(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Chyba nie ma w?ród nas osoby, która jeszcze nigdy nie boryka?a si? z bardzo uporczywym, cho? oczywi?cie niegro?nym, problemem, jakim s? kurzajki. Najcz??ciej pojawiaj? si? one na stopach (niekiedy skrywaj? si? mi?dzy palcami, tak, ?e mija wiele dni, zanim wreszcie je dostrze?emy), czasem równie? mog? wyskakiwa? na d?oniach. Kurzajkami trzeba si? zarazi? – najcz??ciej w miejscach takich jak baseny, pla?e czy te? sauny. Nale?y równie? by? ?wiadomym tego, ?e je?li cz?onek naszej rodziny cierpi na t? przypad?o??, u?ywaj?c tej samej kabiny prysznicowej czy te? chodz?c boso po pod?odze, mo?emy si? ni? zarazi?.

Czym tak w?a?ciwie s? kurzajki?

S? to naro?le na skórze, wywo?ywane przez wirusa HPV – Human Papilloma Virus. W zale?no?ci od podtypu, mo?e on by? odpowiedzialny za bardzo wiele ró?nych schorze?, na przyk?ad za zmiany na narz?dach p?ciowych. Wirus ten wyst?puje równie? w znacznie gro?niejszych odmianach, które mog? wi?za? si? na przyk?ad z wyst?powaniem niektórych nowotworów z?o?liwych. Dobra wiadomo?? jest taka, ?e wywo?ywane nim kurzajki nie z?o?liwiej?, dlatego nie s? gro?ne dla naszego zdrowia.

A jak radzi? sobie z kurzajkami?

Metod jest wiele. Przede wszystkim mo?emy spróbowa? domowych remediów. Zalecamy jednak, aby u?ywa? ich tylko i wy??cznie w przypadku gdy kurzajek jest niewiele (maksymalnie 1-2) i kiedy wyst?puj? one w miejscach, w których nie przeszkadzaj? nam na przyk?ad w chodzeniu. Od wielu lat w walce z kurzajkami stosowany by? glistnik, zwany równie? jaskó?czym zielem. Z pewno?ci? je?li spytamy naszej babci, co zastosowa?aby w terapii kurzajek, pad?aby w?a?nie odpowied? zwi?zana z glistnikiem. Dlatego je?li preferujemy medycyn? naturaln?, warto próbowa? smarowania kurzajek jaskó?czym zielem. Pami?tajmy jednak, by robi? to regularnie, a je?li jeste?my alergikami, trzymajmy si? z daleka od tego specyfiku – glistnik jest silnie alergizuj?cy!

Na szcz??cie ?yjemy w czasach, kiedy w aptekach pó?ki uginaj? si? od ró?nych preparatów na kurzajki – nie bójmy si? ich stosowa?! michaeltaschesale