(+48) 592 980 231 biuro@makehealth.pl

Wziernikowanie stawów jest ratunkiem dla  osób cierpi?cych na ró?nego rodzaju urazy stawów, niestabilno??  ruchów w stawach, torbiele oko?ostawowe, reumatoidalne zapalenie stawów, zmiany zwyrodnieniowe, nowotwory w obr?bie stawów oraz wszelkie dolegliwo?ci bólowe oraz obrz?ki stawów.

Artroskopia mo?e trwa? od kilkudziesi?ciu minut do trzech godzin. Przeprowadzana jest pod znieczuleniem miejscowym lub ogólnym, a w przypadku dzieci-tylko pod znieczuleniem ogólnym. Podczas zabiegu, pacjent uk?adany jest w pozycji dogodnej do przeprowadzenia zabiegu.  Je?li jest to mo?liwe, powy?ej danego stawu zak?adana jest opaska uciskowa- tak zwana opaska Esmarcha, w celu wykluczenia lub zniwelowania krwawienia podczas wziernikowania stawu, co ograniczy?o by jego widoczno??.  W celu wprowadzenia artroskopu do stawu wykonuje si? w ?ci?le okre?lonym miejscu niewielkie naci?cie lub dwa- w celu wprowadzenia narz?dzi chirurgicznych.

Obejrzenie wn?trza obszaru stawu jest mo?liwe dzi?ki mikrokamerze oraz ?wiat?owodom zamieszczonym na ko?cu artroskopu. Jest on przekazywany do odbiornika telewizyjnego w wysokiej rozdzielczo?ci i powi?kszeniu, dzi?ki czemu dok?adnie mo?na obejrze? struktury wewn?trz stawu. Jest tak?e mo?liwo?? zapisu przebiegu badania. Aby dok?adniej mo?na by?o zbada? staw wprowadza si? do niego tak?e roztwór z chlorku sodu lub dwutlenek w?gla.  Je?li zachodzi taka potrzeba podczas zabiegu mo?na tak?e za pomoc? miniaturowych narz?dzi chirurgicznych dokona? wszelkich czynno?ci maj?cych na celu wyleczenie danego stawu na przyk?ad szycie uszkodzonej cz??ci ??kotki czy rekonstrukcj? wi?zade?.

Po wykonanym zabiegu usuwa si? artroskop oraz narz?dzia, a na naci?cia zak?ada si? opatrunek oraz banda?uje staw.  Rekonwalescencja po wziernikowaniu stawów jest zazwyczaj bardzo szybka, a w zale?no?ci jakiego stawu dotyczy?o przez krótki okres po zabiegu mog? by? konieczne kule, temblaki lub szyny chroni?ce dany staw. Zazwyczaj powrót do pe?nej sprawno?ci  fizycznej po zabiegu trwa oko?o tygodnia. michael kors handtasche sale