(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Charakter tego bloga wymaga, aby zaj?? si? „healthy lifestyle”.

zdrowy styl ?ycia

zdrowy styl ?ycia

Zatem – zdrowy styl ?ycia to taki sposób ?ycia, który ma na celu zapewni? optymalne zdrowie oraz minimalizowa? ryzyko zapadania na ró?ne choroby. To tak?e takie aspekty ?ycia jak prawid?owe o?wietlenie (techniczne, industrialne dekoracyjne)

Poj?cie zdrowego stylu ?ycia zago?ci?o na ?wiecie, odk?d ?wiatowa Organizacja Zdrowia poda?a definicj? zdrowia cz?owieka jako równowag? pomi?dzy sferami: fizyczn?, umys?ow? i spo?eczn?. Wcze?niej zdrowie okre?lano tylko jako brak choroby. Od tego momentu w Stanach Zjednoczonych zacz?? rozwija? si? ruch „Dobrego Samopoczucia”, który pó?niej zawita? do nas, znany dzi? jako wellness.
Wokó? nas jest coraz wi?cej zwolenników zdrowego stylu ?ycia, ale styl ten jest traktowany bardzo wybiórczo. Samo picie wody mineralnej, wprowadzenie do diety warzyw i owoców, czy sporadyczne bieganie – to dobry pocz?tek. Ale to, dopiero oznacza wybór w?a?ciwego kierunku.

Zdrowy styl ?ycia opiera si? na kilku fundamentalnych czynnikach. S? to: odpowiednia dieta, aktywno?? fizyczna, unikanie rzeczy szkodliwych, umiej?tno?? odpoczywania i w?a?ciwe podej?cie do ?ycia.

P?ywaj z nami dalej

Dieta Ci, którzy maj? wiedz? o prawid?owym od?ywianiu s? zgodni, ?e nale?y przyjmowa? wszystkie wa?ne dla zdrowia sk?adniki od?ywcze w zale?no?ci od p?ci, wieku i wykonywanej pracy. A unika? produktów, które nam szkodz?: alkoholu, s?odyczy, napoi gazowanych, chipsów, wszelkich przetworzonych pokarmów. W zdrowej diecie nie mo?e by? mowy o coca-coli czy fast foodach. Posi?ki najlepiej przygotowywa? samemu z nieprzetworzonych produktów.

 

 

 

 

Aktywno?? fizyczna Styl ?ycia bardzo si? zmieni? w ostatnich latach. Du?o czasu sp?dzamy przed komputerem, telewizorem lub w samochodzie, a przecie? nasze cia?o stworzone jest do bycia w ruchu. Dlatego musimy znale?? czas na sport. Nie trzeba od razu wyciska? siódmych potów na si?owni, ale mo?na spokojnie zacz?? od spacerów, jazdy na rowerze, ?wicze? gimnastycznych- na powietrzu, lub w przewietrzonym mieszkaniu.

Unikanie szkodliwych czynników Alkohol, papierosy, narkotyki czy lekomania to tylko niektóre z gro?nych czynników na jakie nara?ony jest nasz organizm. Zabójczy jest równie? stres, po?piech i ?ycie pod ci?g?? presj?. Nale?y próbowa? znale?? kompromis mi?dzy ?yciem prywatnym i zawodowym, tak aby zachowa? spokój i równowag? psychiczn?.

Odpoczynek Aktywnie sp?dzajmy czas wolny, wyje?d?ajmy na ?ono natury, wysypiajmy si?.

W?a?ciwe podej?cie do ?ycia Jest to bardzo trudne do zrealizowania, ale nadzwyczaj wa?ne. Polega na stawianiu sobie realnych do osi?gni?cia celów, cieszenia si? z tego co ju? mamy, dostrzegania pozytywnych stron w ka?dej sytuacji i radzenia sobie z pora?kami.

Przestrzegaj?c zasad zdrowego stylu ?ycia wprowadzamy do naszego organizmu znacznie mniej toksyn ni? ci, którzy tego nie robi?. Mniej substancji szkodliwych, truj?cych oznacza, ?e nasz uk?ad wydalniczy jest w stanie „na bie??co” poradzi? sobie z nimi i w organizmie nie odk?ada si? ich nadmiar. To z kolei oznacza, ?e wydatnie zmniejsza si? ryzyko zapadni?cia na choroby przewlek?e (cywilizacyjne), takie jak cukrzyca, choroby stawów, choroby uk?adu kr??enia, a nawet nowotwory. Oznacza to równie?, ?e mamy o wiele wi?ksze szanse na sprawno?? i zdrowie w pó?niejszych latach naszego ?ycia, ?e starcze niedo??stwo fizyczne i umys?owe, oraz upokarzaj?ca zale?no?? od innych prawdopodobnie nas omin?.

nike air max