(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

O warto?ci u?ytkowej i kulinarnej t?uszczów i olejów ró?nego pochodzenia wiemy od dawna, wykorzystuj?c je w najrozmaitszy sposób – do sma?enia, gotowania, pieczenia, doprawiania potraw, zabezpieczania powierzchni, nat?uszczania, w medycynie a niegdy? nawet do produkcji lamp, ?wiec, olejów czy smarów do maszyn. T?uszcz te? jest najwa?niejszym pó?produktem do produkcji myd?a, a co za tym idzie wi?kszo?ci ?rodków czyszcz?cych i pior?cych a tak?e kosmetyków.

Warto jednak g??biej zastanowi? si? nad w?a?ciwo?ciami olejów ró?nego rodzaju, zwa?ywszy na to, ?e w obecnych czasach u?ywamy kosmetyków i ?rodków czysto?ci z drogerii, smary i oleje do maszyn i pojazdów wytwarzane s? z produktów syntetycznych lub z popularnych ro?lin, a do gotowania wi?kszo?? z nas u?ywa zwyk?ego oleju rzepakowego lub s?onecznikowego, margaryny i mas?a.

W niektórych jednak kr?gach, zw?aszcza w?ród osób u?ywaj?cych wegetaria?skich i wega?skich produktów, osób zafascynowanych naturalnymi ?rodkami do piel?gnacji i czyszczenia, a tak?e tych, którzy lubi? eksperymentowa? w kuchni i w ?azience – poszukuj?c idealnych rozwi?za? dla polepszenia urody, coraz bardziej popularnymi staj? si? najrozmaitsze oleje ro?linne.

Oleje pochodzenia ro?linnego to nienasycone t?uszcze, które dostarczane do organizmu pomagaj? zmniejsza? ilo?? z?ego cholesterolu i dba? o serce. Ponadto oleje te posiadaj? najró?niejsze smaki, a wiele z nich, jak np. olej kokosowy z powodzeniem mog? zast?pi? mas?o w sma?eniu i wypiekach, nie przypalaj?c si?. Oleje takie jak olej sezamowy, olej lniany czy oliwa z oliwek s? w stanie znacznie podnie?? walory smakowe potraw i doda? im aromatyczno?ci.
Ponadto oleje ro?linne maj? bardzo wiele w?a?ciwo?ci od?ywczych dobrych dla urody – olej rycynowy, ze wzgl?du na swoj? konsystencj?, rozpuszczony innym oleju lub oliwie  staje si? idealnym kosmetykiem poprawiaj?cym stan w?osów, mas?o shea doskonale nawil?a, olej z pestek winogron i oleje lniane sprawdzaj? si? idealnie jako kosmetyk myj?cy mi?dzy innymi do twarzy. Olej kokosowy obecnie jest olejem znajduj?cym chyba najwi?cej zastosowa? – nawil?a, pomaga dba? o stan skóry i w?osów, wymieszany np. z sod? oczyszczon? sprawdza si? jako pasta ekologiczna do z?bów, jest te? baz? do wielu kosmetyków domowej roboty, a tak?e nadaje si? idealnie do impregnowania drewnianych powierzchni. canada goose jacke herren