(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

W dzisiejszych czasach ból kr?gos?upa dotyka co raz cz??ciej osób m?odych i przestaje by? dolegliwo?ci? typow? dla osób w podesz?ym wieku. Badania pokazuj?, ?e na ró?nego rodzaju bóle kr?gos?upa cierpi oko?o osiemdziesi?t procent ludzi, czyli ca?kiem sporo.

Przyczyny powstawania bólu kr?gos?upa

Przyczyn powstawania bólu kr?gos?upa mo?e by? wiele, przy czym ból mo?e wynika? z powsta?ych niezale?nie do naszej woli schorze?, ale nie rzadko powodowany jest tak?e z naszej winy oraz zaniedba?. Niestety, rzadko kiedy pami?tamy o zachowaniu prawid?owej postawy czy to poruszaj?c si?, czy po prostu siedz?c. Nieprawid?owa pozycja bardzo obci??a poszczególne odcinki kr?gos?upa. Szczególnie nara?ony na obci??enia jest odcinek l?d?wiowo-krzy?owy.

Operacja kr?gos?upa - panaceum na ból

______ Aby kr?gos?up by? sprawny ______

Przyczyn? bólu kr?gos?upa mo?e by? te? nadwaga. Nadmierne, d?ugotrwa?e obci??enie kr?gos?upa mo?e doprowadzi? do zbyt wczesnego wycierania si? chrz?stek pokrywaj?cych ko?ci tworz?cych stawy, a w rezultacie ko?cowym do zwyrodnie?. Kolejn? przyczyn? bólu mog? by? równie? przeci??enia, np. przy podnoszeniu ci??arów, gdzie przy nie w?a?ciwej pozycji zwi?ksza si? nacisk na kr?gos?up. Mo?e tak?e do?? do rozci?gni?cia wi?zade?, a czasem w konsekwencji do przemieszczenia dysków.

Ból kr?gos?upa mo?e pojawia? ponadto, gdy ?pimy na nieodpowiednim materacu, czyli zbyt mi?kkim lub zbyt twardym. Najzdrowszy dla kr?gos?upa jest materac ?rednio twardy, który dostosowuje si? do ci??aru cia?a i ugina pod nim maksymalnie do 3 cm. Wa?na jest te? poduszka, która powinna odci??a? kark podczas snu. Nie powinna by? ona u?o?ona zbyt wysoko, ale nie mo?e by? tak?e zbyt p?aska.

Z?y dobór biustonosza powoduje ból kr?gos?upa.

W przypadku kobiet ból mo?e si? pojawia? zw?aszcza w odcinku piersiowym kr?gos?upa w sytuacji, gdy nosi ona niew?a?ciwy biustonosz, który gdy jest ?le dobrze dobrany nie odci??a odpowiednio kr?gos?upa na tym odcinku. Chodzenie na wysokich obcasach tak?e mo?e powodowa? bólu kr?gos?upa, zw?aszcza w dole pleców, poniewa? chodzenie w butach tego typu wymusza nienaturaln? postaw? cia?a, k?ad?c najwi?kszy nacisk na ?ródstopie i palce.

Te i inne przyczyny bólu kr?gos?upa powoduj? brak komfortu w codziennym ?yciu.

 

Do strony g?ównej. canada goose kinder