(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl
Przyczyny bólu. Czy konieczna jest operacja stopy?

Przyczyny bólu. Czy konieczna jest operacja stopy?

Ból stóp może być związany bezpośrednio z samymi stopami. Jednakże może mieć on również związek z całym dniem spędzonym na stojąco, w butach z wysokim obcasem lub też w za małych lub źle dopasowanych butach i po prostu niewygodnych. Ból o charakterze miejscowym może mieć wiele przyczyn.

Najczęstsze przyczyny bólu stóp.

operacja stopy

__ Ból stóp wymaga leczenia __

Najczęstszą przyczyną są nagniotki, czyli stwardnienia powstałe na stawach palców u stóp wskutek długotrwałego ucisku, zazwyczaj przez buty. Ból może także powodować wrastający paznokieć, który nierzadko uniemożliwia chodzenie. Kolejną przyczyną bólu mogą być koślawe paluchy, zwane także haluksami, przy czym w zaawansowanym stadium choroby pojawia się deformacja dużego palca oraz przedniej części stopy.

Przypadłością, która również może być źródłem bólu jest tak zwany paluch biegacza, czyli uraz pierwszego stawu śródstopno- paliczkowego. Często bólowi towarzyszy obrzęk stawu i pojawia się przy przenoszeniu ciężaru na chorą stopę. Ból zwłaszcza przy próbie chodzenia może powodować palec młotkowaty czyli przykurcz zgięciowy palca, na którego czubku pojawia się bolący odcisk. Bardzo uciążliwe i bolesne są także tak zwane modzele- żółte plackowate zgrubienia skóry, które tworzą się na spodzie stóp oraz zapalenie rozcięgna podeszwowego, potocznie zwaną ostrogą piętową. Ból początkowo nasila się tylko przy chodzeniu, potem zaczyna być stały, najbardziej nasilony rano oraz po dłuższym siedzeniu.

Ból stóp może być rezultatem bądź przejawem innych schorzeń, nie mających bezpośredniego związku z samymi stopami czy deformacjami. Uczucie ciężkich, bolących nóg oraz opuchniętych kostek i stóp często jest objawem przewlekłej niewydolności żylnej. Ból stóp, zwłaszcza stawów palców jest charakterystyczny dla dny moczanowej podczas której, nadmierne ilości kwasu moczowego krystalizują się i odkładają w stawach oraz tkankach okołostawowych .

Najczęściej atakowanym stawem jest I staw śródstopno- paliczkowy palucha. Oprócz bólu dnie moczanowej towarzyszy obrzęk, zaczerwienienie i napięcie skóry. Ból stóp może być także powodowany zwyrodnieniem stawów w stopach, objawiającym się strzykaniem, trzaskaniem oraz zgrzytaniem stawów, na przykład podczas wchodzenia po schodach, czy poruszania stop?i stawania na palcach.

W ostateczności konieczna może okazać się operacja stopy.

 

Do strony głównej.

Anemia i wszystkie jej rodzaje. Czy jest się czego bać?

Anemia i wszystkie jej rodzaje. Czy jest się czego bać?

Anemia powszechnie kojarzona jest osobami bardzo szczupłymi, o wiotkiej budowie oraz bardzo bladej skórze. Jest jednak wiele rodzajów anemii, można ją szybko wyleczyć. Nie należy jej bagatelizować, gdyż często stanowi objaw innych chorób, w tym także tych niebezpiecznych.

Niedokrwistość, bo tak właściwie nazywa się schorzenie potocznie zwane anemią, to stan patologiczny. Patologiczny – ponieważ dochodzi w nim do zmniejszenia liczby czerwonych krwinek oraz poziomu hemoglobiny we krwi, a także wskaźnika zwanego hematokrytem. O wystąpieniu anemii możemy mówić, jeżeli wartości wymienionych składników krwi spadną więcej niż o dwa od normy.

Anemia

__ Prawidłowa dieta w walce z anemią __

Jak objawia się anemia?

Objawy anemii zależą przede wszystkim od jej rodzaju. Jest jednak pewna grupa symptomów charakterystycznych i wspólnych dla anemii. O niedokrwistości świadczyć może wymieniana wcześniej bladość skóry, spadek sprawności ruchowej połączony z pojawianiem się zadyszki, ponadto wystąpić może także apatia, wzmożona senność, mroczki przed oczami, szumy w uszach, jak również płytki oddech. Ponadto mogą występować mniej charakterystyczne objawy, jak problemy z koncentracją, stany depresyjne, stany podgorączkowe, omdlenia oraz dolegliwości bólowe w okolicach serca.

Diagnostyka w przypadku anemii.

Diagnostyka niedokrwistości opiera się na wykonaniu badań laboratoryjnych: to jest badanie morfologi krwi obwodowej, w którym obserwuje się zmniejszoną liczbę krwinek czerwonych, hemoglobiny oraz hematokrytu. Normy krwinek czerwonych to dla kobiet 3,5-5,2 mln na mm sześcienny oraz 4,2-5,4 mln na mm sześcienny dla mężczyzn. Natomiast w odniesieniu do hemoglobiny, czyli białka występującego w krwinkach czerwonych, które nadaje czerwoną barwą krwince, norma wynosi u kobiety 12–16 g/dl, u mężczyzn 14–18 g/dl. Dla hematokrytu, czyli stosunku objętości elementów morfotycznych krwi do objętości pełnej krwi oznaczanego skrótem Hct normy wynoszą dla kobiet 35–47% oraz dla mężczyzn 42–52%.

Dobrą wiadomością jest, że przy anemii ważna i skuteczna jest profilaktyka. Największą rolę odgrywa tu dieta oraz szybkie diagnozowanie ewentualnych problemów z przewodem pokarmowym lub drogami rodnymi u kobiet, a także wykonywanie badań.

Do strony głównej.

Zatrucie grzybami

Zatrucie grzybami

Sezon na grzybobranie w pe?ni. Od pewnego czasu mo?na zaobserwowa? masow? w pewnym sensie skal? ludzi wybieraj?cych si? na grzyby. I nic w tym dziwnego. Chyba ka?dy cho? raz odczuwa? rado?? ze znalezionego pi?knego prawdziwka. Ponadto spacer po lesie jest form? relaksu, odpoczynku i dostarcza pewnej dawki ruchu.

Nale?y jednak pami?ta?, ?e jak wszystko tak i zbieranie grzybów nale?y robi? z g?ow?. Je?li nie mamy dostatecznej wiedzy na temat grzybów, najlepiej w ogóle nie zbiera? takich, co do których nie mamy pewno?ci, poniewa? oprócz grzybów jadalnych , w polskich lasach znajduj? si? grzyby o ró?nym stopniu zawarto?ci substancji truj?cych oraz wywo?uj? one ró?ne objawy intoksytacji.

Do najcz?stszy pomy?ek dochodzi przy zbieraniu borowików, które niedo?wiadczony grzybiarz mo?e ?atwo pomyli? z goryczakiem ?ó?ciowym , potocznie zwanym „szatanem”. Po spo?yciu „szatana” wyst?puj? g?ównie zaburzenia ?o??dkowo- jelitowe oraz wodno- elektrolitowe. S? one spowodowane poprzez substancje ?yciowate, które powoduj? miejscowe podra?nianie b?ony ?luzowej ?o??dka, a tak?e jelit. W czasie mniej wi?cej oko?o dwóch godzin od spo?ycia tego grzyba, oprócz bólu brzucha wyst?puj? nudno?ci, gwa?towne wymioty, obfita oraz wodnista biegunka, silne pragnienie i kurczowe bóle ?ydek. W ci??kich przypadkach zatrucia dochodzi równie? do poszerzenia ?renic, kurczów mi??ni, spadku ci?nienia krwi. Ponad to niekiedy stwierdza si? tak?e powa?ne odwodnienie czy niewydolno?? nerek, uszkodzenie w?troby, trzustki, mi??nia sercowego, mózgu.

Pierwsza pomoc przy zatruciu „szatanem” polega na niezw?ocznym udaniu si? do szpitala w celu przeprowadzenia p?ukania ?o??dka. Zazwyczaj tre?? ?o??dka zostaje zachowana w celu przeprowadzenia analizy oraz badania mikrobiologicznego. Nie nale?y stosowa? domowych kuracji odtruwaj?cych, a tak?e podawa? wody, co mog?o by spowodowa? szybrze przenikanie toksyn do organizmu. Ka?da osoba , u której wyst?pi?y objawy w ci?gu czterech godzin od spo?ycia grzybów powinna by? poddana hospitalizacji. cgdamen

Zespół Downa – czy jest chorobą?

Zespół Downa – czy jest chorobą?

W brew powszechne opinii zespó? Downa nie jest chorob?, lecz wad? wrodzon? genów. Nazwa tej wady pochodzi od nazwiska cz?owieka, który jako pierwszy opisa? t? wad?, a mianowicie lekarza Johna Langdona Downa. Zgodnie z statystykami szacuje si?, ?e jedena?cie lub dwana?cie osób na dziesi?? tysi?cy ma zespó? Downa.

Sk?d si? bierze ta wada i co j? warunkuje?

Jak wspomniano na wst?pie, za wyst?pienie zespo?u Downa odpowiedzialne s? geny, nie wiadomo jednak dlaczego w niektórych przypadkach chromosomy nie rozdzielaj? si?. Zespó? Downa to zespó? wad, spowodowanych zbyt du?? ilo?ci? materia?u genetycznego, to jest dodatkowym chromosomem XI. Nie wiadomo dok?adnie, dlaczego dochodzi do mutacji. Pewnym jest natomiast, ?e czynnikiem wp?ywaj?cym na zwi?kszone ryzyko wyst?pienia zespo?u Downa jest wiek matki. Wzrasta ono po przekroczeniu przez kobiet? trzydziestego pi?tego roku ?ycia. Osoby z zespo?em tym s? obarczone wieloma wadami. Niektóre dane wskazuj?, ?e istnieje trzysta ró?nych cech charakteryzuj?cych zespó? Downa.

Do najbardziej charakterystycznych cech zewn?trznych nale?? sko?ne, w?skie i krótkie szpary powiekowe, powi?kszony j?zyk z bruzdami, krótsza szyja ni? u zdrowej osoby, a tak?e krótsze ko?czyny. Ponadto zespo?owi downa towarzysz? inne schorzenia. Najcz?stszymi s? choroby i wady serca w ró?nych postaciach, epilepsja, choroby tarczycy, wady wzroku oraz s?uchu, problemy z uk?adem pokarmowym, znacznie obni?ona odporno?? oraz cz?ste infekcje.

M??czy?ni z zespo?em Downa s? cz?sto bezp?odni. Kobiety natomiast mog? zaj?? w ci???, jednak w?a?ciwie zawsze rodz? dzieci upo?ledzone umys?owo. Osoby z zespo?em Downa cz?sto umieraj? przedwcze?nie, to jest oko?o  pi??dziesi?tego roku ?ycia, przedwcze?nie si? starzej?, a tak?e znacznie cz??ciej ni? osoby zdrowe zapadaj? na Alzheimera. Wspó?czesna medycyna pozwala na  zespo?u Downa na bardzo wczesnym etapie ci??y podczas pada? prenatalnych. Je?li z jakiego? powodu istnieje ryzyko wyst?pienia zespo?u Downa, zaleca si? przeprowadzi? tak?e testy genetyczne.

Innym aspektem, jest tolerancja spo?eczna dla ludzi dotkni?tych t? przypad?o?ci?. Cz?sto s? to osoby o zwi?kszonej wra?liwo?ci i dlatego „zamykaj? si? w sobie”. Ale to temat na osobny artyku?.

 

Do strony g?ównej. canada goose sale

Zespół policystycznych jajników

Zespół policystycznych jajników

PCOS z angielskiego Polycystic Ovary Syndrome to choroba, której objawy nie wykazuj? bezpo?rednio z zwi?zku z chorob? i ?atwo je przypisa? innemu schorzeniu. Szacuje si? ?e PCOS dotyka oko?o dziesi?ciu do pi?tnastu procent kobiet w wieku rozrodczym, a w siedemdziesi?ciu procentach przypadków powoduje bezp?odno??.

Jakie s? powody powstawania PCOS?

Cho? do ko?ca przyczyny ich powstawania nie s? znane, to uwa?a si?, ?e zespó? policystycznych jajników jest zaburzeniem endokrynologicznym, czyli u podstaw którego le?? nieprawid?owo?ci w gospodarcze hormonalnej. Obraz kliniczny PCOS jest bardzo zró?nicowany. Jest natomiast kilka objawów charakterystycznych dla tego schorzenia. Pierwsze co powinno zaniepokoi? to zaburzenia miesi?czkowania. Szacuje si?, ?e symptom ten wyst?puje u dziewi??dziesi?ciu pi?ciu procent kobiet chorych na PCOS. Miesi?czka wyst?puje bardzo rzadko lub prawie wcale. Kolejnym objawem jest problem z p?odno?ci?, który wynika rzadkich miesi?czek oraz cyklu, w którym nie dochodzi do owulacji. Kobiety z zespo?em policystycznych jajników maj? równie? wi?kszy problem do donoszeniem ci??y i cz??ciej zdarzaj? si? im poronienia, czego przyczyn nale?y si? upatrywa? w hormonach.

Typowym objawem PCOS jest tak?e hiperandrogenizacja,  pod ró?nymi postaciami, cz?sto wspó?istniej?cymi ze sob?. Ponad to w niektórych przypadka pojawia? si? mo?e ow?osienie w miejscach typowych dla m??czyzn, to jest na twarzy, brzuchu czy klatce piersiowej. Cz?sto pojawia si? równie? tr?dzik.

Co istotne, oko?o po?owa kobiet z zespo?em policystycznych jajników cierpi równie? na znaczn? nadwag?, której przyczyn? jest zaburzenie gospodarki w?glowodanowej- oporno?ci komórek na dzia?anie insuliny, w wyniku czego nadmiar glukozy jest przekszta?cany w t?uszcze. Zespo?owi policystycznych jajników cz?sto towarzysz? inne choroby. Jest to mi?dzy innymi cukrzyca typu II, choroby uk?adu sercowo- naczyniowego, hiperprolaktynemia czyli nadmiar wydzielanej prolaktyny czy te? nowotwór trzonu macicy, który spowodowany jest nadmiarem estrogenów. cgdamen

Wady zgryzu – co z nimi robić?

Wady zgryzu – co z nimi robić?

Zgodnie z niektórymi szacunkami znaczna cz??? spo?ecze?stwa cierpi na wady zgryzu. Wynika to mi?dzy innymi z niedostatecznej dba?o?ci o zgryz, ale równie? strach przed specjalistami i wizytami w gabinecie. Niektórzy tak?e uwa?aj?, ?e na skorygowanie wad jest zbyt pó?no.

Dzisiejsza ortodoncja pozwala jednak na wyleczenie w zasadzie ka?dej wady zgryzu. Mo?emy podzieli? anomalie zgryzu na wady samego zgryzu, wady twarzowo- szcz?kowe oraz wady z?bowe. Ze wzgl?du na istniej?ce nieprawid?owo?ci w ?uku z?bowym mo?emy wyró?ni? zgryz otwarty- czyli brak stykania si? z?bów, ty?ozgryz, przez który rozumie si? cofni?cie si? ?uchwy, analogicznie- przodozgryz oraz zgryz krzy?owy, czyli nieprawid?owe nachodzenie na siebie z?bów.

Generalnie wszystkie wymienione wy?ej wady kwalifikuj? si? do korekty oraz leczenia ortodontycznego wad zgryzu. W niektórych przypadkach konieczna jest równie? ingerencja chirurgiczna twarzowo-szcz?kowa. Istotne jest, ?e wady zgryzu s? dziedziczne lub nabyte. Dziedzicznymi cechami b?d? zbyt ciasno u?o?one z?by w ?uku, zbyt ma?y lub nietypowy kszta?t szcz?ki, ??cznie z tak zwanym rozszczepem podniebienia. Wady zgryzu mog? pojawi? si? równie? wskutek pewnych nawyków lub czynników zewn?trznych. Mog? to by? mi?dzy innymi ssanie kciuka, wypychanie j?zyka, zbyt d?ugie ssanie smoczka, to jest powy?ej trzeciego roku ?ycia, nieprawid?owo ukszta?towane z?by, czy te? ?le dopasowane wype?nienia lub korony.

Leczenie ortodontyczne jest jedyn?, ale zarazem niezwykle skuteczn? metod? leczenia wad zgryzu. Najbardziej popularnymi rodzajami aparatów ortodontycznych s? aparaty ruchome oraz aparaty sta?e. W zale?no?ci od rodzaju wady specjalista dobierze najlepszy aparat do korekcji.

Aparaty sta?e s? przymocowywane do z?bów na okres ?rednio oko?o dwóch lat, a nast?pnie leczenie jest podtrzymywane.

Aparaty ruchome, s? wk?adane, najcz??ciej na noc lub tez kilka godzin w ci?gu dnia. Ich skuteczno?? zale?y od systematyczno?ci oraz d?ugo?ci noszenia. Jednak?e jedne i drugie, odpowiednio dobrane potrafi? przynie?? naprawd? spektakularne efekty. canada goose sale

Pneumokoki – dlaczego są niebezpieczne?

Pneumokoki – dlaczego są niebezpieczne?

Czym są pneumokoki i dlaczego szczepienia przeciwko pneumokokom są tak ważne? Odpowiadamy. Pneumokoki są bakteriami, które leżą u źródła najczęstszych przyczyn poważnych zakażeń bakteryjnych u dzieci.

operacja stopy

_ Pneumokoki zagrażają głównie dzieciom _

Pneumokoki często gnieżdżą się w nosie lub też w gardle nosiciela i nie wywołują objawów u dzieci zdrowych, przy czym nosicielami pneumokoków mogą być również osoby dorosłe. Mogą one stanowić w tym wypadku źródło zachorowania dla innych osób, podatnych za zakażenie lub infekcję.

Na co wpływają pneumokoki?

W znacznej większości przypadków pneumokoki powodują zapalenia górnych dróg oddechowych, ale u bardziej podatnych dzieci oraz dorosłych mogą prowadzić do zagrażających życiu ciężkich zakażeń, do których należą między innymi posocznica, zwana również sepsą, polegającą na wielonarządowym zakażeniu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, a także zapalenia stawów oraz zapalenia płuc.

Zakażenia te powodują bardzo poważne powikłania, także o charakterze trwałym i mogą w rezultacie prowadzić od zgonu. Do zakażenia może dojść drogą kropelkową, poprzez wdychanie drobnych kropelek z w powietrzu lub poprzez bezpośredni  kontakt wydzieliny oraz śliny z dróg oddechowych z nosicielem albo chorym. Zwiększone ryzyko zakażenia występuje u wcześniaków oraz dzieci i dorosłych należących do grupy ryzyka, czyli chorujących na niektóre choroby przewlekłe to jest niedobory odporności, choroby serca, płuc, nerek, cukrzyca lub też wady słuchu. Jedynym dostępnym sposobem, aby ustrzec się przed zakażenie pneumokokami jest szczepienie ochronne.

Szczepionki zawierają maleńki fragment bakterii, przy czym  w Polsce dostępne są dwa rodzaje szczepionek: szczepionki skoniugowane, które można podawać od szóstego miesi?ca życia oraz szczepionki polisacharydowe, które można podawać dzieciom powyżej drugiego roku życia u osób z grupy ryzyka. Szczepionki są skuteczne. Liczne badania kliniczne oraz laboratoryjne  wykazują zmniejszenie liczby zachorowań na inwazyjne choroby pneumokokowe, a także zmniejszenie częstości nosicielstwa pneumokoków.

 

Powrót do strony głównej.

Urazy kręgosłupa szyjnego. Dlaczego są niebezpieczne?

Urazy kręgosłupa szyjnego. Dlaczego są niebezpieczne?

Generalizując, wszelkie urazy kręgosłupa są niebezpieczne. Zdecydowana większość przypadków urazów dotyka osób pomiędzy szesnastym a dwudziestym piątym rokiem życia, jednak niektóre urazy odcinka szyjnego są typowe dla osób starszych.

Jakie urazy kręgosłupa spotykamy?

Rodzaj urazów odcinka szyjnego kręgosłupa zasadniczo dzieli się według tego, w jaki sposób one powstają, czyli według mechanizmu.  Będą to zatem urazy o mechanizmie zgięciowym, urazy o mechanizmie wyprostnym, urazy kompresyjne oraz urazy o nieznanym mechanizmie powstania. Urazami o mechanizmie zgięciowym są wszelkie urazy typu zwichnięcia czy podwichnięcia. Uraz ten jest często obustronny i bardzo niestabilny.

Czasami kręgi mogą przesunąć się ku przodowi i to aż o 50 procent szerokości kręgu, jak również w niektórych przypadkach pojawia się  poszerzenie wyrostka kolczystego. Z kolei do urazów o mechanizmie wyprostnym  zaliczamy złamanie części międzystawowej obrotnika, które stanowią 10-50 procent wszystkich urazów wyprostnych, złamanie blaszki granicznej, złamanie łuku tylnego atlasu, a takłe złamanie dyslokacyjne.

Na co może uskarżać się poszkodowany?

Osoba, która doznała urazu kręgosłupa szyjnego będzie przede wszystkim wskazywała na na ból karku, a także sztywność karku. Wystąpić może również bolesność palpacyjna, jednakże tylko  u tych osób, które podczas urazu nie straciły przytomności.

Urazom kręgosłupa szyjnego towarzyszą także często zaburzenia świadomości, uszkodzenia naskórka lub twarzy. Zważywszy, że do urazów kręgosłupa tego typu, czyli w odcinku szyjnym najczęściej dochodzi podczas wypadków komunikacyjnych lub innych wypadków, przed przystąpieniem do udzielenia pomocy osobie poszkodowanej należy mieć na uwadze kilka istotnych rzeczy. Przede wszystkim, zanim udzielimy pierwszej pomocy upewnijmy się, że poszkodowany oraz my sami jesteśmy bezpieczni i nic nam nie zagraża.

Jeśli podejrzewamy u osoby poszkodowanej uraz kręgosłupa, to pamiętajmy, że nie wolno takiej osoby przewracać, należy natomiast udrożnić drogi oddechowe oraz przywrócić oddychanie i krążenie krwi, a następnie zadzwonić po pogotowie, które udzieli fachowej pomocy, między innymi zakładając poszkodowanemu specjalny, usztywniony kołnierz, który ma na celu zapobiec uszkodzeniom rdzenia kręgowego.

 

Strona główna —>

Hashimoto

Hashimoto

Hashimoto jest chorob? autoimmunologiczna, to jest autoagresywn? zwi?zan? z uk?adem odporno?ciowym cz?owieka, podczas której ten?e uk?ad odporno?ciowy nie broni organizmu przed wszelkimi infekcjami. A wytwarza stany zapalne we w?asnych tkankach. Choroba Hashimoto zwana jest tak?e przewlek?ym limfocytowym zapaleniem gruczo?u tarczowego. Pierwsze przypadki choroby opisane zosta?y ju? w 1912 roku przez Hakaru Hashimoto.

Kogo najcz??ciej dotyka ta choroba?

Choroba tam w znacznej wi?kszo?ci dotyka kobiet, g?ównie mi?dzy 45, a 60 rokiem ?ycia i ma charakter post?powy. Chc? charakterystyczna jest równie? to, ?e Hashimoto  generalnie jest bezobjawowe, a towarzysz?ce chorobie przypad?o?ci lub symptomy cz?sto przypisywane s? stanom nie wi?zanym z chorob?.

Objawami post?puj?cej choroby jest zm?czenie, os?abienie, przygn?bienie oraz rozdra?nienie, sucho?? skóry oraz k?opoty z utrzymaniem wagi, zaparcia, przed?u?ony czas trwania miesi?czki, a tak?e kiepska tolerancja zimna. Do podj?cia dzia?a? w kierunku zdiagnozowania choroby najcz??ciej dochodzi, gdy  zaczynaj? si? problemy z tarczyc?. Postawienie diagnozy polega na przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego oraz lekarskiego, w celu stwierdzenia czy w rodzinie wyst?powa?a choroba, poniewa? uwa?a si?, ?e Hashimoto mo?e mie? pod?o?e genetyczne- w prawie 50 procentach choroba jest dziedziczona. Ponadto wykonuje si? badanie palpacyjne, które pozwala na wykrycie nieprawid?owej budowy gruczo?u oraz badania laboratoryjne.

O problemach mo?e ?wiadczy? podwy?szone przeciwcia?a anty-TPO-Ab oraz przeciwcia?a antytyreoglobulinowe i przeciwcia?a TSH. Bada si? równie? poziom hormonów T3 i fT3 oraz T4 i fT4. Czasem pomocniczo wykonuj? si? USG gruczo?u  oraz w celu wykluczenia zmian nowotowrochych-badanie histopatologiczne. Leczenie farmakologiczne choroby oparte jest na podawaniu leków imminosuspresyjnych oraz sterydów o dzia?aniu przeciwzapalnym. Bardzo wa?nie jest ci?g?e obserwowanie organizmu w celu wychwycenia jakichkolwiek zmian oraz zachowywanie odpowiedniej diety oraz systematyczno?? w wizytach lekarskich. canada goose sale damen

Witamina D – jej wpływ na nasze zdrowie

Witamina D – jej wpływ na nasze zdrowie

Witamina D pe?ni niezwykle wa?ne funkcje w organizmie- g?ównie witamina D bierze udzia? w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej i mineralizacji tkanki kostnej. Bardzo wa?ne jest jednak, aby by?a ona dostarczana w odpowiednich dawkach- zarówno jej niedobór jak i nadmiar mo?e mie? negatywne skutki dla zdrowia.

Niedobór witamin i minera?ów wp?ywaj? na zdrowie.

Niedobór witaminy D najcz??ciej jest wynikiem niedostatecznej ekspozycji na s?once, cho? sprawa w okresie zimowym jest nico utrudniona, zazwyczaj wystarczy dwudziestominutowy spacer w s?o?cu, aby uzupe?ni? w?a?ciwy poziom witaminy D. Do najcz?stszych objawów niedoboru tej witaminy nale?? bóle kostno-mi??niowe, choroby przyz?bia, utrata apetytu, biegunka, a tak?e bezsenno?? oraz zaburzenia widzenia. Niedobór witaminy D skutkuje powstaniem osteoporozy oraz osteomalacji- czyli rozmi?kaniem ko?ci, os?abieniem mi??ni i pojawieniem si? skurczy. Co wi?cej, niedobór mo?e sprzyja? rozwojowi oty?o?ci oraz chorób uk?adu kr??enia, a tak?e cukrzycy. Ponad to, mo?e przyspieszy? procesy starzenia.

Witamin? D mo?na przedawkowa?. Do sytuacji takiej najcz??ciej dochodzi podczas przyjmowania preparatów witaminowo- mineralnych, przy czym nadmiar oznacza czterokrotnie wi?ksz? dawk? ani?eli zalecana. Nadmiar wyst?powania witaminy D w organizmie objawia si? utrata apetytu, nudno?ciami oraz biegunk?, zazwyczaj pojawia si? tak?e zwi?kszone uczucie pragnienia po??czone ze wzmo?onym oddawaniem moczu oraz poceniem si?, ?wi?d g?owy oraz ból g?owy i oczu. Skutki nadmiaru witaminy D w organizmie mog? by? gro?ne. Prowadzi do mi?dzy innymi do gromadzenia si? wapnia w tkankach, w szczególno?ci  w t?tnicach, nerkach oraz sercu. Mo?e to w konsekwencji prowadzi? do zaburze? pracy serca oraz o?rodkowego uk?adu nerwowego. Zwi?ksza si? tak?e ryzyko wyst?pienia kamicy nerkowej oraz p?cherzyka ?ó?ciowego.

Najbezpieczniej jest si?ga? po ?ywno?? bogata w witamin? D.  Znajdziemy j? przede wszystkim w morskich rybach takich jak w?gorz, makrela, ?led? oraz ?oso?, mleku oraz produktach mlecznych, olejach ro?linnych, jajach- g?ównie w ?ó?tkach, w?tróbce i serach dojrzewaj?cych. michael kors handtasche

halluforte_small

Haluforte

Hallu Forte*

  • pomaga zmniejszy? haluksy
  • redukuje obrz?ki, otarcia, nagniotki
  • poprawia komfort poruszania si?
  • zmniejsza stany zapalne
  • ?agodzi ból i uczucie dyskomfortu
  • wzmacnia ukrwienie stopy
  • obj?ty gwarancj? 60 dni
  • szybka wysy?ka

wczoraj 297 z?, dzi? 137 z?

Zamów teraz
nike air max thea schwarz