(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Mo?na odnie?? wra?enie, ?e nietolerancje i alergie pokarmowe s? od pewnego swojego rodzaju mod?, zw?aszcza na gluten czy laktoz?. Rozpoznanie alergii pokarmowej nie nale?y do prostych zada?, poniewa? objawy mog? wyst?pi? nawet do kilku godzin po spo?yciu uczulaj?cego nas produktu.

Alergia pokarmowa jest reakcj? organizmu na kontakt z pokarmem, a ?ci?lej na pewne zwi?zki zawarte w spo?ywanym jedzeniu.  Uwa?a si?, ?e pojawieniu si? alergii pokarmowej sprzyja uszkodzenie bariery jelitowej, na przyk?ad przez antybiotyki, a tak?e zbyt wczesne wprowadzenie do codziennej diety niektórych sta?ych produktów oraz mieszanek mleka krowiego.

U dzieci najcz??ciej wyst?puj?cymi alergiami pokarmowymi s? uczulenia na pokarmy zawieraj?ce bia?ka mleka krowiego oraz bia?ka jaja kurzego, u doros?ych natomiast najcz??ciej wyst?puj? alergie na orzechy, ryby oraz owoce morza.  Nie nale?y uto?samia? alergii pokarmowej z nietolerancj? pokarmow? mimo, ?e obie przypad?o?ci zwi?zane s? z objawami wyst?puj?cymi po spo?yciu konkretnych produktów. Alergia pokarmowa zwi?zana jest z nadmiern? reakcj? uk?adu immunologicznego na substancje zawarte w danym pokarmie, który jest traktowany przez organizm jak wróg.

Nietolerancja pokarmowa jest natomiast wynikiem niewytwarzania przez organizm konkretnego enzymu, odpowiedzialnego za trawienie danego pokarmu, w konsekwencji czego, pokarm zalega w ?o??dku wywo?uj?c gazy, wzd?cia , biegunk? czy skurcze jelit.  Najcz??ciej wyst?puj?c? nietolerancj? pokarmow? jest nietolerancja laktozy, czyli cukru mlecznego, który nie jest trawiony, poniewa? organizm nie wytwarza enzymu o nazwie laktaza. Objawy alergii pokarmowej mog? wyst?powa? zaraz po jak i kilka godzin spo?yciu pokarmu. Objawami w obr?bie uk?adu pokarmowego s?:  objawy dyspeptyczne, brak apetytu, refluks prze?ykowy, biegunka, zaparcia, wzd?cia, ból brzucha oraz obrz?k i drapanie w gardle.  Towarzyszy? temu mog? duszno?ci, nie?yt nosa-katar, kichanie oraz kaszel, a tak?e pokrzywka, obrz?k naczynioruchowy, atopowe zapalenie skóry oraz zapalenie spojówek. michael kors tasche sale