(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Czym s? pneumokoki i dlaczego szczepienia przeciwko pneumokokom s? tak wa?ne? Odpowiadamy. Pneumokoki s? bakteriami, które le?? u ?ród?a najcz?stszych przyczyn powa?nych zaka?e? bakteryjnych u dzieci.

Endoproteza kolana

_ Pneumokoki zagra?aj? g?ównie dzieciom _

Pneumokoki cz?sto gnie?d?? si? w nosie lub te? w gardle nosiciela i nie wywo?uj? objawów u dzieci zdrowych, przy czym nosicielami pneumokoków mog? by? równie? osoby doros?e. Mog? oni stanowi? w tym wypadku ?ród?o zachorowania dla innych osób, podatnych za zaka?enie, infekcj?.

Na co wp?ywaj? pneumokoki?

W znacznej wi?kszo?ci przypadków pneumokoki powoduj? zapalenia górnych dróg oddechowych, ale u bardziej podatnych dzieci oraz doros?ych mog? prowadzi? do zagra?aj?cych ?yciu ci??kich zaka?e?, do których nale?? mi?dzy innymi posocznica, zwana równie? seps?, polegaj?c? na wielonarz?dowym zaka?eniu, zapalenie opon rdzieniowo- mózgowych, a tak?e zapalenia stawów oraz zapalenia p?uc.

Zaka?enia te powoduj? bardzo powa?ne powik?ania, tak?e o charakterze trwa?ym i mog? w rezultacie prowadzi? od zgonu. Do zaka?enia mo?e doj?? drog? kropelkow?, poprzez wdychanie drobnych kropelek z w powietrzu lub poprzez bezpo?redni  kontakt wydzieliny oraz ?liny z dróg oddechowych z nosicielem albo chorym. Zwi?kszone ryzyko zaka?enia wyst?puje u wcze?niaków oraz dzieci i doros?ych nale??cych do grupy ryzyka, czyli choruj?cych na niektóre choroby przewlek?e to jest niedobory odporno?ci, choroby serca, p?uc, nerek, cukrzyca lub te? wady s?uchu. Jedynym dost?pnym sposobem, aby ustrzec si? przed zaka?enie pneumokokami jest szczepienie ochronne.

Szczepionki zawieraj? male?ki fragment bakterii, przy czym  w Polsce dost?pne s? dwa rodzaje szczepionek: Szczepionki skoniugowane, które mo?na poda? od szóstego miesi?ca ?ycia oraz Szczepionki polisacharydowe, które mo?na poda? dzieciom powy?ej drugiego roku ?ycia u osób z grupy ryzyka. Szczepionki s? skuteczne. Liczne badania kliniczne oraz laboratoryjne  wykazuj? zmniejszenie liczby zachorowa? na inwazyjn? chorob? pneumokokow?, a tak?e zmniejszenie cz?sto?ci nosicielstwa pneumokoków. cgdamenoutlet