(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Otyli ?yj? krócej, ale jedz? d?u?ej

po?ywienie jako lekarstwo

po?ywienie jako lekarstwo

„Wasze po?ywienie b?dzie waszym lekarstwem” – z perspektywy czasu, ta niezwykle trafna wypowied? w pe?ni si? sprawdzi?a. Do dnia dzisiejszego nikt inny nie poda? lepszej recepty na odzyskiwanie i zachowanie zdrowia jak Hipokrates.

Nieznajomo?? zasad prawid?owego od?ywiania jest widoczna wsz?dzie. Wegetarianizm jest traktowany cz?sto jako dziwactwo, a posty uwa?a si? za szkodliwe. Natomiast obserwuje si? powszechn? akceptacj? tzw. „dobrego ?ywienia”, gdzie podstaw? jest tradycyjny schabowy i wysoko przetworzone pokarmy, jak bia?a m?ka, cukier, rafinowane i utwardzone oleje, kawa, piwo.

Wspó?czesny, cywilizowany cz?owiek odszed? daleko od praw Natury. „Ulepszy?” pokarm m. in. przez rafinacj?, denaturacj? i dodatki chemiczne, pozbawiaj?c go warto?ci biologicznej. Z tej przyczyny nagromadzi?y si? w tkankach liczne z?ogi, gdy? w?asne mechanizmy oczyszczania zosta?y upo?ledzone. Rozwin??y si? w niespotykanej dot?d skali przewlek?e cierpienia zwane chorobami cywilizacyjnymi. A zdrowie mo?na odzyska? szukaj?c ratunku nie w chemii leków, lecz dzi?ki powrotowi do ?ycia zgodnego z odwiecznymi prawami Natury! Bo przecie? nasz organizm stanowi samoreguluj?cy si? uk?ad, który d??y do utrzymania stanu równowagi, czyli zdrowia. A o zdrowie mo?na zadba? prawid?owym od?ywianiem.

Poczytaj mi mamo

Umiej?tno?? prawid?owego od?ywiania — to wielka sztuka! Nie wystarczy smacznie gotowa?, trzeba si? nauczy? prawid?owo od?ywia?. Wszystko, co jemy mo?na podzieli? na: bia?ka, w?glowodany, t?uszcze, warzywa, owoce. I tak np. spo?ycie zielonych warzyw w po??czeniu z t?uszczem skutecznie neutralizuje dzia?anie t?uszczu. Jab?ka nale?y je?? zawsze przed posi?kiem( pektyny bardzo szybko przechodz? przez przewód pokarmowy, jednocze?nie czyszcz?c go z zalegaj?cych resztek). Bardzo szkodliwe jest ??czenie mi?sa z ziemniakami. Przy takim po??czeniu w ?o??dku wytwarzana jest solanina (substancja truj?ca), która oddzia?uje na system nerwowy podobnie jak ?rodek nasenny, dlatego w?a?nie, po zjedzeniu mi?sa z ziemniakami cz?owiek staje si? leniwy, odr?twia?y, ospa?y.

W naszym organi?mie znajduj? si? dwa bardzo wa?ne pierwiastki- s? to sód i potas. Idealn? proporcj? sodu i potasu posiadaj?: ziemniaki, czere?nie, ogórki i kapusta.

Desery s? jedzone po zasadniczym posi?ku. Nale?? do nich:

  • ciasta,
  • lody,
  • s?odkie owoce,
  • cukierki
  • czekolada.

Wszystkie desery bardzo ?le ??cz? si? z innymi rodzajami pokarmu. Dostaj?c si? do ju? przepe?nionego ?o??dka, hamuj? zachodz?ce w nim procesy trawienne. Staj? si? przyczyn? wzmo?onej fermentacji w uk?adzie pokarmowym. Unikajmy deserów!

?ywno?? powinna by? dostarczana organizmowi w formie nieprzetworzonej, je?li tylko jest to mo?liwe. Dopiero wtedy mo?na mówi? o wysokiej jako?ci protein, witamin, minera?ów, enzymów, aminokwasów oraz t?uszczów, b?d?cych nie tylko ?ród?em energii, ale i zdrowia. Mniej wa?ne jest, czy sk?adniki te b?d? pochodzi? z mi?sa, jajek, warzyw czy owoców. Najwa?niejsza jest jako?? pokarmu, któr? mo?e zapewni? jedynie jego ekologiczna uprawa oraz „niewinno??”, niszczona pomys?owo?ci? przetwórców. Zawarto?? sk?adników od?ywczych w ekologicznym pokarmie jest kilkakrotnie wy?sza od tej, jakiej mo?na doszuka? si? w pokarmie technologicznie przetworzonym. A nasz organizm nie toleruje spo?ywczych ?mieci!

Zdrowe od?ywianie nie jest wy??cznie kwesti? zaspokojenia zmys?u smaku, ale przede wszystkim sposobem zapobiegania wszelkiego rodzaju chorobom i schorzeniom.

nike air max thea damen