(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Ból brzucha, wzd?cia, uczucie ci??ko?ci dotykaj? co trzeci? osob?. Problemy trawienne wynikaj? g?ównie z d?ugotrwa?ej nieprawid?owej diety, która skutkuje zanieczyszczonymi jelitami, niedostateczn? ilo?ci? dobrych bakterii, ma?ej ilo?ci b?onnika, a tak?e niedostateczn? ilo?ci? enzymów trawiennych.

Proces trawienia jest niezwykle wa?ny, poniewa? spo?yte pokarmy podczas trawienia przetwarzane s? w energi?. Z tego powodu problemy z trawieniem przek?adaj? si? na ogólny dyskomfort. Problemy trawienne, mog? mie? charakter sta?y lub przej?ciowy. Ponad to mog? by? zwi?zane z nietolerancj? niektórych pokarmów lub mie? swoje ?ród?o w chorobie uk?adu pokarmowego.

Najcz??ciej jednak do z?agodzenia problemów trawiennych wystarczy wprowadzenie zmian w diecie i wyeliminowanie z?ych  nawyków. Prawid?owo przebiegaj?ce procesy trawienne nie s? odczuwalne i zauwa?alne dla cz?owieka, dlatego ka?dy dyskomfort zwi?zany z trawieniem mo?e sygnalizowa?, ?e co? z naszym trawieniem jest nie tak jak powinno by?. Objawy dolegliwo?ci trawiennych mog? by? ró?ne. Jest to najcz??ciej wczesne uczucie syto?ci- uczucie najedzenia tu? po rozpocz?ci jedzenia, uczucie pe?no?ci brzucha oraz ból i pieczenie w nadbrzuszu.

Do bardzo cz?stych objawów, wskazuj?cych na k?opoty trawienne nale??: zgaga, która mo?e te? wskazywa? na refluks, tak zwane „puste” odbijanie, nudno?ci lub wymioty oraz biegunki lub zaparcia, które z kolei mog? wskazywa? na zespó? jelita dra?liwego. Przyczyny problemów z trawieniem mo?emy podzieli? na ograniczone oraz czynno?ciowe.  Przyczyny ograniczone to takie, które s? wywo?anie przez choroby uk?adu pokarmowego na przyk?ad zapalenie ?o??dka czy  polipy jelit. Znacznie cz??ciej wyst?puj? przyczyny czynno?ciowe, czyli niewynikaj?ce z choroby, a w du?ej mierze przez  d?ugotrwa?? niew?a?ciw? i ci??kostrawn? diet?. Cho? w du?ej mierze likwidowanie problemów trawiennych sprowadza si? do zmiany nawyków ?ywieniowych, wtedy najcz??ciej dolegliwo?ci ustaj?, czasem niezb?dne jest leczenie, które bywa trudne i nie zawsze skuteczne. Najwa?niejszym badaniem wykonywanym w celu ustalenia ?ród?a problemu jest endoskopowe badanie górnego wn?trza górnego odcinka przewodu pokarmowego czyli gastroskopia. Cz?sto zaleca si? tak?e wykonanie testu w kierunku Helicobacter pylori. canada goose schweiz