(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Przyczyn bólu stawów mo?e by? wiele i mog? one wynika? zarówno poprzez oddzia?ywanie czynników zewn?trznych, jak i czynników wewn?trznych maj?cych swoje ?ród?o w organizmie cz?owieka. Ból stawów jest bardzo uporczyw? dolegliwo?ci?, w zale?no?ci od przyczyny mo?e on nasila? si? rano, op odpoczynku nocnym, po zbyt d?ugim stanie spoczynku lub tez po bardzo intensywnej aktywno?ci fizycznej. Najbardziej powszechn? przyczyna bólu w obr?bie stawu jest choroba zwyrodnieniowa stawów, która pojawia si? w wyniku zu?ycia struktur stawu- czyli wyeksploatowaniu stawu.

Symptomy choroby zwyrodnieniowej stawów.

Charakterystyczne dla choroby zwyrodnieniowej jest nasilenie bólu po d?ugotrwa?ym wysi?ku. Najcz??ciej dotyka ona du?ych stawów takich jak narz?dów jak stawy kolanowe czy biodrowe, a tak?e kr?gos?upa.  Cho? mówi si?, ?e sport to zdrowie, prozaicznie on tak?e mo?e by? przyczyn? bólu stawów. Niektóre dyscypliny sportu na przyk?ad takie jak bieganie zbyt obci??aj? stawy- w tym wypadku kolanowy, podobnie tenis ziemny, który oprócz nacisku na kolana znacznie obci??a stawy ?okciowe-powoduj?c tak zwany zespó? „?okcia tenisisty”.

Niestety za ból stawów mog? by? tak?e odpowiedzialne uwarunkowanie genetyczne, a  zatem dane struktury stawowe mog? by? po prostu s?absze. Je?li w rodzinie wyst?puj? takie przypadki, warto po?o?y? nacisk na profilaktyk? stawów. Pojawienie si? bólu w obszarze danego stawu mo?e mie? tak?e z wi?zek z powa?nym schorzeniem jakim jest RZS- reumatoidalne zapalenie stawów. RZS jest schorzeniem przewlek?ym, które atakuje g?ównie stawy w d?oniach i ?okciach, ale mo?e dotyczy? równie? innych stawów. U pod?o?a reumatoidalnego zapalenia stawów le?y stan zapalny, pojawiaj?cy si? najcz??ciej pomi?dzy trzydziestym, a sze??dziesi?tym rokiem ?ycia i w du?ej wi?kszo?ci przypadków odtyka on kobiet, ani?eli m??czyzn. Choroba ta jest zwi?zana przede wszystkim z bólem stawów oraz obrz?kiem, ale bardzo cz?sto dochodzi do zmian w obr?bie struktur kostnych- wyst?puje sztywno?? palców, nienaturalne wykr?canie palców, a tak?e znaczne ograniczenie w ruchomo?ci oraz mo?liwo?ci chwytania. michael kors tasche