(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Refluks to ogólnie ujmuj?c zespó? wyst?puj?cych dolegliwo?ci wywo?anych przez zarzucanie, czyli w?a?nie refluks tre?ci ?o??dkowej do prze?yku, a ponad to ze spo?ytym wcze?niej po?ywieniem do prze?yku zarzucane s? tak?e kwasy i enzymy trawienne znajduj?ce si? w ?o??dku.

Typowym objawem refluksu ?o??dkowo- prze?ykowego jest uczucie pieczenia, powszechnie nazywane równie? zgag?. Piek?cy ból najcz??ciej pojawia si? w nadbrzuszu lub tu? za mostkiem, czasami zdarza si?, ?e jest on równie? odczuwalny na poziomie gard?a i promieniuje do szyi oraz ?uchwy.

Zwykle zgaga pojawia si? zaraz po jedzeniu, zw?aszcza je?li spo?yty posi?ek by? obfity, kwa?ny, s?odki lub cierpki. Innymi objawami refluksu jest gorycz oraz uczucie kwa?no?ci w ustach, odbijanie si? oraz bolesne prze?ykanie. Do mniej typowych objawów nale?y ból w klatce piersiowej lub nadbrzuszu, które mog?y by sugerowa? bóle chorób wie?cowych, chrypka oraz kaszel o charakterze napadowym, ból gard?a lub te? zapalenie dzi?se?. Powstanie refluksu ma ?cis?y zwi?zek z zapaleniem b?ony ?luzowej prze?yku, które z kolei spowodowane jest sta?ym zarzucaniem tre?ci ?o??dkowej w raz z enzymami trawiennymi i kwasami do prze?yku, prowadz?c do os?abienia napi?cia dolnego zwieracza prze?yku.

Na rozwój schorzenia mog? mie? takie czynniki jak spo?ywanie pokarmów t?ustych oraz takich, które dra?ni? prze?yk, przepuklina rozporu prze?ykowego, palenie papierosów i nau?ywanie alkoholu, oty?o?? oraz noszenie zbyt obcis?ej odzie?y, urazy klatki piersiowej oraz przyjmowanie niektórych leków, obni?aj?cych ci?nienie w obszarze dolnego zwieracza prze?yku.

Zazwyczaj zdiagnozowanie choroby refleksowej mo?liwe jest po objawach, jednak je?li nie s? one jednoznaczne, to w celu potwierdzenia najcz??ciej wykonuje si? gastrofiberoskopi?- czyli badanie polegaj?ce na wprowadzeniu sondy z kamer? i ?wiat?em do przewodu pokarmowego, w celu zbadania go i ewentualnym pobraniu wycinków do analizy. Czasem zleca si? równie? wykonanie badania radiologicznego. michael kors tasche blau