(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Przyczyny powstawania haluksów

Zadbane i pi?knie wygl?daj?ce stopy to marzenie wielu osób. Cz?sto kobiety s? gotowe do licznych po?wi?ce?, aby poprawi? ich nieestetyczny wygl?d. Niestety, nierzadko wi??e si? to z przykrymi powik?aniami a nawet grozi nam operacja stopy.
Bo?ena Traczyk

Operacja stopy

Operacja stopy

Aby wygl?da? bardziej atrakcyjnie kobiety nosz? zbyt wysokie szpilki, czasami równie? zdecydowanie za ciasne obuwie, co mo?e by? katastrofalne w skutkach. W ten sposób nie tylko ?atwo o odciski i opuchni?cia, ale równie? o trwa?e deformacje w postaci halluksów. Tego rodzaju zwyrodnienie jest nie tylko bolesne, ale równie? bardzo uci??liwe w czasie wykonywania codziennych czynno?ci.

Czy winowajc? jest tylko cz?ste noszenie za wysokich obcasów? Nie tylko. Podatno?? na to schorzenie jest niestety cz?sto uwarunkowana genetycznie. Jednak wed?ug statystyk na halluksy znacznie cz??ciej skar?? si? na nie kobiety. Szkodz? nie tylko modne szpilki z w?skimi czubkami, ale równie? p?askie obuwie, nie posiadaj?ce ?adnej amortyzacji, które przyczynia si? do os?abienia mi??ni i stawów stopy.

W grupie ryzyka s? równie? osoby z nadwag?. Nadprogramowe kilogramy nadmiernie obci??aj? nasze stopy. Prowadzi to do powstawania nie tylko bolesnych odcisków i zgrubie? na podeszwach stopy, ale równie? do trwa?ego wykrzywienia du?ego palca.

Tego typu zniekszta?cenia na stopach wygl?daj? nieestetycznie, ale równie? powoduj? du?y dyskomfort. Dlatego warto zadba? o utrzymanie prawid?owej masy cia?a oraz odpowiednio dobiera? obuwie – dzi?ki temu mo?na cieszy? si? pi?knymi stopami bez deformacji.

halluforte_small

Hallu Forte*

  • pomaga zmniejszy? haluksy
  • redukuje obrz?ki, otarcia, nagniotki
  • poprawia komfort poruszania si?
  • zmniejsza stany zapalne
  • ?agodzi ból i uczucie dyskomfortu
  • wzmacnia ukrwienie stopy
  • obj?ty gwarancj? 60 dni
  • szybka wysy?ka

wczoraj 297 z?, dzi? 137 z?

Zamów teraz
airmaxgeschaft