(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Czarnuszka siewna, inaczej zwana czarnym kminkiem to ro?lina o niesamowitych w?a?ciwo?ciach, które na dzie? dzisiejszy mo?na potwierdzi? liczb? 700 przeprowadzonych bada?.

Ziarenka czarnuszki zawieraj? ponad 100 substancji aktywnych w tym mi?dzy innymi kwasy t?uszczowe: linolowy, alfa-linolenowy, rzadki w przyrodzie eikozadienowy, palmitynowy, fosfolipidy i fitosterole, a tak?e cenne flawonoidy i równie cenne saponiny, bia?ka oraz witaminy A, E, F, B1, B3, B6, biotyn?, zwi?zki mineralne m.in. cynku, selenu, magnezu, wapnia, ?elaza, sodu i potasu. Trudno si? wi?c dziwi?, patrz?c na ten imponuj?cy sk?ad, ?e olej z czarnuszki uwa?any jest za panaceum na wiele dolegliwo?ci.

Po pierwsze olej z czarnuszki wzmacnia uk?ad odporno?ciowy, dzi?ki zawartym zwi?zkom- pobudza m. in. syntez? interferonu. Ponad to pomaga w alergii- szacuje si?, ?e ?agodzi symptomy alergii ju? w 6-8 tygodni. Jak witamina ce jest ?wietnym antyhistaminikiem.

Olej z czarnuszki ma równie? silne dzia?anie antygrzybicze. Antybakteryjne oraz  antywirusowe, a to s? spraw? sporej zawarto?ci tymochinonu. Wed?ug bada? po podaniu czarnuszki kuracja 3-10dniowa by?a w stanie zahamowa? wzrost patogenów. Id?c dalej, czarnuszka ma dzia?anie przeciwpaspo?ytnicze- skuteczna we wsparciu kuracji tasiemczycy i zaka?e? przywr?. Ma tak?e w?a?ciwo?ci obni?aj?ce ci?nienie t?tnicze, zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów, ale równie? chroni przed wzrostem homocysteiny, prowadz?cej do rozwoju mia?d?ycy.

Olej z czarnuszki ma równie? zbawienny wp?yw na nerki i ?o??dek. Obni?a st??enie szczawianów, przez co zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych, a tak?e dzia?a przeciwwrzodowo na ?o??dek. Stymuluje wytwarzanie mucyny w b?onie ?luzowej ?o??dka i przynosi ulg? w przypadku symptomów refluksu ?o??dkowo-prze?ykowego. Olej z czarnuszki niezast?piony jest w stosowaniu na wszelkie zmiany skórne- tr?dziku, ?uszczycy, przy atopowym zapaleniu skóry, grzybicy skóry, wysypek, zmianach wywo?anych zaka?eniem bakteryjnym lub poparzeniem s?onecznym.

  canada goose kinder