(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Zdarza si?, ?e cz?owiek ma taki okres w?yciu w którym rzadziej si? u?miecha, cz??ciej chodzi zamy?lony czy te? przygn?biony. Takich stanów do?wiadcza czasem ka?dy i nie znaczy to od razu, ?e ma on depresj?. Szacuje si?, ?e u ponad po?owy osób cierpi?cych na depresj? nie zosta?a ona nigdy zdiagnozowane, przy czy jest ona jedn? z najcz??ciej wyst?puj?cych zaburze? psychicznych. Czy mo?na zatem odró?ni? obni?enie nastroju od depresji i czym ona w?a?ciwe jest?

Przede wszystkim depresja jest chorob? i o tym nale?y pami?ta?. Sk?ada si? na ni? zespó? zaburze? psychicznych dotykaj?cych w g?ównej mierze nastroju, emocji. Depresja mo?e si? objawia? w ró?noraki sposób, cz?sto te? pewne objawy wyst?puj? ??cznie. Bardzo cz?stym objawem, mo?na powiedzie?, ?e charakterystycznym jest stopniowe obni?enie nastroju, poprzez obni?enie rado?ci ?ycia oraz odczuwania przyjemno?ci z rzeczy, które dotychczas cieszy?y po??czone ze post?puj?cym stopniowo zoboj?tnieniem. Cz?sto towarzysz temu niemo?no?? panowania nad emocjami oraz hu?tawki nastrojów, odbiegaj?ce od typowych zachowa?. Powy?szym objawom bardzo cz?sto towarzyszy równie? znaczne ograniczenie dotychczasowej aktywno?ci ?yciowej, a tak?e trudno?ci z podejmowaniem decyzji oraz czynno?ci, prowadz?cych w rezultacie do ich zaniechania.

Objawem choroby jest wyst?puj?ce my?lenie depresyjne- to jest negatywne postrzeganie chwili obecnej, przysz?o?ci, ale równie? przesz?o?ci po??czone z brakiem poczucia w?asnej warto?ci oraz nisk? samoocen?, którym cz?sto towarzysz? niew?a?ciwe os?dy co do w?asnej osoby oraz otoczenia.

Depresji towarzysz? równie? typowo fizjologiczne objawy takie jak problemy z koncentracj?, cz?ste zaburzenia snu, a nawet bezsenno??, spadek libido oraz zmniejszenie lub ca?kowita utrata apetytu.  Je?eli zaobserwujemy niepokoj?ce nas objawy i b?d? si? one utrzymywa? przez okres od 2 do 4 tygodni, a ju? zw?aszcza je?li ulegaj? one nasileniu nale?y si? uda? do psychiatry lub namówi? tak? osob? na wizyt?, poniewa? w du?ej ilo?ci przypadków chorzy nie s? w stanie poradzi? sobie z depresj? sami. canada goose sale