(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl
Wady postawy- czym są?

Wady postawy- czym są?

Zdrowy ludzki kręgosłup ma naturalne fizjologiczne krzywizny i  kształt litery „S” . Zatem naturalne jest występowanie lordozy oraz kifozy. Lordoza to wygięcie kręgosłupa do przodu, w stronę brzuszną. Występuje ona w odcinku szyjnym oraz lędźwiowym. Jeśli wygięcie jest zbyt pogłębione, to mamy do czynienia ze skrzywieniem kręgosłupa zwanym hiperlordozą lub inaczej plecami wklęsłymi. Pogłębianie się lordozy najczęściej dotyczy odcinka lędźwiowego i postępuje stopniowo.

Skrzywienie kręgosłupa

___ Skrzywienie kręgosłupa ____

Osoba cierpiąca na pogłębianą lordozę wygląda jakby nadmiernie się prostowała, a patrząc na nią z boku można zauważyć, że jej plecy są wklęsłe,  brzuch jest wypięty ku przodowi, a a pośladki bardziej uwypuklone. Przyczyną powstawania hiperlordozy najczęściej jest niezachowywanie prawidłowej postawy oraz brak ruchu. Może być ona jednak także następstwem innych schorzeń, np. kifozy pogłębionej lub urazów, a także takich schorzeń jak krzywica, zanik mięśni czy chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa.

Co to jest kifoza?

Kifoza to wygięcie kręgosłupa ku tyłowi. Występuje w odcinku piersiowym oraz krzyżowym. Nadmierne wygięcie ku tyłowi nazywamy kifozą pogłębioną, potocznie nazywane również garbem. W tym przypadku górna część pleców jest zauważalnie zaokrąglona lub wystająca, również z zaokrąglonymi ramionami. Pogłębiona kifoza może utworzyć się w wyniku słabości górnych mięśni pleców, osteoporozy, artretyzmu i chorób zwyrodnieniowych, a także przy nie właściwej postawie – w wyniku starzenia się organizmu.  Pogłębiona kifoza może stwarzać ból, ze względu na nadmierny nacisk na kręgosłup, a także powodować problemy z oddychaniem.

Czym jest skolioza?

Skolioza jest patologią kręgosłupa zwaną też skrzywieniem bocznym kręgosłupa. Do zmian może dochodzić  w płaszczyźnie strzałkowej – kifoskolioza, oraz poziomej, czyli rotacji kręgów. Skolioza powoduje widoczne zaburzenia postawy ciała takie jak, garb żebrowy po jednej stronie ciała, asymetryczne usytuowanie łopatek, a także ramion czy uwypuklenie kręgosłupa lędźwiowego.

 

Do strony głównej.

Artroskopia

Artroskopia

Wziernikowanie stawów jest ratunkiem dla  osób cierpi?cych na ró?nego rodzaju urazy stawów, niestabilno??  ruchów w stawach, torbiele oko?ostawowe, reumatoidalne zapalenie stawów, zmiany zwyrodnieniowe, nowotwory w obr?bie stawów oraz wszelkie dolegliwo?ci bólowe oraz obrz?ki stawów.

Artroskopia mo?e trwa? od kilkudziesi?ciu minut do trzech godzin. Przeprowadzana jest pod znieczuleniem miejscowym lub ogólnym, a w przypadku dzieci-tylko pod znieczuleniem ogólnym. Podczas zabiegu, pacjent uk?adany jest w pozycji dogodnej do przeprowadzenia zabiegu.  Je?li jest to mo?liwe, powy?ej danego stawu zak?adana jest opaska uciskowa- tak zwana opaska Esmarcha, w celu wykluczenia lub zniwelowania krwawienia podczas wziernikowania stawu, co ograniczy?o by jego widoczno??.  W celu wprowadzenia artroskopu do stawu wykonuje si? w ?ci?le okre?lonym miejscu niewielkie naci?cie lub dwa- w celu wprowadzenia narz?dzi chirurgicznych.

Obejrzenie wn?trza obszaru stawu jest mo?liwe dzi?ki mikrokamerze oraz ?wiat?owodom zamieszczonym na ko?cu artroskopu. Jest on przekazywany do odbiornika telewizyjnego w wysokiej rozdzielczo?ci i powi?kszeniu, dzi?ki czemu dok?adnie mo?na obejrze? struktury wewn?trz stawu. Jest tak?e mo?liwo?? zapisu przebiegu badania. Aby dok?adniej mo?na by?o zbada? staw wprowadza si? do niego tak?e roztwór z chlorku sodu lub dwutlenek w?gla.  Je?li zachodzi taka potrzeba podczas zabiegu mo?na tak?e za pomoc? miniaturowych narz?dzi chirurgicznych dokona? wszelkich czynno?ci maj?cych na celu wyleczenie danego stawu na przyk?ad szycie uszkodzonej cz??ci ??kotki czy rekonstrukcj? wi?zade?.

Po wykonanym zabiegu usuwa si? artroskop oraz narz?dzia, a na naci?cia zak?ada si? opatrunek oraz banda?uje staw.  Rekonwalescencja po wziernikowaniu stawów jest zazwyczaj bardzo szybka, a w zale?no?ci jakiego stawu dotyczy?o przez krótki okres po zabiegu mog? by? konieczne kule, temblaki lub szyny chroni?ce dany staw. Zazwyczaj powrót do pe?nej sprawno?ci  fizycznej po zabiegu trwa oko?o tygodnia. michael kors handtasche sale

Bóle brzucha

Bóle brzucha

Ból brzucha, wzd?cia, uczucie ci??ko?ci dotykaj? co trzeci? osob?. Problemy trawienne wynikaj? g?ównie z d?ugotrwa?ej nieprawid?owej diety, która skutkuje zanieczyszczonymi jelitami, niedostateczn? ilo?ci? dobrych bakterii, ma?ej ilo?ci b?onnika, a tak?e niedostateczn? ilo?ci? enzymów trawiennych.

Proces trawienia jest niezwykle wa?ny, poniewa? spo?yte pokarmy podczas trawienia przetwarzane s? w energi?. Z tego powodu problemy z trawieniem przek?adaj? si? na ogólny dyskomfort. Problemy trawienne, mog? mie? charakter sta?y lub przej?ciowy. Ponad to mog? by? zwi?zane z nietolerancj? niektórych pokarmów lub mie? swoje ?ród?o w chorobie uk?adu pokarmowego.

Najcz??ciej jednak do z?agodzenia problemów trawiennych wystarczy wprowadzenie zmian w diecie i wyeliminowanie z?ych  nawyków. Prawid?owo przebiegaj?ce procesy trawienne nie s? odczuwalne i zauwa?alne dla cz?owieka, dlatego ka?dy dyskomfort zwi?zany z trawieniem mo?e sygnalizowa?, ?e co? z naszym trawieniem jest nie tak jak powinno by?. Objawy dolegliwo?ci trawiennych mog? by? ró?ne. Jest to najcz??ciej wczesne uczucie syto?ci- uczucie najedzenia tu? po rozpocz?ci jedzenia, uczucie pe?no?ci brzucha oraz ból i pieczenie w nadbrzuszu.

Do bardzo cz?stych objawów, wskazuj?cych na k?opoty trawienne nale??: zgaga, która mo?e te? wskazywa? na refluks, tak zwane „puste” odbijanie, nudno?ci lub wymioty oraz biegunki lub zaparcia, które z kolei mog? wskazywa? na zespó? jelita dra?liwego. Przyczyny problemów z trawieniem mo?emy podzieli? na ograniczone oraz czynno?ciowe.  Przyczyny ograniczone to takie, które s? wywo?anie przez choroby uk?adu pokarmowego na przyk?ad zapalenie ?o??dka czy  polipy jelit. Znacznie cz??ciej wyst?puj? przyczyny czynno?ciowe, czyli niewynikaj?ce z choroby, a w du?ej mierze przez  d?ugotrwa?? niew?a?ciw? i ci??kostrawn? diet?. Cho? w du?ej mierze likwidowanie problemów trawiennych sprowadza si? do zmiany nawyków ?ywieniowych, wtedy najcz??ciej dolegliwo?ci ustaj?, czasem niezb?dne jest leczenie, które bywa trudne i nie zawsze skuteczne. Najwa?niejszym badaniem wykonywanym w celu ustalenia ?ród?a problemu jest endoskopowe badanie górnego wn?trza górnego odcinka przewodu pokarmowego czyli gastroskopia. Cz?sto zaleca si? tak?e wykonanie testu w kierunku Helicobacter pylori. canada goose schweiz

Leczenie zeza

Leczenie zeza

Zez to zaburzenie spowodowane poprzez nieprawid?owe ustawienie oraz ruchomo?? ga?ek ocznych, poprzez wzmo?one dzia?anie jednej grupy mi??ni  poruszaj?cych okiem w stosunku do oka drugiego lub te? ca?kowitego wy??czenia pracy jednej grupy mi??ni poprzesz uszkodzenie nerwów. To w?a?nie z tego  powodu widoczne jest niesymetryczne ustawienie oczu.

Zez stanowi równie? powa?ny defekt estetyczny dla osoby cierpi?cej na zeza i powoduje przede wszystkim zaburzenie prawid?owego widzenia, sprawiaj?c, ?e chory widzi obraz podwójnie. W konsekwencji zez mo?e prowadzi? do niedowidzenia, a w skrajnych przypadkach do ca?kowitej utraty wzroku. Wyró?nia si? mo?na trzy rodzaje zeza: zez towarzysz?cy, zez ukryty oraz zez pora?enny.

Najcz??ciej wyst?puj?c? postaci? jest zez towarzysz?cy. W tym przypadku, o? jednego oka trwale odchyla si? od drugiego, ustawionego na wprost. Zez ten jest spowodowany zaburzeniami si?y poszczególnych mi??ni poruszaj?cych okiem. Ze wzgl?du na to w jak? stron? si? odchyla oko, wyró?nia si? zeza zbie?nego oraz rozbie?nego, ku górze oraz ku do?owi, a tak?e zeza sko?nego. W wyniku nieprawid?owego ustawienia oczu nast?puje dwojenie si? widzianego obrazu. Powa?nym nast?pstwem zeza jest prawdopodobie?stwo ograniczenia widzenia lub ca?kowita utrata wzroku. Co istotne, do pewnego wieku zez ma charakter odwracalny.

Podstaw? leczenia zeza towarzysz?cego jest szczegó?owe badanie wzroku, wraz z ocen? ostro?ci. Przeprowadza si? równie? testy diagnostyczne,  maj?ce na celu ocen? k?ta zeza, a tak?e zdolno?ci widzenia obuocznego. Czasami wystarczy dobranie odpowiednich okularów, a je?li to nie pomaga, to stosuje si? t?umienie funkcji oka, które zezuje. W tym celu stosuje si? specjalne przes?ony na oko zdrowe, wraz ze szk?ami korekcyjnymi. Przes?on? nosi si? czasowo, przez sze?? dni w tygodniu, po czym nast?puje jeden dzie? odpoczynku. W ten sposób zmusza si? oko zezuj?ce do pracy. Przynosi to bardzo dobre rezultaty zw?aszcza na wczesnym etapie choroby. michael kors tasche blau

Depresja

Depresja

Zdarza si?, ?e cz?owiek ma taki okres w?yciu w którym rzadziej si? u?miecha, cz??ciej chodzi zamy?lony czy te? przygn?biony. Takich stanów do?wiadcza czasem ka?dy i nie znaczy to od razu, ?e ma on depresj?. Szacuje si?, ?e u ponad po?owy osób cierpi?cych na depresj? nie zosta?a ona nigdy zdiagnozowane, przy czy jest ona jedn? z najcz??ciej wyst?puj?cych zaburze? psychicznych. Czy mo?na zatem odró?ni? obni?enie nastroju od depresji i czym ona w?a?ciwe jest?

Przede wszystkim depresja jest chorob? i o tym nale?y pami?ta?. Sk?ada si? na ni? zespó? zaburze? psychicznych dotykaj?cych w g?ównej mierze nastroju, emocji. Depresja mo?e si? objawia? w ró?noraki sposób, cz?sto te? pewne objawy wyst?puj? ??cznie. Bardzo cz?stym objawem, mo?na powiedzie?, ?e charakterystycznym jest stopniowe obni?enie nastroju, poprzez obni?enie rado?ci ?ycia oraz odczuwania przyjemno?ci z rzeczy, które dotychczas cieszy?y po??czone ze post?puj?cym stopniowo zoboj?tnieniem. Cz?sto towarzysz temu niemo?no?? panowania nad emocjami oraz hu?tawki nastrojów, odbiegaj?ce od typowych zachowa?. Powy?szym objawom bardzo cz?sto towarzyszy równie? znaczne ograniczenie dotychczasowej aktywno?ci ?yciowej, a tak?e trudno?ci z podejmowaniem decyzji oraz czynno?ci, prowadz?cych w rezultacie do ich zaniechania.

Objawem choroby jest wyst?puj?ce my?lenie depresyjne- to jest negatywne postrzeganie chwili obecnej, przysz?o?ci, ale równie? przesz?o?ci po??czone z brakiem poczucia w?asnej warto?ci oraz nisk? samoocen?, którym cz?sto towarzysz? niew?a?ciwe os?dy co do w?asnej osoby oraz otoczenia.

Depresji towarzysz? równie? typowo fizjologiczne objawy takie jak problemy z koncentracj?, cz?ste zaburzenia snu, a nawet bezsenno??, spadek libido oraz zmniejszenie lub ca?kowita utrata apetytu.  Je?eli zaobserwujemy niepokoj?ce nas objawy i b?d? si? one utrzymywa? przez okres od 2 do 4 tygodni, a ju? zw?aszcza je?li ulegaj? one nasileniu nale?y si? uda? do psychiatry lub namówi? tak? osob? na wizyt?, poniewa? w du?ej ilo?ci przypadków chorzy nie s? w stanie poradzi? sobie z depresj? sami. canada goose sale

Refluks żołądka

Refluks żołądka

Refluks to ogólnie ujmuj?c zespó? wyst?puj?cych dolegliwo?ci wywo?anych przez zarzucanie, czyli w?a?nie refluks tre?ci ?o??dkowej do prze?yku, a ponad to ze spo?ytym wcze?niej po?ywieniem do prze?yku zarzucane s? tak?e kwasy i enzymy trawienne znajduj?ce si? w ?o??dku.

Typowym objawem refluksu ?o??dkowo- prze?ykowego jest uczucie pieczenia, powszechnie nazywane równie? zgag?. Piek?cy ból najcz??ciej pojawia si? w nadbrzuszu lub tu? za mostkiem, czasami zdarza si?, ?e jest on równie? odczuwalny na poziomie gard?a i promieniuje do szyi oraz ?uchwy.

Zwykle zgaga pojawia si? zaraz po jedzeniu, zw?aszcza je?li spo?yty posi?ek by? obfity, kwa?ny, s?odki lub cierpki. Innymi objawami refluksu jest gorycz oraz uczucie kwa?no?ci w ustach, odbijanie si? oraz bolesne prze?ykanie. Do mniej typowych objawów nale?y ból w klatce piersiowej lub nadbrzuszu, które mog?y by sugerowa? bóle chorób wie?cowych, chrypka oraz kaszel o charakterze napadowym, ból gard?a lub te? zapalenie dzi?se?. Powstanie refluksu ma ?cis?y zwi?zek z zapaleniem b?ony ?luzowej prze?yku, które z kolei spowodowane jest sta?ym zarzucaniem tre?ci ?o??dkowej w raz z enzymami trawiennymi i kwasami do prze?yku, prowadz?c do os?abienia napi?cia dolnego zwieracza prze?yku.

Na rozwój schorzenia mog? mie? takie czynniki jak spo?ywanie pokarmów t?ustych oraz takich, które dra?ni? prze?yk, przepuklina rozporu prze?ykowego, palenie papierosów i nau?ywanie alkoholu, oty?o?? oraz noszenie zbyt obcis?ej odzie?y, urazy klatki piersiowej oraz przyjmowanie niektórych leków, obni?aj?cych ci?nienie w obszarze dolnego zwieracza prze?yku.

Zazwyczaj zdiagnozowanie choroby refleksowej mo?liwe jest po objawach, jednak je?li nie s? one jednoznaczne, to w celu potwierdzenia najcz??ciej wykonuje si? gastrofiberoskopi?- czyli badanie polegaj?ce na wprowadzeniu sondy z kamer? i ?wiat?em do przewodu pokarmowego, w celu zbadania go i ewentualnym pobraniu wycinków do analizy. Czasem zleca si? równie? wykonanie badania radiologicznego. michael kors tasche blau

Na czym polega Hashimoto?

Na czym polega Hashimoto?

Hashimoto zwana jest tak?e przewlek?ym limfocytowym zapaleniem gruczo?u tarczowego i jest chorob? autoimmunologiczna, inaczej mówi?c autoagresywn?. Jest zwi?zana z uk?adem odporno?ciowym cz?owieka, podczas której ten?e uk?ad odporno?ciowy nie broni organizmu przed wszelkimi infekcjami, ale wytwarza stany zapalne we w?asnych tkankach.

Pierwsze przypadki wyst?pienia tej choroby opisane zosta?y ju? w 1912 roku przez Hakaru Hashimoto. Choroba ta w znacznej wi?kszo?ci dotyka kobiet, g?ównie mi?dzy 45, a 60 rokiem ?ycia i ma charakter post?powy. Jej charakterystyczna cech? jest równie? to, ?e Hashimoto generalnie jest bezobjawowe, a towarzysz?ce chorobie przypad?o?ci lub symptomy cz?sto przypisywane s? stanom nie wi?zanym z chorob?.

G?ównymi objawami post?puj?cej choroby jest zm?czenie, os?abienie, przygn?bienie oraz rozdra?nienie, sucho?? skóry oraz k?opoty z utrzymaniem wagi, zaparcia, przed?u?ony czas trwania miesi?czki, a tak?e kiepska tolerancja zimna. Do podj?cia dzia?a? w kierunku zdiagnozowania choroby najcz??ciej dochodzi, gdy zaczynaj? si? problemy z tarczyc?. Zdiagnozowania polega na przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego oraz lekarskiego, w celu stwierdzenia czy w rodzinie wyst?powa?a choroba.

Uwa?a si?, ?e Hashimoto mo?e mie? pod?o?e genetyczne- w prawie 50 procentach choroba jest dziedziczona. Ponadto wykonuje si? badanie palpacyjne, które pozwala na wykrycie nieprawid?owej budowy gruczo?u oraz badania laboratoryjne. O chorobie mo?e ?wiadczy? podwy?szone przeciwcia?a anty-TPO-Ab oraz przeciwcia?a antytyreoglobulinowe i przeciwcia?a TSH. Bada si? równie? poziom hormonów T3 i fT3 oraz T4 i fT4. Czasem pomocniczo wykonuj? si? USG gruczo?u oraz w celu wykluczenia zmian nowotworowych równie? badanie histopatologiczne. Leczenie farmakologiczne choroby oparte jest na podawaniu leków imminosuspresyjnych oraz sterydów o dzia?aniu przeciwzapalnym. Bardzo wa?nie jest ci?g?e obserwowanie organizmu w celu wychwycenia jakichkolwiek zmian oraz zachowywanie odpowiedniej diety oraz systematyczno?? w wizytach lekarskich. michael kors tasche sale

Przyczyny bólu kręgosłupa. Jak walczyć z bólem?

Przyczyny bólu kręgosłupa. Jak walczyć z bólem?

W dzisiejszych czasach ból kręgosłupa dotyka co raz częściej osób młodych i przestaje być dolegliwością typową dla osób w podeszłym wieku. Badania pokazują, że na różnego rodzaju bóle kręgosłupa cierpi około osiemdziesiąt procent ludzi, czyli całkiem sporo.

Przyczyny powstawania bólu kręgosłupa

Przyczyn powstawania bólu kręgosłupa może być wiele, przy czym ból może wynikać z powstałych niezależnie do naszej woli schorzeń, ale nierzadko powodowany jest także z naszej winy oraz zaniedbań. Niestety, rzadko kiedy pamiętamy o zachowaniu prawidłowej postawy, czy to poruszając się, czy po prostu siedząc. Nieprawidłowa pozycja bardzo obciąża poszczególne odcinki kręgosłupa. Szczególnie narażony na obciążenia jest odcinek lędźwiowo-krzyżowy.

Operacja kręgosłupa - panaceum na ból

______ Aby kręgosłup był sprawny ______

Przyczyną bólu kręgosłupa może być też nadwaga. Nadmierne, długotrwałe obciążenie kręgosłupa może doprowadzić do zbyt wczesnego wycierania się chrząstek pokrywających kości. które tworzą stawy, a w rezultacie końcowym do zwyrodnień. Kolejnymi przyczynami bólu mogą być również przeciążenia, np. przy podnoszeniu ciężarów, gdzie przy niewłaściwej pozycji zwiększa się nacisk na kręgosłup. Może także dojść do rozciągnięcia więzadeł, a czasem w konsekwencji do przemieszczenia dysków.

Ból kręgosłupa może pojawiać ponadto, gdy śpimy na nieodpowiednim materacu, czyli zbyt miękkim lub zbyt twardym. Najzdrowszy dla kręgosłupa jest materac średnio twardy, który dostosowuje się do ciężaru ciała i ugina pod nim maksymalnie do 3 cm. Ważna jest też poduszka, która powinna odciągać kark podczas snu. Nie powinna być ona ułożona zbyt wysoko, ale nie może być także zbyt płaska.

Zły dobór biustonosza powoduje ból kręgosłupa.

W przypadku kobiet ból może się pojawiać zwłaszcza w odcinku piersiowym kręgosłupa w sytuacji, gdy nosi ona niewłaściwy biustonosz, który gdy jest źle  dobrany, nie odciąża odpowiednio kręgosłupa na tym odcinku. Chodzenie na wysokich obcasach także może powodować ból kręgosłupa, zwłaszcza w dole pleców, ponieważ chodzenie w butach tego typu wymusza nienaturalną postawę ciała, kładąc największy nacisk na śródstopie i palce.

Te i inne przyczyny bólu kręgosłupa stwarzają brak komfortu w codziennym życiu.

 

Do strony głównej.

Przepuklina kręgosłupa – najczęstsze objawy

Przepuklina kręgosłupa – najczęstsze objawy

Przepuklina kręgosłupa to schorzenie, zwane również wypadnięciem dysku dotykające w ostatnim czasie co raz młodszych osób. Przepuklina kręgosłupa polega na wysunięciu się jądra miażdżystego krążka międzykręgowego poza przestrzeń międzykręgową, który tym samym uciska na rdzeń lub nerwy, które od niego odchodzą. W znacznej większości, bo aż w siedemdziesięciu procentach przepuklina dotyczy odcinka lędźwiowego kręgosłupa, który jest de facto najbardziej obciążanym odcinkiem.

Główne objawy przepukliny kręgosłupa.

Głównym objawem przepukliny kręgosłupa jest przede wszystkim ból, który towarzyszy przepuklinie wszystkich odcinków. Nasilenie bólu oraz występowanie innych objawów zależy od umiejscowienia przepukliny. Najczęściej występująca przepuklina, czyli ta w obrębie odcinka lędźwiowego objawia się silnym bólem w krzyżu, często promieniującym do biodra oraz nogi. Ból ten utrudnia poruszanie, powoduje także mrowienie oraz utratę czucia. Przepuklina odcinka szyjnego kręgosłupa objawia się mniej oczywistymi symptomami. Początkowo przejawia się lekkim bólem oraz sztywnością szyi, której mogą towarzyszyć trudności z naturalnym poruszaniem głową. Mogą pojawić się także mrowienie w rękach, bóle głowy, zawroty oraz rwa barkowa. W obrębie odcinka piersiowego przepuklina objawia się bólem promieniującym do żeber, w klatce piersiowej, jak również w okolicach serca. Ból ten nasila się podczas śmiechu, kichania oraz kaszlu.

Przepuklina kręgosłupa najczęściej powstaje w wyniku przeciążenia, ale może być także wynikiem urazu, gwałtownego dźwignięcia. Znaczenie ma także znaczne osłabienie mięśni grzbietu, które nie stanowią podpory dla kręgosłupa.

Zalecana profilaktyka.

Najlepszą profilaktyką przepukliny jest dobrany do wieku oraz sprawności danej osoby ruch, który nie przeciąża kręłgosłupa. Diagnostyka przepukliny kręgosłupa polega na wykonaniu prześwietlenia bolącego odcinka kręgosłupa, a w razie konieczności wykonanie dodatkowych badań obrazowych jak tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny. Leczenie obejmuje przyjmowanie środków farmakologicznych, najczęściej przeciwzapalnych, oraz odciążanie kręgosłupa.

 

Powrót na stronę główną

Nietolerancja pokarmowa, a alergia

Nietolerancja pokarmowa, a alergia

Mo?na odnie?? wra?enie, ?e nietolerancje i alergie pokarmowe s? od pewnego swojego rodzaju mod?, zw?aszcza na gluten czy laktoz?. Rozpoznanie alergii pokarmowej nie nale?y do prostych zada?, poniewa? objawy mog? wyst?pi? nawet do kilku godzin po spo?yciu uczulaj?cego nas produktu.

Alergia pokarmowa jest reakcj? organizmu na kontakt z pokarmem, a ?ci?lej na pewne zwi?zki zawarte w spo?ywanym jedzeniu.  Uwa?a si?, ?e pojawieniu si? alergii pokarmowej sprzyja uszkodzenie bariery jelitowej, na przyk?ad przez antybiotyki, a tak?e zbyt wczesne wprowadzenie do codziennej diety niektórych sta?ych produktów oraz mieszanek mleka krowiego.

U dzieci najcz??ciej wyst?puj?cymi alergiami pokarmowymi s? uczulenia na pokarmy zawieraj?ce bia?ka mleka krowiego oraz bia?ka jaja kurzego, u doros?ych natomiast najcz??ciej wyst?puj? alergie na orzechy, ryby oraz owoce morza.  Nie nale?y uto?samia? alergii pokarmowej z nietolerancj? pokarmow? mimo, ?e obie przypad?o?ci zwi?zane s? z objawami wyst?puj?cymi po spo?yciu konkretnych produktów. Alergia pokarmowa zwi?zana jest z nadmiern? reakcj? uk?adu immunologicznego na substancje zawarte w danym pokarmie, który jest traktowany przez organizm jak wróg.

Nietolerancja pokarmowa jest natomiast wynikiem niewytwarzania przez organizm konkretnego enzymu, odpowiedzialnego za trawienie danego pokarmu, w konsekwencji czego, pokarm zalega w ?o??dku wywo?uj?c gazy, wzd?cia , biegunk? czy skurcze jelit.  Najcz??ciej wyst?puj?c? nietolerancj? pokarmow? jest nietolerancja laktozy, czyli cukru mlecznego, który nie jest trawiony, poniewa? organizm nie wytwarza enzymu o nazwie laktaza. Objawy alergii pokarmowej mog? wyst?powa? zaraz po jak i kilka godzin spo?yciu pokarmu. Objawami w obr?bie uk?adu pokarmowego s?:  objawy dyspeptyczne, brak apetytu, refluks prze?ykowy, biegunka, zaparcia, wzd?cia, ból brzucha oraz obrz?k i drapanie w gardle.  Towarzyszy? temu mog? duszno?ci, nie?yt nosa-katar, kichanie oraz kaszel, a tak?e pokrzywka, obrz?k naczynioruchowy, atopowe zapalenie skóry oraz zapalenie spojówek. michael kors tasche sale

halluforte_small

Haluforte

Hallu Forte*

  • pomaga zmniejszy? haluksy
  • redukuje obrz?ki, otarcia, nagniotki
  • poprawia komfort poruszania si?
  • zmniejsza stany zapalne
  • ?agodzi ból i uczucie dyskomfortu
  • wzmacnia ukrwienie stopy
  • obj?ty gwarancj? 60 dni
  • szybka wysy?ka

wczoraj 297 z?, dzi? 137 z?

Zamów teraz
nike air max thea schwarz