(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

W zasadzie wszyscy rodzice z niecierpliwo?ci? czekaj? na dzie? kiedy ich pociecha postawi swoje pierwsze kroki, nic z reszt? dziwnego- wchodzi bowiem w kolejny etap rozwoju. Kiedy ju? dziecko nauczy si? samodzielnie porusza? warto zwróci? uwag? na to, w jaki sposób to robi i pilnie obserwowa? jego postaw?, aby móc wystarczaj?co szybko j? korygowa? i w przysz?o?ci unikn?? ewentualnych wad.

Jak stawiaj? stopy dzieci?

Norm? jest, ?e ma?e dzieci stawiaj? stopy do ?rodka, . taki stan rzeczy mo?e utrzymywa? si? do 6 roku ?ycia. Zdarza si?, ?e u dzieci wyst?puje czasami tak zwany go??bi chód, który polega na stawianiu stóp podczas chodu, palcami skierowanymi do ?rodka, a pi?t? skierowan? na zewn?trz.

Oby operacja nie by?a konieczna

__ Stopy ma?ego dziecka __

Przyczyn nieprawid?owego stawiania stóp przez dziecko mo?e by? kilka, najcz??ciej jednak zbyt du?e tak zwane przodoskr?cenie szyjki ko?ci udowej, która cz?sto towarzyszy dysplazji stawów biodrowych. Je?li jednak stawy biodrowe s? zdrowe, a dochodzi od nieprawid?owo?ci w stawianiu stóp, mo?liwe, ?e napi?cie pewnych grup mi??niowych jest nierówne i nale?y popracowa? nad ich wyrównaniem i zwi?kszeniem elastyczno?ci.  Aby skorygowa? chód dziecka wskazane s? ?wiczenia i wszelkie aktywno?ci pomagaj?ce w korekcji.

Warto zach?ca? dziecko do jazdy na rowerze, zw?aszcza z szeroko rozstawionymi kolanami oraz ?wiczenia polegaj?cego na siadzie po turecku i próbie z??czenia stóp z równoczesnym próbowaniem doci?ni?cia kolan do pod?o?a. Dobrze jest tak?e rozci?ga? pasma biodrowo-piszczelowe za pomoc? specjalnego rollera lub ?wicze?.

Przyk?adowym ?wiczeniem jest stani?cie prosto skrzy?owanie prawej nogi za lew? oraz uniesienie prawej r?ki nad g?ow? i w takiej pozycji wykonanie sk?onu tu?owia w lewo.

Warto tak?e wzmacnia? tzw. rotatory zewn?trzne, czyli mi??nie po?ladkowe, zas?aniacze oraz przywodziciele- mi?sie? prosty uda. Nie wskazane jest w tym przypadku nadwaga,  siadanie  kolanami na zewn?trz i pup? pomi?dzy nogami. Najlepiej z ka?d? ewentualn? wad? uda? si? do fizjoterapeuty, który podpowie jakie ?wiczenia wykonywa? z dzieckiem. Brak reakcji ze strony rodziców, gdy dziecko jest jeszcze ma?e, mo?e skutkowa? konieczno?ci? przeprowadzenia operacji. michael kors handtasche sale