(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Ludzie dziel? si? na dwa typy: na tych który czekaj?, a? ból sam przejdzie oraz na tych, który ?api? za ?rodki przeciwbólowe od razu w momencie pojawienia si? bólu. Zasadniczo nie ma w tym nic z?ego, o ile b?dziemy pami?ta?, ?e ?rodki przeciwbólowe to nie witaminy i chocia? oficjalnie maj? na celu nam pomóc,  to bardzo cz?sto leki przeciwbólowe po prostu szkodz? naszemu zdrowiu.

Leki przeciwbólowe mo?emy podzieli? na te dzia?aj?ce na poziomie centralnym, czyli wp?ywaj?ce na centralny uk?ad nerwowy oraz na te dzia?aj?ce obwodowo, a pro?ciej mówi?c miejscowo, wp?ywaj?ce na  same nerwy czuciowe oraz w?ókna nerwowe.  Ibuprofen jest najpopularniejszym lekiem przeciwbólowym. Jest ogólnodost?pny- kupimy go zarówno w aptece, drogerii, na stacji benzynowej jak i w kiosku. Zaliczany jest do grupy tak zwanych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, dzia?a zatem przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgor?czkowo. Mo?na go stosowa? u dzieci ju? od szóstego miesi?ca ?ycia. Dzia?a w czasie 30 minut od jego przyj?cia, przy czym dzia?anie utrzymuje si? przez oko?o cztery do sze?ciu godzin. Ibuprofen stosowany jest w takich ?rodkach jak Ibuprom, Nurofen, MIG400, Acatar Zatoki, Ibufen, czy  Ibum oraz w ma?ciach i ?elach przeciwzapalnych i przeciwbólowych. Rzadko kiedy kto? z nas czyta ulotki do??czone do opakowania.

Okazuje si? jednak, ?e tak popularny Ibuprofen nie mo?e by? stosowany u ka?dego. Bardzo ostro?ne w przyjmowaniu Ibuprofenu powinny by? osoby uczulone na salicylany oraz cierpi?ce na astm?, wrzody ?o??dka i dwunastnicy. Przeciwwskazaniem do zastosowania Ibuprofenu jest sk?onno?? do krwawie?, niewydolno?? nerek oraz k?opoty z w?trob?, a tak?e choroby przewlek?e uk?adu pokarmowego. Co wi?cej, odraza si? stosowanie tego ?rodka przeciwbólowego kobietom, które planuj? zaj?? w ci???, poniewa? uwa?a si?, ?e mo?e on mie? negatywny wp?yw na p?odno??.  Niewskazane jest tak?e jego d?ugotrwa?e stosowanie, ze wzgl?du na mo?liwo?? wchodzenia w rekcje z innymi lekami, zw?aszcza z innymi  niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi oraz przeciwzakrzepowymi. michael kors tasche