(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Hashimoto zwana jest tak?e przewlek?ym limfocytowym zapaleniem gruczo?u tarczowego i jest chorob? autoimmunologiczna, inaczej mówi?c autoagresywn?. Jest zwi?zana z uk?adem odporno?ciowym cz?owieka, podczas której ten?e uk?ad odporno?ciowy nie broni organizmu przed wszelkimi infekcjami, ale wytwarza stany zapalne we w?asnych tkankach.

Pierwsze przypadki wyst?pienia tej choroby opisane zosta?y ju? w 1912 roku przez Hakaru Hashimoto. Choroba ta w znacznej wi?kszo?ci dotyka kobiet, g?ównie mi?dzy 45, a 60 rokiem ?ycia i ma charakter post?powy. Jej charakterystyczna cech? jest równie? to, ?e Hashimoto generalnie jest bezobjawowe, a towarzysz?ce chorobie przypad?o?ci lub symptomy cz?sto przypisywane s? stanom nie wi?zanym z chorob?.

G?ównymi objawami post?puj?cej choroby jest zm?czenie, os?abienie, przygn?bienie oraz rozdra?nienie, sucho?? skóry oraz k?opoty z utrzymaniem wagi, zaparcia, przed?u?ony czas trwania miesi?czki, a tak?e kiepska tolerancja zimna. Do podj?cia dzia?a? w kierunku zdiagnozowania choroby najcz??ciej dochodzi, gdy zaczynaj? si? problemy z tarczyc?. Zdiagnozowania polega na przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego oraz lekarskiego, w celu stwierdzenia czy w rodzinie wyst?powa?a choroba.

Uwa?a si?, ?e Hashimoto mo?e mie? pod?o?e genetyczne- w prawie 50 procentach choroba jest dziedziczona. Ponadto wykonuje si? badanie palpacyjne, które pozwala na wykrycie nieprawid?owej budowy gruczo?u oraz badania laboratoryjne. O chorobie mo?e ?wiadczy? podwy?szone przeciwcia?a anty-TPO-Ab oraz przeciwcia?a antytyreoglobulinowe i przeciwcia?a TSH. Bada si? równie? poziom hormonów T3 i fT3 oraz T4 i fT4. Czasem pomocniczo wykonuj? si? USG gruczo?u oraz w celu wykluczenia zmian nowotworowych równie? badanie histopatologiczne. Leczenie farmakologiczne choroby oparte jest na podawaniu leków imminosuspresyjnych oraz sterydów o dzia?aniu przeciwzapalnym. Bardzo wa?nie jest ci?g?e obserwowanie organizmu w celu wychwycenia jakichkolwiek zmian oraz zachowywanie odpowiedniej diety oraz systematyczno?? w wizytach lekarskich. michael kors tasche sale