(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Hashimoto jest chorob? autoimmunologiczna, to jest autoagresywn? zwi?zan? z uk?adem odporno?ciowym cz?owieka, podczas której ten?e uk?ad odporno?ciowy nie broni organizmu przed wszelkimi infekcjami. A wytwarza stany zapalne we w?asnych tkankach. Choroba Hashimoto zwana jest tak?e przewlek?ym limfocytowym zapaleniem gruczo?u tarczowego. Pierwsze przypadki choroby opisane zosta?y ju? w 1912 roku przez Hakaru Hashimoto.

Kogo najcz??ciej dotyka ta choroba?

Choroba tam w znacznej wi?kszo?ci dotyka kobiet, g?ównie mi?dzy 45, a 60 rokiem ?ycia i ma charakter post?powy. Chc? charakterystyczna jest równie? to, ?e Hashimoto  generalnie jest bezobjawowe, a towarzysz?ce chorobie przypad?o?ci lub symptomy cz?sto przypisywane s? stanom nie wi?zanym z chorob?.

Objawami post?puj?cej choroby jest zm?czenie, os?abienie, przygn?bienie oraz rozdra?nienie, sucho?? skóry oraz k?opoty z utrzymaniem wagi, zaparcia, przed?u?ony czas trwania miesi?czki, a tak?e kiepska tolerancja zimna. Do podj?cia dzia?a? w kierunku zdiagnozowania choroby najcz??ciej dochodzi, gdy  zaczynaj? si? problemy z tarczyc?. Postawienie diagnozy polega na przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego oraz lekarskiego, w celu stwierdzenia czy w rodzinie wyst?powa?a choroba, poniewa? uwa?a si?, ?e Hashimoto mo?e mie? pod?o?e genetyczne- w prawie 50 procentach choroba jest dziedziczona. Ponadto wykonuje si? badanie palpacyjne, które pozwala na wykrycie nieprawid?owej budowy gruczo?u oraz badania laboratoryjne.

O problemach mo?e ?wiadczy? podwy?szone przeciwcia?a anty-TPO-Ab oraz przeciwcia?a antytyreoglobulinowe i przeciwcia?a TSH. Bada si? równie? poziom hormonów T3 i fT3 oraz T4 i fT4. Czasem pomocniczo wykonuj? si? USG gruczo?u  oraz w celu wykluczenia zmian nowotowrochych-badanie histopatologiczne. Leczenie farmakologiczne choroby oparte jest na podawaniu leków imminosuspresyjnych oraz sterydów o dzia?aniu przeciwzapalnym. Bardzo wa?nie jest ci?g?e obserwowanie organizmu w celu wychwycenia jakichkolwiek zmian oraz zachowywanie odpowiedniej diety oraz systematyczno?? w wizytach lekarskich. canada goose sale damen