(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl
zdrowie-warzywa

zdrowie-warzywa

Ro?liny dzielimy m.in. na jednoli?cienne i dwuli?cienne. Do pierwszych nale?? wszystkie zbo?a. Dwuli?cienne, to wi?kszo?? ro?lin uprawnych, np.: fasola, groch, ogórki, dynia, owoce. W przypadku ro?lin dwuli?ciennych, spo?ywanie ich jednolicie przez d?u?szy czas mo?e przynosi? szkod?. Dlatego organizm sam si? broni i lubiane jedzenie przestaje nam smakowa?. Inna sytuacja jest z produktami pochodz?cymi z ro?lin jednoli?ciennych. Organizm wci?? je przyjmuje, bo nie powoduj? one szkód w naszym ustroju. Dlatego podstawowym pokarmem cz?owieka jest chleb. Najzdrowszy jest chleb ?ytni, z razowej, grubej m?ki. Wszystkie substancje od?ywcze znajduj? si? w skórce ziarna, w jego kie?ku i w tej warstwie mi??szu, który przylega bezpo?rednio do skórki ziarna. Pozosta?y mi??sz posiada bardzo niewiele tych warto?ciowych sk?adników.

Warto?ciowy dla zdrowia jest tylko chleb wypiekany na bazie m?ki z pe?nego przemia?u.
Czosnek by? i jest uwa?any za ro?lin? wyj?tkow? – jadaln? i lecznicz?. W tej „wyj?tkowej ro?linie” zawarte s? witaminy, sole mineralne, enzymy, hormony ro?linne, fitosterole(dzia?aj? przeciwgor?czkowo i przeciwzapalnie), pektyny, jest bia?ko i b?onnik, s? w?glowodany, s? fitoncydy(dzia?aj? grzybobójczo i bakteriobójczo).

Sk?adnikami czosnku s? nast?puj?ce makroelementy: siarka, wap?, fosfor, ?elazo, magnez, potas, sód. A tak?e mikroelementy jak: selen, jod, chrom, mied?, mangan, molibden, kobalt, cynk. Niektóre z jego sk?adników wykazuj? dzia?anie antybiotyczne( np. allicyna). Mo?na powiedzie?, ?e czosnek leczy nieomal wszystko, cho? – nie jest panaceum.

Lecznictwo ludowe zawsze twierdzi?o, ?e czosnek odm?adza i przed?u?a ?ycie. Osoby, ?yj?ce d?ugie lata w dobrym zdrowiu cz?sto zapewniaj?, ?e zawdzi?czaj? to g?ównie czosnkowi. G?osz?, ?e spo?ywanie czosnku uwalnia ich od sklerozy, odm?adza, leczy choroby serca i reguluje ci?nienie.

Czosnek nie tylko leczy bardzo wiele dolegliwo?ci i chroni przed chorobami, ale i odm?adza.

Wi?kszo?? z nas my?li, ?e g?ównym ?ród?em energii dla organizmu cz?owieka s? produkty ?ywno?ciowe. Natura, jak si? jednak okazuje rozporz?dzi?a inaczej. ?atwo b?dzie to zilustrowa? prostym przyk?adem. Bez jedzenia cz?owiek mo?e ?y? kilka tygodni, bez wody kilka dni, ale ju? bez powietrza zaledwie kilka minut. By? mo?e, w?a?nie prawid?owe oddychanie jest najlepsz? drog? do zdrowia. Sens w?a?ciwego oddychania polega na tym, ?e mo?emy pobiera? ogromne zapasy naturalnej energii ?yciowej, która znajduje si? w powietrzu i gromadzi? j? w sobie.

Prawid?owo oddychaj?c, spowalniamy procesy starzenia. Ludzie d?ugowieczni z ró?nych stron ?wiata, t?umacz? to dobr? kondycj? fizyczn?, ale przede wszystkim stosowaniem systemu „g??bokiego, oczyszczaj?cego oddechu”.
Chcesz ?y? d?ugo — oddychaj g??boko i jak najrzadziej.

Naukowo stwierdzono, ?e racjonalnym od?ywianiem mo?emy przed?u?y? nasze ?ycie o 10 — 20 lat, natomiast prawid?owo oddychaj?c nawet o 30 — 40 lat.
Ludzie „dalekiego wschodu” (np. Chi?czycy), s? bardzo sprawni fizycznie nawet w podesz?ym wieku. Decyduj?cy wp?yw na stan ich kondycji odgrywaj? codzienne, nieraz wielogodzinne ?wiczenia oddechowe. Natomiast wi?kszo?? Europejczyków zamiast zdrowych ?wicze? oddechowych stosuje „inne ?wiczenia” – zaci?ganie si? truj?cym papierosem.

Uwa?nie s?uchajmy w?asnego cia?a. To, co mu nie odpowiada, lub czyni nas chorymi – odrzu?my. Tak jak powinni?my odrzuci? wszelk? spo?ywcz? manipulacj?. Jedzmy tylko to, co wed?ug naszej oceny nie stanowi pocz?tku chorób tzw. cywilizacji. Bogatsi o t? wiedz?, sami odpowiedzmy na pytanie, czy pokarm obecny dzi? na naszym stole zaspokaja potrzeby organizmu? air max schwarz