product.
The date the Order is placed is not equivalent to the moment of Sale.
The Seller reserves the right to refuse to fulfil an Order without specifying the cause.
Orders placed on weekdays after 12 pm (noon), on Saturdays, Sundays, and holidays will be processed on the next business day (in special cases this period may be extended).
Upon confirmation of the Order by the Seller, an agreement for the sale of the Product is concluded by and between the User and the Seller. The User may receive additional confirmation of the agreement’s conclusion via e-mail sent to the designated e-mail address.
In case the sale is made, the Products contained in the Order will be delivered electronically or by a shipping company, courier or mail – the delivery time is about 3 working days. This period may, however, be extended for reasons beyond the control of the Seller, when the Seller is not responsible for delays in the delivery of the Products by mail, courier or shipping company.
Payments may be recorded and processed by different Payment providers (depending on the payment method chosen) or by postal services/courier company where payment on delivery is selected.
If you choose prepayment, the Product will be shipped upon receipt of funds in the amount of 100% of the price of the Order and additional costs ( e.g. shipping, insurance costs) and after Sale is made.
In case no Sale is made with respect to a pre-paid Order, the payment is reimbursed to the User.
If “payment on delivery” is selected, the User authorises the Seller to cover the shipping costs on User’s behalf, and undertakes to reimburse these costs.
In case of Orders for tangible Products, the shipping costs depend on the country of delivery in accordance with the table below. The costs are fixed and in case of prepaid Orders they amount to:
Austria
7 EUR
Belgium
10 EUR
Brazil
25 BRL
Bulgaria
5 BGN
Croatia
35 HRK
Cyprus
10 EUR
China
40 CNY
Czech
70 CZK
Denmark
40 DKK
Estonia
5 EUR
Finland
5 EUR
France
10 EUR
Greece
5 EUR
Spain
5 EUR
Netherlands
10 EUR
Irleand
10 EUR
Iceland
1800 ISK
Canada
10 CAD
Lithuania
15 LTL
Latvia
5 EUR
Luxemburg
10 EUR
Malta
10 EUR
Mexico
100 MXN
Germany
7 EUR
Norway
50 NOK
Poland
10 PLN
Portugal
5 EUR
Russia
200 RUB
Romania
10 RON
Serbia
495 CSD
Slovakia
5 EUR
Slovenia
5 EUR
Switzerland
10 CHF
Sweden
50 SEK
Turkey
15 TRY
Great Britain
10 GBP
Ukraine
50 UAH
USA
10 USD
Hungary
1200 HUF
Italy
7 EUR

Shipping costs to countries and territories other than these mentioned in the table above amount to EUR 5, unless information on the Website specifies otherwise.

The shipping costs in relation to Orders where the “payment on delivery” method is chosen are twice higher than the shipping costs of Orders paid for in advance indicated in the table above.
Cash On Delivery – the payment method selected by choosing „payment on delivery”. The User makes the payment due for the Order to a representative of the Post Office, courier or shipping company who has delivered the shipment to the address provided by the User. The Products remain the property of the Seller until the entire amount due has been paid.
All the Products described on the Website are brand new and have all the required approvals, certificates, and instructions for use in accordance with the law to which the Seller’s registered office is subject.
The colours and trimmings of Products displayed on the Website may differ from the actual colours and trimmings of the Products as a result of the printing and photographic technologies used, and photos may not properly reflect the actual hues and shades. The manufacturers of the Products reserve the right to introduce technical modifications to the presented Products without prior notice.
Changing Orders
In the event of ordering a Product whose price has been displayed incorrectly due to an error on the part of the Website’s maintenance team or a server error, the User will be informed of this fact and the Order may be cancelled.
The User may change or cancel the entire Order no later than 2 hours after the Order has been confirmed. In order to do this, you should contact the Seller via email. Otherwise, unless the User withdraws from the agreement in accordance with paragraph VII below, they may have to bear the packing and shipping costs indicated respectively in paragraph V section 14 above, plus the shipping cost of returning the Product to the Seller indicated in paragraph V section 14 above.
Withdrawal from the agreement
Since the sales agreement between the User and the Seller is concluded remotely, the User can always withdraw from the agreement without stating any reason within 14 days of the date of Order confirmation.
The withdrawal must always be preceded by telephone contact and a written statement using the template attached below, or attached to the Product delivered to the User, containing the number of the bank account of the User who has paid for the Product. Both the telephone contact and the sending of the statement must take place within the 14-day period specified in paragraph VII section 1 above.
In the event of withdrawal from the agreement, the User must immediately, and no later than 30 days from the date of withdrawal, return the Products received to the address indicated by the Seller. The Products must not be bear traces of use and must still be pre-packaged. The User is responsible for damages to the Product resulting from wilful misconduct. The Seller is obliged to reimburse the User with the price of the Product paid by the User.
In a situation where the User does not collect the Products for which they have paid, the Seller may contact the User in order to resend the package. If the withdrawal period specified in paragraph VII section 1 is observed, the User may exercise the right to withdraw from the agreement under the terms specified herein.
The Seller reserves the right to withdraw from the agreement in case of absence of the Products in stock or due to a technical problem, which occurred in the course of fulfilment, of which the User will be notified. In such case the User will not be required to bear any costs.
Complaints Procedure
All complaints should be sent by letter to the return address indicated on the information or leaflet attached to the Products delivered./li>
Complaints may concern Products which do not comply with the agreement, Products which are covered by a satisfaction guarantee, as well as damaged shipments. This chapter governs in particular the complaints filed on the basis of the satisfaction guarantee.
A Refund resulting from the purchase of a Product bought with a satisfaction guarantee is only possible in relation to the first purchase of the Product, and solely with respect to the price of a single Product per person/household, regardless of the total quantity of Products ordered by the User. Packing and shipping costs, as indicated in paragraph V section 14 above, are not subject to a Refund.
Refunds are possible only when the complaint is sent in writing by the deadline indicated on the Website to the address specified by the Seller. This period is calculated from the date of receipt of the Products by the User. In the case of a complaint sent by mail, it is necessary that the letter is sent before the deadline indicated on the Website.
All packaging (also used packaging) for the Products delivered must be returned to the address indicated by the Seller within the period of time indicated on the Website. Failure to return all the packaging will result in the cancellation of warranty and a lack of a Refund.
When using the Complaints Procedure, the User may reclaim the price of a maximum of one purchased Product. Other fees and expenses, including shipping costs, will not be reimbursed. If you order more products, the price will be calculated as the average price of the Product, and the shipping costs of the ordered Product will be borne by the User. The costs of packing and returning the Products or packaging are borne by the User. The Seller does not accept cash-on-delivery shipments.
In case of tangible goods, only complaints concerning Products used in accordance with the Manufacturer’s instructions will be processed.
If the User orders a larger quantity of the Products for long-term use, and after the first month of use they conclude that the Products are not effective, the User has the right to resign from further use of the Products. In such an event, if the User, when using the complaints procedure, returns all the other unused and intact Products to the address indicated by the Seller, the Seller shall refund the price of all the intact products, less additional costs (e.g. shipping, insurance costs).
The information included in the written complaint should include, at the least: personal data of the User who has placed the Order (the User’s name and surname, address to which the Products were delivered, an email address and a telephone number), a list of the Products returned, the date of beginning and finishing the use of the Products and a detailed account of how the Products have been used, and what were the consequences thereof, as well as the expected outcome of the complaint (i.e. how the complaint should be dealt with – through fixing or exchanging the Products or granting a Refund) and a bank account number (including both IBAN and SWIFT) to which the Refund is to be made. In addition, the letter of complaint should be legible, coherent, and should include a legible signature of the User. Letters of complaint which do not contain the above information will not be dealt with.
Product packaging returned by the User should be properly secured so as to prevent it from any damage. The User should only use packaging or envelopes that guarantee appropriate protection of their contents. Only Products or Product packaging which have not been damaged in return transit can be eligible for the complaints procedure.
Complaints are processed within the period of 14 working days of the date of receipt at the address indicated on the leaflet attached to the Products. Where a complaint is successful, the Refund or fixing/exchange of the Products occurs automatically. The User may inquire about the status of the complaint via e-mail sent to the e-mail address indicated by the customer service department.
Should the complaint be deemed valid, the money for the purchase equal to the price of a single Product purchased shall be transferred by the Seller, or entity authorised by them, by bank transfer only, to the bank account indicated by the User in the written complaint. If the Seller has not received payment for the Product purchased by the User, for instance in the case of payment on delivery, reimbursement on behalf of the Seller may be conducted by the Post Office, courier or shipping company.
With respect to Orders settled upfront with a credit/debit card, where the User files a credit/debit card chargeback at the issuing bank, the processing of their complaint will be put on hold and will not be dealt with by the Seller until the issue is resolved. Despite having satisfied the complaints procedure, no Refund will be granted to a User whose chargeback was successful.
Damaged shipments. The User is obliged to examine the shipment at the time of its receipt in order to verify whether or not it has been damaged in transit. In the event of the shipment delivered to the User being damaged, the delivering party should complete a damage report at the User’s request, which will be signed by both the User and the delivering party, and which can be used to lodge a complaint. The User has the right to request an exchange of Products free of charge or a Refund. Complaints resulting from mechanical damage caused ??by the User will not be processed./li>
Additional information
In the case of improper use of any of the Products, or in the event of use which does not comply with the instructions provided on the packaging and/or the leaflet attached to the Product, the Seller is not responsible for the consequences of such use.
For further information on the Products presented on the Website, please contact the customer service department. For faster response, please call the number provided on the Website or email us using the form available on the Website. When calling the number provided on the Website, you will be charged according to the price list of your telephone services provider.
Information concerning particular products: dietary supplements
Dietary supplements may only be fully effective when combined with a healthy diet – balanced and diverse in terms of nutrition – and an active and healthy lifestyle. Dietary supplement treatments are not recommended for growing adolescents, pregnant or lactating women, or the elderly. No negative health effects of any of the Products have been noted so far, however if you have any doubts or notice any alarming symptoms, contact your doctor immediately.
Liability
The Platform owner cannot be held responsible for the Users’ and Sellers’ actions nor for improper performance or nonperformance of agreements concluded by them when performing Sale. Furthermore, the Platform owner shall not be held liable for any consequences of actions taken by the Users and Sellers which breach or infringe these Terms of Use. In particular, the Platform owner shall not be liable for the quality, safety or legality of Products offered on the Website, the genuineness and thoroughness of information provided by the Sellers, the Sellers’ right or capability to sell them and the solvency of Users placing Orders.
The Payment provider is not a party to agreements concluded between Users and Sellers and shall not be held liable for improper performance or nonperformance of agreements concluded by Users. In particular, the Payment provider shall not be responsible for Sellers’ capability to conclude and perform agreements for the sale of goods and services and for solvency of Users.
The Payment provider does not perform payment services, does not keep current accounts nor settlement accounts. Within the scope of its business activity, the Payment provider makes use of specialized financial institutions and payment institutions which it chooses with due care and diligence.
The Seller, the Payment provider and the Website Administrator are not responsible against companies or third parties for special, indirect or consequential damages incurred during the use of Products presented on the Website.
The Seller is not liable for damages resulting from improper use of Products.
The Seller does not accept complaints arising from differences between the actual appearance of the Product purchased, and its appearance on the Website. Any photos or drawings of the Products are displayed on the Website solely for illustrative purposes.
Final provisions
Any disputes will be first settled by negotiation, with the intention of an amicable settlement.
In the event of failure to reach an amicable agreement, the court applicable for any disputes arising out of use of the Website, the Products described on the Website, the purchase of the Products from the Seller or interpretation of these Terms of Use, shall be the court applicable for the seat of the defendant.
The Administrator of this Website reserves the right to amend the contents of these Terms of Use by posting the new terms on the Website. The changes will be visible to persons submitting Orders online, and will apply to Orders that have been placed after their introduction.
The Website and the contents located therein, including, among others, these Terms of Use, are available in English and in other languages. In case of any discrepancy or difference in the different language versions, the English version shall prevail.

City/town, date

Full name of the User
Residential address

Address for the delivery of the notification:
In accordance with the leaflet accompanying the consignment

Notification
of withdrawal from a distance contract

I hereby declare that I am withdrawing from the agreement for the sale of (product’s name) concluded upon confirmation of the order placed by me on (date)

I request the reimbursement of the amount of (in words: ) to the bank account no. SWIFT/BIC

I am returning (product name and quantity) in an unaltered state.

User’s signature

nike air max