(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl
Moce odżywcze olejów

Moce odżywcze olejów

O warto?ci u?ytkowej i kulinarnej t?uszczów i olejów ró?nego pochodzenia wiemy od dawna, wykorzystuj?c je w najrozmaitszy sposób – do sma?enia, gotowania, pieczenia, doprawiania potraw, zabezpieczania powierzchni, nat?uszczania, w medycynie a niegdy? nawet do produkcji lamp, ?wiec, olejów czy smarów do maszyn. T?uszcz te? jest najwa?niejszym pó?produktem do produkcji myd?a, a co za tym idzie wi?kszo?ci ?rodków czyszcz?cych i pior?cych a tak?e kosmetyków.

Warto jednak g??biej zastanowi? si? nad w?a?ciwo?ciami olejów ró?nego rodzaju, zwa?ywszy na to, ?e w obecnych czasach u?ywamy kosmetyków i ?rodków czysto?ci z drogerii, smary i oleje do maszyn i pojazdów wytwarzane s? z produktów syntetycznych lub z popularnych ro?lin, a do gotowania wi?kszo?? z nas u?ywa zwyk?ego oleju rzepakowego lub s?onecznikowego, margaryny i mas?a.

W niektórych jednak kr?gach, zw?aszcza w?ród osób u?ywaj?cych wegetaria?skich i wega?skich produktów, osób zafascynowanych naturalnymi ?rodkami do piel?gnacji i czyszczenia, a tak?e tych, którzy lubi? eksperymentowa? w kuchni i w ?azience – poszukuj?c idealnych rozwi?za? dla polepszenia urody, coraz bardziej popularnymi staj? si? najrozmaitsze oleje ro?linne.

Oleje pochodzenia ro?linnego to nienasycone t?uszcze, które dostarczane do organizmu pomagaj? zmniejsza? ilo?? z?ego cholesterolu i dba? o serce. Ponadto oleje te posiadaj? najró?niejsze smaki, a wiele z nich, jak np. olej kokosowy z powodzeniem mog? zast?pi? mas?o w sma?eniu i wypiekach, nie przypalaj?c si?. Oleje takie jak olej sezamowy, olej lniany czy oliwa z oliwek s? w stanie znacznie podnie?? walory smakowe potraw i doda? im aromatyczno?ci.
Ponadto oleje ro?linne maj? bardzo wiele w?a?ciwo?ci od?ywczych dobrych dla urody – olej rycynowy, ze wzgl?du na swoj? konsystencj?, rozpuszczony innym oleju lub oliwie  staje si? idealnym kosmetykiem poprawiaj?cym stan w?osów, mas?o shea doskonale nawil?a, olej z pestek winogron i oleje lniane sprawdzaj? si? idealnie jako kosmetyk myj?cy mi?dzy innymi do twarzy. Olej kokosowy obecnie jest olejem znajduj?cym chyba najwi?cej zastosowa? – nawil?a, pomaga dba? o stan skóry i w?osów, wymieszany np. z sod? oczyszczon? sprawdza si? jako pasta ekologiczna do z?bów, jest te? baz? do wielu kosmetyków domowej roboty, a tak?e nadaje si? idealnie do impregnowania drewnianych powierzchni. canada goose jacke herren

Włosy – jak o nie dbać?

Włosy – jak o nie dbać?

W?osy od setek lat uwa?ane s? za symbol zdrowia, pi?kna i dobrej kondycji – nie ma zreszt? w tym nic nadzwyczajnego, poniewa? to w?a?nie we w?osach odk?ada si? najwi?cej toksyn i nieodpowiednich dla naszego organizmu substancji, przez co, to w?a?nie na podstawie bada? w?osa mo?na okre?li? cz?stotliwo?? i nasilenie naszych “przewinie?” Wp?ywaj? te? one bezpo?rednio w?a?nie na kondycj? w?osa. L?ni?ce, mocne, puszyste w?osy w naturalnie ?ywym odcieniu s? oznak? si?y, zbilansowanej diety, zdrowego trybu ?ycia i wystarczaj?cej ilo?ci snu, a tak?e odpowiedniej piel?gnacji.

Natomiast w?osy zmatowione, wypadaj?ce, kruche, przesuszone bez koloru mog? oznacza? nawet choroby. Mo?na to równie? przyj?? za wyznacznik atrakcyjno?ci – cz?sto bowiem kobiety z d?u?szymi, zdrowymi w?osami ciesz? si? wi?kszym powodzeniem ni? panie wybieraj?ce bardzo krótkie fryzury lub mocno eksperymentuj?ce z kolorami – a wszystko przez to, ?e na krótkim, zabarwionym na niebiesko w?osie ci??ko odczyta? stan zdrowia. To samo tyczy si? m??czyzn – panowie posiadaj?cy bujne, b?yszcz?ce w?osy i/lub  zdrowo wygl?daj?ce brody ciesz? si? du?ym powodzeniem.
Co zatem zrobi?, aby jak najlepiej zadba? o swoje w?osy? Przede wszystkim wzbogaci? swoj? diet? w warzywa, owoce, a tak?e wysokiej jako?ci bia?ko z jajek, ryb i chudego mi?sa. Warto wprowadzi? do swojego jad?ospisu przede wszystkim ryby morskie bogate w zdrowe t?uszcze i bia?ka a tak?e je?? przynajmniej gar?? orzechów lub pestek dziennie.Nale?y wzmocni? swoje w?osy od wewn?trz za pomoc? witamin z grupy A, E i B, a tak?e miedzi, cynku i krzemu.  Rzodkiewka, kalarepa i seler bogate s? w zapobiegaj?cy ?amliwo?ci krzem. Czerwone i pomara?czowe warzywa posiadaj? du?o Beta-karotenu rozpuszczalnego w t?uszczach, który w organizmie przekszta?ca si? w witamin? A. Warto te? pami?ta?, ?e stres bardzo mocno wp?ywa na stan w?osów, wi?c dobrze równie? si?gn?? po suplementacj? magnezem, pomagaj?cym go regulowa?.
W przypadku piel?gnacji, przede wszystkim trzeba zwróci? uwag? na dobranie szamponu do typu w?osów – szampony zio?owe sprawdzaj? si? te? o wiele lepiej dzi?ki przewadze naturalnych sk?adników. Mo?na raz w tygodniu aplikowa? na swoje w?osy maski lub olejowa? w?osy i skór? g?owy (nak?ada? mieszank? olejów z olejkiem rycynowym, któr? wmasowuje si? w pasma trzyma si? na w?osach kilkana?cie minut). Dobrym rozwi?zaniem w piel?gnacji w?osów jest te? p?ukanie ich wod? z octem jab?kowym, lub sokiem z cytryny. W?osy bowiem posiadaj? kwa?ne pH i zakwaszona woda dobrze na nie wp?ywa, nab?yszcza i zamyka ?uski. Ciekawie sprawdzaj? si? te? najró?niejsze p?ukanki wykonane z zió?: rumiankowa – koj?ca, antyseptyczna, rozja?niaj?ca, z sza?wii – doskona?a na ?upie? i przet?uszczanie, pokrzywowa – pozytywnie dzia?aj?ca na wzrost i g?sto?? w?osów a tak?e wiele innych. canada goose sale

Żylaki

Żylaki

?ylaki s? przypad?o?ci?, która g?ównie  przeszkadza paniom ze wzgl?du na to, ?e szpec? one ko?czyny dolne na tyle, ?e w wi?kszo?ci kobiet decyduje si? je zakrywa?.  Jednak ?ylaki to bardziej z?o?ony problem, a nie leczone mog? stanowi? powa?ne zagro?enie dla zdrowia lub ?ycia.

W ludzkim organizmie ?y?y to naczynia krwiono?ne,  którymi krew p?ynie do serca, dzi?ki zastawkom- wypustkom b?ony naczy?.  ?ylaki s? anomali?, powsta?? w ?y?ach i najcz??ciej dotykaj? ko?czyn dolnych, prze?yku oraz odbytu. Powstaj? one w skutek uszkodzenia zastawek, co powoduje cofanie krwi w krwioobiegu. Gdy tak si? dzieje,  szybko ro?nie ci?nienie krwi, która z co raz wi?ksz? si?? naciska na ?ciany naczy? krwiono?nych,  rozpieraj?c ?y?y w danym miejscu.

Niestety, nie ma mo?liwo?ci aby rozszerzona ?y?a wróci?a do pierwotnego kszta?tu i w tym miejscu tworzy si? ?ylak. Zazwyczaj skóra w tym miejscu jest niezwykle delikatna, cienka, napi?ta oraz b?yszcz?ca. Z pod skóry prze?wituje cieniutka, falista chora ?y?a. ?ylaki s? przypad?o?ci? genetyczn?, dziedziczn?, przy czym mo?e ona dotyka? nawet naszych pradziadków. Jest jednak kilka czynników które sprzyjaj? powstawaniu ?ylaków. Znaczenie ma p?e?- powstaj? one pi?ciokrotnie cz??ciej u kobiet ni? u m??czyzn.

Ciekawostk? jest równie?, ?e ?ylaki pojawiaj? si? u kobiet g?ównie rasy bia?ej. Bardzo cz?sto ?ylaki pojawiaj? si? podczas ci??y, ponad to wp?yw na ich powstawanie ma stosowanie hormonów, w tym doustnej antykoncepcji hormonalnej.  ?ylakom sprzyja brak ruchu, oraz siedz?cy tryb ?ycia, a zw?aszcza nawyk cz?stego zak?adania nogi na nog?. Ponadto sprzyja im noszenie zbyt obcis?ych ubra?, rajstop czy ciasnych podkolanówek, chodzenie na wysokich obcasach, nadwaga oraz oty?o??.

?ylaki mog? równie? powstawa? przy ubogiej diecie, zw?aszcza w witamin? c oraz b?onnik, przy przewlek?ych zaparciach oraz u osób nadu?ywaj?cych wysokoprocentowych napojów alkoholowych, a tak?e wyrobów tytoniowych. Nale?y unika? d?ugiego stania lub siedzenia w jednym miejscu, oraz odpoczywa? z nogami uniesionymi do góry. canada goose jacke damen

Jak radzić sobie z kurzajkami? To problem stary, jak świat.

Jak radzić sobie z kurzajkami? To problem stary, jak świat.

Chyba nie ma w?ród nas osoby, która jeszcze nigdy nie boryka?a si? z bardzo uporczywym, cho? oczywi?cie niegro?nym, problemem, jakim s? kurzajki. Najcz??ciej pojawiaj? si? one na stopach (niekiedy skrywaj? si? mi?dzy palcami, tak, ?e mija wiele dni, zanim wreszcie je dostrze?emy), czasem równie? mog? wyskakiwa? na d?oniach. Kurzajkami trzeba si? zarazi? – najcz??ciej w miejscach takich jak baseny, pla?e czy te? sauny. Nale?y równie? by? ?wiadomym tego, ?e je?li cz?onek naszej rodziny cierpi na t? przypad?o??, u?ywaj?c tej samej kabiny prysznicowej czy te? chodz?c boso po pod?odze, mo?emy si? ni? zarazi?.

Czym tak w?a?ciwie s? kurzajki?

S? to naro?le na skórze, wywo?ywane przez wirusa HPV – Human Papilloma Virus. W zale?no?ci od podtypu, mo?e on by? odpowiedzialny za bardzo wiele ró?nych schorze?, na przyk?ad za zmiany na narz?dach p?ciowych. Wirus ten wyst?puje równie? w znacznie gro?niejszych odmianach, które mog? wi?za? si? na przyk?ad z wyst?powaniem niektórych nowotworów z?o?liwych. Dobra wiadomo?? jest taka, ?e wywo?ywane nim kurzajki nie z?o?liwiej?, dlatego nie s? gro?ne dla naszego zdrowia.

A jak radzi? sobie z kurzajkami?

Metod jest wiele. Przede wszystkim mo?emy spróbowa? domowych remediów. Zalecamy jednak, aby u?ywa? ich tylko i wy??cznie w przypadku gdy kurzajek jest niewiele (maksymalnie 1-2) i kiedy wyst?puj? one w miejscach, w których nie przeszkadzaj? nam na przyk?ad w chodzeniu. Od wielu lat w walce z kurzajkami stosowany by? glistnik, zwany równie? jaskó?czym zielem. Z pewno?ci? je?li spytamy naszej babci, co zastosowa?aby w terapii kurzajek, pad?aby w?a?nie odpowied? zwi?zana z glistnikiem. Dlatego je?li preferujemy medycyn? naturaln?, warto próbowa? smarowania kurzajek jaskó?czym zielem. Pami?tajmy jednak, by robi? to regularnie, a je?li jeste?my alergikami, trzymajmy si? z daleka od tego specyfiku – glistnik jest silnie alergizuj?cy!

Na szcz??cie ?yjemy w czasach, kiedy w aptekach pó?ki uginaj? si? od ró?nych preparatów na kurzajki – nie bójmy si? ich stosowa?! michaeltaschesale

Ulga dla stóp

halluforte_small

Najwa?niejsze jest jak najszybsze podj?cie dzia?a? w przypadku zauwa?enia haluksów. Powszechna wiedza odno?nie powstawania, profilaktyki oraz leczenia haluksów jest niestety dosy? ma?a. W wielu przypadkach b??dnie stwierdzona jest decyzja wy??cznie o leczeniu chirurgicznym. Hallu Forte to aparat do korekcji ko?lawych palców. Jest to proste urz?dzenie, ?atwe w codziennym stosowaniu. Celem systematycznego u?ywania jest powrót do pe?nej sprawno?ci i naturalnego po?o?enia stopy. Aparat Hallu Forte to idealny zamiennik wszelkiego typu inwazyjnych, drogich zabiegów leczniczych, które do niedawna by?y tak popularne. Jakie mo?na mie? oczekiwania podczas stosowania Hallu Forte? Sprawia, ?e palec zostaje prostowany do prawid?owej pozycji. Pobudzaj?c przep?yw krwi w stopie wp?ywa na niwelowanie p?askostopia, tym samym poprawiaj?c jej wygl?d. Hallu Forte przede wszystkim redukuje wyst?puj?cy ból i dyskomfort. Mo?liwo?? wyst?powania stanów zapalnych jest du?o mniejsza, a nacisk na stop? przenoszony jest w prawid?owy sposób.

nike air max schwarz

air max