(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Opryszczka to bardzo uporczywa, cho? niegro?na, dolegliwo??, z któr? spotka?a si? znaczna cz??? ludzi. Oczywi?cie s? w?ród nas szcz??liwcy, którzy pomimo kontaktu z osobami zaka?onymi opryszczk? sami nigdy nie rozwin?li u siebie tej choroby, jednak?e zazwyczaj ogromny procent ka?dego spo?ecze?stwa boryka si? z tym problemem.

Czym tak w?a?ciwie jest opryszczka?

S? to niewielkie p?cherzyki wype?nione surowiczym, które najcz??ciej lokalizuj? si? w obr?bie twarzy. Oczywi?cie, jak ka?da choroba, równie? opryszczka mo?e wyst?powa? w bardziej lub mniej nasilonych stadiach. Bywaj? osoby, u których pojawienie si? opryszczki przebiega praktycznie niezauwa?alnie. Niewielki p?cherzyk pojawia si? nad górn? lub pod doln? warg?, po czym praktycznie bezbole?nie znika. Nie wszyscy jednak maj? tyle szcz??cia. U cz??ci osób wyst?pienie opryszczki wi??e si? z zaj?ciem niemal ca?ej twarzy, co wyklucza ich z jakiegokolwiek funkcjonowania w spo?ecze?stwie do czasu, kiedy zmiany cofn? si?.

Opryszczka wywo?ana jest przez wirusa HSV (Herpes simplex virus) typu 1. W wielu ?ród?ach mo?na znale?? informacje, mówi?ce o tym, ?e nawet 90% naszego spo?ecze?stwa jest nim zaka?one. Oczywi?cie zaka?enie si? wirusem wcale niekoniecznie wi??e si? z manifestacj? objawów. Bardzo cz?sto mo?e on by? utajony w naszym organizmie nawet przez wiele lat i pojawi? si? w najmniej oczekiwanym momencie, kiedy dawno ju? zapomnimy, ?e kiedykolwiek mieli?my kontakt z osob? chor? na opryszczk?. Bardzo cz?sto ataki choroby wyst?puj? w trakcie os?abienia naszego systemu immunologicznego – na przyk?ad w trakcie przezi?bienia, grypy, a u kobiet w okresie menstruacji.

Czy z opryszczk? mo?na walczy??

Oczywi?cie, wirus mo?e by? zwalczany za pomoc? ró?nego rodzaju leków – zarówno miejscowych, jak i ogólnoustrojowych. Najcz??ciej zaleca si? stosowanie ró?nego rodzaju ma?ci bezpo?rednio na zmian? skórn?. Pomagaj? one w zwalczaniu jej i przyspieszaj? jej gojenie. Leki ogólnoustrojowe ordynowane s? w szczególnych przypadkach. michael kors handtasche