(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Ból stóp mo?e by? zwi?zany bezpo?rednio z samymi stopami. Jednak?e mo?e mie? on równie? zwi?zek z ca?ym dniem sp?dzonym na stoj?co, w butach z wysokim obcasem lub te? za ma?ych lub ?le dopasowanych butach i po prostu niewygodnych. Ból o charakterze miejscowym mo?e mie? wiele przyczyn.

Najcz?stsze przyczyny bólu stóp.

operacja haluksa

__ Ból stóp wymaga leczenia __

Najcz?stsz? przyczyn? s? nagniotki, czyli stwardnienia powsta?e na stawach palców u stóp wskutek d?ugotrwa?ego ucisku, zazwyczaj przez buty. Ból mo?e tak?e powodowa? wrastaj?cy paznokie?, który nie rzadko uniemo?liwia chodzenie. Kolejn? przyczyn? bólu mog? by? ko?lawe paluchy, zwane tak?e haluksami, przy czym w zaawansowanym stadium choroby pojawia si? deformacja du?ego palca oraz przedniej cz??ci stopy.

Przypad?o?ci?, która równie? mo?e by? ?ród?em bólu jest tak zwany paluch biegacza, czyli uraz pierwszego stawu ?ródstopno- paliczkowego. Cz?sto bólowi towarzyszy obrz?k stawu i pojawia si? przy przenoszeniu ci??aru na chor? stop?. Ból zw?aszcza przy próbie chodzenia mo?e powodowa? palec m?otkowaty czyli przykurcz zgi?ciowy palca, na którego czubku pojawia si? bol?cy odcisk. Bardzo uci??liwe i bolesne s? tak?e tak zwane modzele- ?ó?te plackowate zgrubienia skóry, które tworz? si? na spodzie stóp oraz zapalenie rozci?gna podeszwowego, potocznie zwan? ostrog? pi?tow?. Ból pocz?tkowo nasila si? tylko przy chodzeniu, potem zaczyna by? sta?y, najbardziej nasilony rano oraz po d?u?szym siedzeniu.

Ból stóp mo?e by? rezultatem b?d? przejawem innych schorze?, nie maj?cych bezpo?redniego zwi?zku z samymi stopami czy deformacjami. Uczucie ci??kich, bol?cych nóg oraz opuchni?tych kostek i stóp cz?sto jest objawem przewlek?ej niewydolno?ci ?ylnej. Ból stóp, zw?aszcza stawów palców jest charakterystyczny dla dny moczanowej podczas której, nadmierne ilo?ci kwasu moczowego krystalizuj? si? i odk?adaj? w stawach oraz tkankach oko?ostawowych .

Najcz??ciej atakowanym stawem jest I staw ?ródstopno- paliczkowy palucha. Oprócz bólu dnie moczanowej towarzyszy obrz?k, zaczerwienienie i napi?cie skóry. Ból stóp mo?e by? tak?e powodowany zwyrodnieniem stawów w stopach, objawiaj?cym si? strzykaniem, trzaskaniem oraz zgrzytaniem stawów, na przyk?ad podczas wchodzenia po schodach, czy poruszania stop?i stawania na palcach.

 

Do strony g?ównej. michael kors handtasche